DSpace Repository

Bacillus subtilis ile katı faz fermantasyonuna (KFF) tabi tutulan ayçiçeği tohumu küspesinin (ATK) yem değerinin belirlenmesi = Solid state fermentation with bacillus subtilis subject to determination of the feed value in sunflower meal /

Show simple item record

dc.creator Uysal, Caner, 1991- 159201 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Zootekni Anabilim Dalı. issuing body 10229
dc.creator 21241 Yaşar, Sulhattin, 1965- thesis advisor
dc.date 2017.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03481.pdf
dc.description Bu çalışmada Bacillus Subtilis (BS) ile Katı Faz Fermantasyonuna (KFF) tabi tutulan ayçiçeği tohumu küspesinin (ATK) yem değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, KFF işlemi iki farklı nem düzeyinde (% 66 ve % 80 ) ve 4 farklı inkübasyon süresi ( 0, 24, 48 ve 72 saatlerinde) koşullarında yürütülmüştür. ATK örneklerinde kuru madde, ham protein, ham kül, pH, serbest amino nitrojen (SAN), ucucu yağ asitleri ve fitik asit analizleri yürütülmüş, son üründe ise Bacillus subtilis bakteri sayımı çalışılmıştır. İki farklı nem içeriğine sahip ATK örneklerinde yapılan analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Kuru madde (KM) miktarı düşük nem düzeyinde ilk 24 saatte istatistiki açıdan önemli bir şekilde artarken (P<0.05) 72 saatte KM miktarı azalmış, ancak istatistiki açıdan bu azalma önemli bulunmamıştır (P>0.05). Yüksek nem koşullarında ise fermantasyon süresi boyunca istatistiki açıdan KM miktarında önemli bir azalma saptanmıştır (P<0.05). Düşük nem düzeyinde gerçekleşen fermentasyon ile ham protein (HP) miktarında önemli bir artış saptanmıştır (P<0.05). Yüksek nem düzeyinde ise ilk 24 saatte istatiski açıdan önemli bir artış elde edilmiş olup (P<0.05), 72 saatteki artış önemsiz bulunmuştur (P>0.05). SAN miktarı düşük nem düzeyinde ilk 24 saatte önemli miktarda artarken (P<0.05), 72 saatteki artış önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yüksek nem ile gerçekleşen fermantasyonda SAN’da önemli bir artış saptanmıştır (P<0.05). Ham kül (HK) miktarı düşük nem ile yapılan fermantasyonun 72 saati sonunda en yüksek değere ulaştığı gözlemlenirken yüksem nem durumunda ise en yüksek değere 48 saatte ulaşılmıştır. Fitik asit miktarı (FA) düşük nem ile yapılan fermantasyonun 48 saat sonunda istatistiki açıdan önemli bir azalma (P<0.05) saptanırken 72 saatteki azalma önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yemlerin pH değeri hem düşük hem yüksek nem fermantasyonlarının ilk 48 saatinde istatistiki açıdan önemli bir artış göstermiştir (P<0,05). Bacillus subtilis koloni oluşturma birimi (k.o.b) ve organik asit (özellikle asetik ve laktik asit) miktarında yüksek nem değerinde istatistiki açıdan önemli (P<0.05) değişimler gözlenmiştir. Düşük nem düzeyinde asetik asit miktarında istatistiki açıdan önemli bir azalma gözlenirken, yüksek nem düzeyinde ise önemli miktarda artış saptanmıştır (P<0,05). Sonuç olarak, BS ile ATK yeminin yüksek nem koşullarında fermente edilmesi ile besin madde zenginleştirilmesi ve antibesinsel faktörlerin azaltılmasının yanında son üründe probiyotik mikroorganizma sayısının artırılmasında daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar sonunda Bacillus Subtilis bakterisi için en iyi nem değerinin yüksek nem içeriği olduğu, bununla birlikte HP miktarının da yüksek nem içeriğinde aynı şekilde daha yüksek olduğu belirlendi. SAN fermantasyon üzerinde etkisi gözlemlendiğinde yüksek nem içeriğinde daha iyi olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bacillus subtilis, Ayçiçeği Küspesi, Katı Faz Fermentasyonu, Probiyotik.
dc.description In this study, It is aimed to determine the feed value of sunflower seeds (ATK) subjected to Solid Phase Fermentation (KFF) with Bacillus subtilis (BS). For this purpose, we tested the effect of two different moisture levels of sunflower meal in solid state fermentation (66% and 80%) over a course of four different incubation periods (0, 24, 48, 72 hours). Dry matter, crude protein, crude ash, pH, volatile fatty acids and phytic acid contents of all feed samples were analyzed and their viable cell counts of Bacillus subtilis were counted. When examined all these results, the quantity of dry matter remarkably increased at the 24th hour at low humidity level (P<0.05) and decreased at 72nd hour (P>0.05). However, this decrease was not significant. During the fermentation process, a statistically significance decrease in the dry matter content at high humidity level was not seen. A significant increase of crude protein (P<0.05) was obtained at low humidity level and. At high humidity level, a significant increase in crude protein was obtained at 24th hour (P<0.05), but no statistically remarkable increase was obtained at 72th hour (P>0.05). The level of free amino nitrogen remarkably increased at the 24th hour at low humidity level (P<0.05), but at 72th hour the increase was not significant (P>0.05). At high humidity level, a remarkable increase in the level of free amino nitrogen (P<0.05) was observed. It was observed that at the end of fermentation conducted at low humidity level the quantity of crude ash reached the maximum quantity, but this maximum quantity was only reached at 48th hour at high humidity level. A remarkable decrease was seen in the quantity of phytic acid at 48th hour at low humidity level (P<0.05). However, a remarkable decrease was insignificant at 72th hour (P>0.05). Statistically remarkable increase was seen at 48th hour both at low and high humidity levels for pH values (P<0.05). Statistically remarkable changes were observed for the viable counts of Bacillus subtilis and organic acid (especially acetic and lactic acid) (P<0.05). A statistically remarkable decrease was observed in the quantity of acetic acid at low humidity level, but a remarkable increase was seen at high humidity level (P<0.05). As a conclusion, with the fermentation of Bacillus subtilis the sunflower seed meal were successfully fermented at high moisture content conditions to obtain significant nutritional and microbiological improvements. The results obtained indicate that the best moisture content for the Bacillus subtilis bacterium is the higher moisture content, with the HP content being equally higher in the higher moisture content. When the effect on SAN fermentation was observed, it was determined that it was better in high moisture content. Keywords: Bacillus subtilis, Sunflower seed meal, solid state fermentation, probiotic.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, 2017.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada Bacillus Subtilis (BS) ile Katı Faz Fermantasyonuna (KFF) tabi tutulan ayçiçeği tohumu küspesinin (ATK) yem değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, KFF işlemi iki farklı nem düzeyinde (% 66 ve % 80 ) ve 4 farklı inkübasyon süresi ( 0, 24, 48 ve 72 saatlerinde) koşullarında yürütülmüştür. ATK örneklerinde kuru madde, ham protein, ham kül, pH, serbest amino nitrojen (SAN), ucucu yağ asitleri ve fitik asit analizleri yürütülmüş, son üründe ise Bacillus subtilis bakteri sayımı çalışılmıştır. İki farklı nem içeriğine sahip ATK örneklerinde yapılan analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Kuru madde (KM) miktarı düşük nem düzeyinde ilk 24 saatte istatistiki açıdan önemli bir şekilde artarken (P<0.05) 72 saatte KM miktarı azalmış, ancak istatistiki açıdan bu azalma önemli bulunmamıştır (P>0.05). Yüksek nem koşullarında ise fermantasyon süresi boyunca istatistiki açıdan KM miktarında önemli bir azalma saptanmıştır (P<0.05). Düşük nem düzeyinde gerçekleşen fermentasyon ile ham protein (HP) miktarında önemli bir artış saptanmıştır (P<0.05). Yüksek nem düzeyinde ise ilk 24 saatte istatiski açıdan önemli bir artış elde edilmiş olup (P<0.05), 72 saatteki artış önemsiz bulunmuştur (P>0.05). SAN miktarı düşük nem düzeyinde ilk 24 saatte önemli miktarda artarken (P<0.05), 72 saatteki artış önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yüksek nem ile gerçekleşen fermantasyonda SAN’da önemli bir artış saptanmıştır (P<0.05). Ham kül (HK) miktarı düşük nem ile yapılan fermantasyonun 72 saati sonunda en yüksek değere ulaştığı gözlemlenirken yüksem nem durumunda ise en yüksek değere 48 saatte ulaşılmıştır. Fitik asit miktarı (FA) düşük nem ile yapılan fermantasyonun 48 saat sonunda istatistiki açıdan önemli bir azalma (P<0.05) saptanırken 72 saatteki azalma önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yemlerin pH değeri hem düşük hem yüksek nem fermantasyonlarının ilk 48 saatinde istatistiki açıdan önemli bir artış göstermiştir (P<0,05). Bacillus subtilis koloni oluşturma birimi (k.o.b) ve organik asit (özellikle asetik ve laktik asit) miktarında yüksek nem değerinde istatistiki açıdan önemli (P<0.05) değişimler gözlenmiştir. Düşük nem düzeyinde asetik asit miktarında istatistiki açıdan önemli bir azalma gözlenirken, yüksek nem düzeyinde ise önemli miktarda artış saptanmıştır (P<0,05). Sonuç olarak, BS ile ATK yeminin yüksek nem koşullarında fermente edilmesi ile besin madde zenginleştirilmesi ve antibesinsel faktörlerin azaltılmasının yanında son üründe probiyotik mikroorganizma sayısının artırılmasında daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar sonunda Bacillus Subtilis bakterisi için en iyi nem değerinin yüksek nem içeriği olduğu, bununla birlikte HP miktarının da yüksek nem içeriğinde aynı şekilde daha yüksek olduğu belirlendi. SAN fermantasyon üzerinde etkisi gözlemlendiğinde yüksek nem içeriğinde daha iyi olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bacillus subtilis, Ayçiçeği Küspesi, Katı Faz Fermentasyonu, Probiyotik.
dc.description In this study, It is aimed to determine the feed value of sunflower seeds (ATK) subjected to Solid Phase Fermentation (KFF) with Bacillus subtilis (BS). For this purpose, we tested the effect of two different moisture levels of sunflower meal in solid state fermentation (66% and 80%) over a course of four different incubation periods (0, 24, 48, 72 hours). Dry matter, crude protein, crude ash, pH, volatile fatty acids and phytic acid contents of all feed samples were analyzed and their viable cell counts of Bacillus subtilis were counted. When examined all these results, the quantity of dry matter remarkably increased at the 24th hour at low humidity level (P<0.05) and decreased at 72nd hour (P>0.05). However, this decrease was not significant. During the fermentation process, a statistically significance decrease in the dry matter content at high humidity level was not seen. A significant increase of crude protein (P<0.05) was obtained at low humidity level and. At high humidity level, a significant increase in crude protein was obtained at 24th hour (P<0.05), but no statistically remarkable increase was obtained at 72th hour (P>0.05). The level of free amino nitrogen remarkably increased at the 24th hour at low humidity level (P<0.05), but at 72th hour the increase was not significant (P>0.05). At high humidity level, a remarkable increase in the level of free amino nitrogen (P<0.05) was observed. It was observed that at the end of fermentation conducted at low humidity level the quantity of crude ash reached the maximum quantity, but this maximum quantity was only reached at 48th hour at high humidity level. A remarkable decrease was seen in the quantity of phytic acid at 48th hour at low humidity level (P<0.05). However, a remarkable decrease was insignificant at 72th hour (P>0.05). Statistically remarkable increase was seen at 48th hour both at low and high humidity levels for pH values (P<0.05). Statistically remarkable changes were observed for the viable counts of Bacillus subtilis and organic acid (especially acetic and lactic acid) (P<0.05). A statistically remarkable decrease was observed in the quantity of acetic acid at low humidity level, but a remarkable increase was seen at high humidity level (P<0.05). As a conclusion, with the fermentation of Bacillus subtilis the sunflower seed meal were successfully fermented at high moisture content conditions to obtain significant nutritional and microbiological improvements. The results obtained indicate that the best moisture content for the Bacillus subtilis bacterium is the higher moisture content, with the HP content being equally higher in the higher moisture content. When the effect on SAN fermentation was observed, it was determined that it was better in high moisture content. Keywords: Bacillus subtilis, Sunflower seed meal, solid state fermentation, probiotic.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bacillus subtilis ile katı faz fermantasyonuna (KFF) tabi tutulan ayçiçeği tohumu küspesinin (ATK) yem değerinin belirlenmesi = Solid state fermentation with bacillus subtilis subject to determination of the feed value in sunflower meal /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account