DSpace Repository

Samakovlu Ahmed Keşfi Efendi'nin "Cevâmiu'l-Kelim türü kırk hadis" şerhi, tercümesi, tahriç ve tahlili = He commentary that was written by Ahmed Keşfi Efendi, Es-Samaqowi for the 'Forty Hadith that are the Kind of Jawamiu'l-Kalim' and its translation, tachrij and analysis /

Show simple item record

dc.creator Gültekin, Hediye, 1971- 98282 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.creator Sakallı, Talat, 1959- thesis advisor 61655
dc.date 2014.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01655.pdf
dc.description Bu çalışmada, öncelikle,Keşfî Efendi,Ahmed b. EbîBekr b. Muhammed b. Rıdvan, es-Samakovî’nin, Ali el-Karî’nin “Cevâmiu’l-Kelim Türü Kırk Hadis” derlemesine yazdığı şerh risalesinin, Süleymaniye Kütüphanesi Serez Bölümü 01521-002 no’lu kayıtta bulunan yazma nüshasının neşri amaçlanmıştır. Daha sonra, neşredilen risale tercüme edilmiş, içinde geçen hadislerin tahrici yapılmıştır.Giriş kısmında çalışmanın konusu ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilmiştir.Asıl kısım ise iki bölümden oluşmaktadır.Birinci bölüm, neşri ve tahrici yapılan şerh risalesinin özelliklerine ayrılmıştır.Risalenin okunmasından önce bilinmesinin gerekli olduğu düşünülen bazı konular da bu bölümde işlenmiştir.Bu konulardan ilki, hem tehzip dönemi çalışmalarının, hem de dinî edebiyat alanının önemli başlıklarından biri kabul edilen ve o dönemde kaleme alınan çoğu dinî/edebîhadis eserinde tercih edilen kırk hadis -erbaûn- türüdür. Diğeri ise başka kırk hadis derlemelerinde olduğu gibi, incelememize konu olan risalenin de ayırt edici bir özelliği olan ‘cevâmiu’l-kelim’ konusudur.Yine bu bölümde, risalenin yazıldığı dönem ve bölge hakkında bilgi verilmiş ve risale, şekil ve muhteva açısından değerlendirilmiştir. Hem şerhe esas olan derlemenin, hem de derlemenin şerhinin müellifleri de bu bölümde tanıtılmıştır.İkinci bölüm,ise risalenin neşri esnasında izlenen yolun açıklanması ile başlamaktadır. Sonrasında ise risaleneşredilmiş ve neşredilen bu metnin tercümesi,tahriç ve tahlili yapılmıştır. Anahtar Kelimeler:AhmedKeşfî Efendi, Samakovî, Ali el-Karî, Kırk Hadis, Cevâmiu’l-Kelim, Tercüme, Şerh, Bulgaristan, Samakov.
dc.description The aim of this study was to publish the commentary that was written by Keşfi Efendi, Ahmed b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Rıdvan, es-Samaqowi for the collection “Forty Hadith that are the kind of Jawamiu’l-Kalim” written by Ali el- Kârî. The manuscript of sharh of this collection, is present in Süleymaniye Library with the registration number 01521-002. Firstly it has published then translated. During the translation, the takhrij of each hadith exist in the work has been made, too.In introduction part, it has been informed about the issue and the content of the study briefly. The basic part of the work has been consisted of two section.The first part is allocated to the features of the sharh risala that was already made for publication and takhrij. The notes that is necessary to know before reading the risala are also mentioned in this part.The first of these matters is the kind of “forty hadith” which is accepted that it is one of the most important issues for either the studies of tahzib term or the area of religious literatury and is preferred in most of the religious/ literary written at that times.The other is “jawamiu’l-kalîm” matter that the distinquishing feature of this sharh risala like the other many forty hadith collections.In this part, also, the information has been given about the term and the region which the sharh risala was written in. Then, the work has been evaluated within the layout and the content. Both of the writers, the writer of collection and the writer of the sharh, have been introduced also in this part.The second part begins by explaining the method considered during the publication of the work. Finally the risale published, translated, and its takhrij of hadiths have been done and analysed. Keywords: Ahmed Keşfî Efendi, Samaqowî, Ali el-Kârî, Forty Hadithes, Jawamiu’l-Kalim, Translation, Sharh, Bulgaria, Samaqow.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2014.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, öncelikle,Keşfî Efendi,Ahmed b. EbîBekr b. Muhammed b. Rıdvan, es-Samakovî’nin, Ali el-Karî’nin “Cevâmiu’l-Kelim Türü Kırk Hadis” derlemesine yazdığı şerh risalesinin, Süleymaniye Kütüphanesi Serez Bölümü 01521-002 no’lu kayıtta bulunan yazma nüshasının neşri amaçlanmıştır. Daha sonra, neşredilen risale tercüme edilmiş, içinde geçen hadislerin tahrici yapılmıştır.Giriş kısmında çalışmanın konusu ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilmiştir.Asıl kısım ise iki bölümden oluşmaktadır.Birinci bölüm, neşri ve tahrici yapılan şerh risalesinin özelliklerine ayrılmıştır.Risalenin okunmasından önce bilinmesinin gerekli olduğu düşünülen bazı konular da bu bölümde işlenmiştir.Bu konulardan ilki, hem tehzip dönemi çalışmalarının, hem de dinî edebiyat alanının önemli başlıklarından biri kabul edilen ve o dönemde kaleme alınan çoğu dinî/edebîhadis eserinde tercih edilen kırk hadis -erbaûn- türüdür. Diğeri ise başka kırk hadis derlemelerinde olduğu gibi, incelememize konu olan risalenin de ayırt edici bir özelliği olan ‘cevâmiu’l-kelim’ konusudur.Yine bu bölümde, risalenin yazıldığı dönem ve bölge hakkında bilgi verilmiş ve risale, şekil ve muhteva açısından değerlendirilmiştir. Hem şerhe esas olan derlemenin, hem de derlemenin şerhinin müellifleri de bu bölümde tanıtılmıştır.İkinci bölüm,ise risalenin neşri esnasında izlenen yolun açıklanması ile başlamaktadır. Sonrasında ise risaleneşredilmiş ve neşredilen bu metnin tercümesi,tahriç ve tahlili yapılmıştır. Anahtar Kelimeler:AhmedKeşfî Efendi, Samakovî, Ali el-Karî, Kırk Hadis, Cevâmiu’l-Kelim, Tercüme, Şerh, Bulgaristan, Samakov.
dc.description The aim of this study was to publish the commentary that was written by Keşfi Efendi, Ahmed b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Rıdvan, es-Samaqowi for the collection “Forty Hadith that are the kind of Jawamiu’l-Kalim” written by Ali el- Kârî. The manuscript of sharh of this collection, is present in Süleymaniye Library with the registration number 01521-002. Firstly it has published then translated. During the translation, the takhrij of each hadith exist in the work has been made, too.In introduction part, it has been informed about the issue and the content of the study briefly. The basic part of the work has been consisted of two section.The first part is allocated to the features of the sharh risala that was already made for publication and takhrij. The notes that is necessary to know before reading the risala are also mentioned in this part.The first of these matters is the kind of “forty hadith” which is accepted that it is one of the most important issues for either the studies of tahzib term or the area of religious literatury and is preferred in most of the religious/ literary written at that times.The other is “jawamiu’l-kalîm” matter that the distinquishing feature of this sharh risala like the other many forty hadith collections.In this part, also, the information has been given about the term and the region which the sharh risala was written in. Then, the work has been evaluated within the layout and the content. Both of the writers, the writer of collection and the writer of the sharh, have been introduced also in this part.The second part begins by explaining the method considered during the publication of the work. Finally the risale published, translated, and its takhrij of hadiths have been done and analysed. Keywords: Ahmed Keşfî Efendi, Samaqowî, Ali el-Kârî, Forty Hadithes, Jawamiu’l-Kalim, Translation, Sharh, Bulgaria, Samaqow.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Samakovlu Ahmed Keşfi Efendi'nin "Cevâmiu'l-Kelim türü kırk hadis" şerhi, tercümesi, tahriç ve tahlili = He commentary that was written by Ahmed Keşfi Efendi, Es-Samaqowi for the 'Forty Hadith that are the Kind of Jawamiu'l-Kalim' and its translation, tachrij and analysis /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account