DSpace Repository

C vitamini ve aspirin, mısır şurubu (fruktoz) tüketiminin oluşturduğu organ hasarlarına karşı koruyucu olabilir mi? = May vitamin C and aspirin be protective against organ damage caused by consumption of corn syrup? /

Show simple item record

dc.creator Yeşilot, Şükriye, 1981- author 11318
dc.creator Çiçek, Ekrem, 1950- 10332 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı. 12199 issuing body
dc.date 2014.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00908.pdf
dc.description İşlenmiş hazır gıdalar içindeki fruktoz (F), mısır nişastasından elde edilen kimyasal bir şeker olup glukoz gibi doyma ve tokluk hissi oluşturmadığı için daha çok tüketilir. Araştırmalar, günlük gereksinimin üzerinde uzun süreli fruktoz kullanımının nonalkolik karaciğer yağlanması başta olmak üzere; metabolik sendrom, obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gelişmesine yol açtığını ortaya koymaktadır. Çalışmamızda mısır şurubu tüketimi ile oluşacak çeşitli organ hasarlarına (karaciğer, pankreas) karşı C vitamini ve Aspirin’in koruyucu etkilerini araştırmayı amaçladık.Çalışmamızda 250-300 g ağırlığında erkek Sprague Dawley cinsi ratlar kullanılarak her bir grupta 8 rat olmak üzere 5 çalışma grubu oluşturuldu. Grup 1 (K grubu; içme suyu 6 hafta); Grup 2 (F grubu; %30’luk fruktozlu içme suyu 6 hafta); Grup 3 (F+A grubu; %30 F + 10 mg/kg/gün ASA 6 hafta); Grup 4 (F+C grubu; %30 F + 200 mg/kg/gün Cvit. 6 hafta); Grup 5 (F+A+C grubu; %30 F + 10 mg/kg/gün ASA + 200mg/kg/gün Cvit. 6 hafta). Tüm gruplardaki ratlar, 6. haftanın sonundaki son uygulamayı takip eden 24 saat sonra sakrifye edildi. Kan serumu, karaciğer ve pankreas dokuları alınarak histolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirildi.Serum kolesterol ve AST düzeylerinin F+C ve F+A+C gruplarında F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak azaldığı; ALT ve TG düzeylerinin F+A+C grubunda F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak azaldığı bulundu. Aspirin ve C vitamini insülin direncinin göstergesi olan HOMA-IR üzerine olumlu bir etki yapmazken; inflamatuar sitokinlerden sorumlu TNF-alfa’yı F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak düşürmüştür. Aspirin ve C vitamini pankreas hasarının göstergesi olan Amilazı F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak düşürürken; Lipazdaki bu düşüş anlamlı değildir (p>0.05). Aspirin ve C vitamini karaciğer dokusunda OSI'ni F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak düşürürken; pankreas OSI’inde bu düşüş anlamlı değildir (p>0.05). Histopatolojik incelemeler sonucu mısır şurubunun karaciğer ve pankreas dokularında yaptığı hasar ve yağlanmaya karşı Aspirin ve C vitaminin koruyucu etkilerini gördük.Sonuç olarak; Aspirin ve C vitamini uygulanması ile; karaciğer fonksiyon testlerinde, lipid profilinde ve proiflamatuar sitokinlerin serum düzeylerinde karaciğer ve pankreasın histopatolojisinde dikkat çekici bir düzelme gözledik. Mısır şurubu tüketimine bağlı nonalkolik karaciğer yağlanması ve beraberinde getireceği hastalıkların gelişimini önlemede antioksidanların kullanılması önemli ve umut verici bir seçenek gibi görülmektedir. Anahtar Kelimeler: C vitamini, Aspirin, Mısır Şurubu, Organ Hasarı, NAYKH
dc.description Fructose which is an essential ingredient of processed ready-made foods, is a chemical sugar achieved from corn starch and more preferred than glucose for creating a feeling of satiety. Studies have shown that chronic consumption of fructose over daily requirement causes specially non-alcoholic hepatosteatozis, obesity, resistance to insulin, metabolic syndrome, type 2 diabetes and hypertension.In this study we aimed to research the protective effect of vitamin C and Aspirin against to several organ damages which are caused by consuming corn syrup.In our study male Sprague Dawley rats weighing 250-300g are used and created 5 groups are about each group 8 rats. Group 1 (n=8, C; drinking water; 6 weeks); Group 2 (n=8, F; drinking water with fructose %30; 6 weeks); Group 3 (n=8, F+A group; F %30 + 10 mg/kg/day ASA; 6 weeks); Group 4 (n=8, F+C group; F %30 + 200 mg/kg/day Vit.C; 6 weeks); Group 5 (n=8, F+A+C group; F %30 + 10 mg/kg/day + 200 mg/kg/day; 6 weeks). All group of animals sacrificed after the 24 hours following the last application at end of the 6 week. Blood serum, liver and pancreatic tissues are evaluated histologically and biochemically.Serum cholesterol and AST levels found significantly (p<0.05) decreased in groups F+C and F+A+C according to group F; ALT and TG levels are significantly (p<0.05) decrease in group F+A+C according to group F. Aspirin and Vitamin C are not a positive influence on an indicator of insulin resistance HOMA-IR; TNF-alpha which responsible for inflammatory cytokines is significantly (p<0.05) decreased by Aspirin and Vitamin C than group F. Amylase which is indicative of damage to pancreas is significantly (p<0.05) decreased by Aspirin and Vitamin C than group F.This decreasing was not significant in lipase (p>0.05). OSI which is in liver tissue is significantly (p<0.05) reduced by Aspirin and Vitamin C than group F. This reducing was not significant in Pancrease’s OSI (p>0.05). We have seen the liver and pancreas tissues of injury and lipoidosis with corn syrup against the protective effect of aspirin and vitamin C at the end of histopathological examinations.As a result, we have observed a remarkable improvement on the liver function tests, lipid profile and proinflammatory serum levels of cytokines with the implementation of aspirin and vitamin C in the histopathology of liver and pancreas.Use of antioxidants is seen as an important and promising option for preventing Nonalcoholic fatty liver disease due to consumption of corn syrup and development of disease because of Nonalcoholic fatty liver disease. Keywords: Vitamin C, Aspirin, Corn Syrup, Organ Damage, NAFLD
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2014.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İşlenmiş hazır gıdalar içindeki fruktoz (F), mısır nişastasından elde edilen kimyasal bir şeker olup glukoz gibi doyma ve tokluk hissi oluşturmadığı için daha çok tüketilir. Araştırmalar, günlük gereksinimin üzerinde uzun süreli fruktoz kullanımının nonalkolik karaciğer yağlanması başta olmak üzere; metabolik sendrom, obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gelişmesine yol açtığını ortaya koymaktadır. Çalışmamızda mısır şurubu tüketimi ile oluşacak çeşitli organ hasarlarına (karaciğer, pankreas) karşı C vitamini ve Aspirin’in koruyucu etkilerini araştırmayı amaçladık.Çalışmamızda 250-300 g ağırlığında erkek Sprague Dawley cinsi ratlar kullanılarak her bir grupta 8 rat olmak üzere 5 çalışma grubu oluşturuldu. Grup 1 (K grubu; içme suyu 6 hafta); Grup 2 (F grubu; %30’luk fruktozlu içme suyu 6 hafta); Grup 3 (F+A grubu; %30 F + 10 mg/kg/gün ASA 6 hafta); Grup 4 (F+C grubu; %30 F + 200 mg/kg/gün Cvit. 6 hafta); Grup 5 (F+A+C grubu; %30 F + 10 mg/kg/gün ASA + 200mg/kg/gün Cvit. 6 hafta). Tüm gruplardaki ratlar, 6. haftanın sonundaki son uygulamayı takip eden 24 saat sonra sakrifye edildi. Kan serumu, karaciğer ve pankreas dokuları alınarak histolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirildi.Serum kolesterol ve AST düzeylerinin F+C ve F+A+C gruplarında F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak azaldığı; ALT ve TG düzeylerinin F+A+C grubunda F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak azaldığı bulundu. Aspirin ve C vitamini insülin direncinin göstergesi olan HOMA-IR üzerine olumlu bir etki yapmazken; inflamatuar sitokinlerden sorumlu TNF-alfa’yı F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak düşürmüştür. Aspirin ve C vitamini pankreas hasarının göstergesi olan Amilazı F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak düşürürken; Lipazdaki bu düşüş anlamlı değildir (p>0.05). Aspirin ve C vitamini karaciğer dokusunda OSI'ni F grubuna göre anlamlı (p<0.05) olarak düşürürken; pankreas OSI’inde bu düşüş anlamlı değildir (p>0.05). Histopatolojik incelemeler sonucu mısır şurubunun karaciğer ve pankreas dokularında yaptığı hasar ve yağlanmaya karşı Aspirin ve C vitaminin koruyucu etkilerini gördük.Sonuç olarak; Aspirin ve C vitamini uygulanması ile; karaciğer fonksiyon testlerinde, lipid profilinde ve proiflamatuar sitokinlerin serum düzeylerinde karaciğer ve pankreasın histopatolojisinde dikkat çekici bir düzelme gözledik. Mısır şurubu tüketimine bağlı nonalkolik karaciğer yağlanması ve beraberinde getireceği hastalıkların gelişimini önlemede antioksidanların kullanılması önemli ve umut verici bir seçenek gibi görülmektedir. Anahtar Kelimeler: C vitamini, Aspirin, Mısır Şurubu, Organ Hasarı, NAYKH
dc.description Fructose which is an essential ingredient of processed ready-made foods, is a chemical sugar achieved from corn starch and more preferred than glucose for creating a feeling of satiety. Studies have shown that chronic consumption of fructose over daily requirement causes specially non-alcoholic hepatosteatozis, obesity, resistance to insulin, metabolic syndrome, type 2 diabetes and hypertension.In this study we aimed to research the protective effect of vitamin C and Aspirin against to several organ damages which are caused by consuming corn syrup.In our study male Sprague Dawley rats weighing 250-300g are used and created 5 groups are about each group 8 rats. Group 1 (n=8, C; drinking water; 6 weeks); Group 2 (n=8, F; drinking water with fructose %30; 6 weeks); Group 3 (n=8, F+A group; F %30 + 10 mg/kg/day ASA; 6 weeks); Group 4 (n=8, F+C group; F %30 + 200 mg/kg/day Vit.C; 6 weeks); Group 5 (n=8, F+A+C group; F %30 + 10 mg/kg/day + 200 mg/kg/day; 6 weeks). All group of animals sacrificed after the 24 hours following the last application at end of the 6 week. Blood serum, liver and pancreatic tissues are evaluated histologically and biochemically.Serum cholesterol and AST levels found significantly (p<0.05) decreased in groups F+C and F+A+C according to group F; ALT and TG levels are significantly (p<0.05) decrease in group F+A+C according to group F. Aspirin and Vitamin C are not a positive influence on an indicator of insulin resistance HOMA-IR; TNF-alpha which responsible for inflammatory cytokines is significantly (p<0.05) decreased by Aspirin and Vitamin C than group F. Amylase which is indicative of damage to pancreas is significantly (p<0.05) decreased by Aspirin and Vitamin C than group F.This decreasing was not significant in lipase (p>0.05). OSI which is in liver tissue is significantly (p<0.05) reduced by Aspirin and Vitamin C than group F. This reducing was not significant in Pancrease’s OSI (p>0.05). We have seen the liver and pancreas tissues of injury and lipoidosis with corn syrup against the protective effect of aspirin and vitamin C at the end of histopathological examinations.As a result, we have observed a remarkable improvement on the liver function tests, lipid profile and proinflammatory serum levels of cytokines with the implementation of aspirin and vitamin C in the histopathology of liver and pancreas.Use of antioxidants is seen as an important and promising option for preventing Nonalcoholic fatty liver disease due to consumption of corn syrup and development of disease because of Nonalcoholic fatty liver disease. Keywords: Vitamin C, Aspirin, Corn Syrup, Organ Damage, NAFLD
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title C vitamini ve aspirin, mısır şurubu (fruktoz) tüketiminin oluşturduğu organ hasarlarına karşı koruyucu olabilir mi? = May vitamin C and aspirin be protective against organ damage caused by consumption of corn syrup? /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account