DSpace Repository

İlk yetişkinlerde dini yönelim-mutluluk ilişkisi = The Relationship between religious tendency and happiness in early childhood /

Show simple item record

dc.creator 114919 Kurnaz, Mahmut, 1984- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.creator Şentürk, Habil, 1950- thesis advisor 16819
dc.date 2015.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS01786.pdf
dc.description Bu araştırmada, ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin dini yönelim ve mutluluk düzeyleri, bazı sosyo-demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, gelir durumu, yaşamının çoğunluğunun geçirildiği yer, çocuk sayısı, dini bilgi düzeyi, algılanan dindarlık durumu, dini eğitim aldığı yer) açısından incelenmiş ve aralarındaki ilişki açıklanmıştır.Araştırmanın örneklemi, Isparta il merkezinde ikamet eden, 22-40 yaş grubunda bulunan ve tesadüfî olarak seçilen 498 yetişkinden oluşmaktadır. Araştırma dindarlığı ölçmek amacıyla, Allport ve Ross tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Cirhinlioğlu tarafından yapılan "Dini Yönelim Ölçeği" ve mutluluğu ölçmek amacıyla Hills ve Argyle tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Doğan-Sapmaz tarafından yapılan , "Oxford Mutluluk Ölçeği(OMÜ)" kullanılmıştır.Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde din, dini yönelim, dindarlık, mutluluk, dindarlık mutluluk ilişkisi, yetişkinlik ve ilk yetişkinlik; ikinci bölümde yöntem; üçüncü bölümde bulgular ve yorum kısmı bulunmaktadır.Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Verilerin türüne göre t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış; F değerinin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Sidak testi uygulanmıştır.Araştırmada, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, gelir durumu, çocuk sayısı, dini bilgi düzeyi, dindarlık düzeyi, dini eğitimi aldığı yer ile bireyin dini yönelim arasında; öğrenim durumu, gelir durumu, yaşamın çoğunluğunun geçirildiği yer, dini bilgi düzeyi, dindarlık düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dini yönelimin mutluluğun artmasında önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Din, Dini Yönelim, Dindarlık, Mutluluk, Yetişkinlik, İlk Yetişkinlik
dc.description In this research, the religious tendency and level of happiness of the individuals in early adulthood period, some socio-demographic variables (sex, age, marital status, education status, income status, the place majority of life passed, number of child, level of religious knowledge, perceived piety status, where religious education had has been analysed in terms of some socio) demographic variables and explained the relationship between them.The sample of the research, includes 498 adults live in Isparta city centre between the ages, 22-40 and chosen randomly. Within the research, in order to measure piety The Oxford Happiness Scale (OHS) developed by Allport and Ross, Religion Tendency Scale of which Turkish version was made by Cirhinlioğlu in order to measure happiness developed by Hills and Argyle, Turkish version made by Doğan-Sapmaz has been used.The research consists of three parts. In the first part religion, religion tendency, piety, happiness, the piety- happiness relation, adulthood and early adulthood; in the second part method; in the third part findings and comments.SPSS programme has been used for the analysis of the data obtained in the research. Depending of the type of the data (t) test, one- way analysis of variance (ANOVA) have been applied; in case of being meaningful of F value, Sidak test has been applied in order to find out which groups lead to difference.In the research it is found out that there is a meaningful relationship among sex, marital status, educational status, income status, number of child, the level of religious knowledge, level of piety, the place religious education had, religion tendency and also among educational status, income status, the place majority of the life passed, the level of religious knowledge, level of piety and the level of happiness. It is concluded that religion tendency has an important role on increasing happiness. Keywords: Religion, Religion Tendency, Happiness, Adulthood, Early Adulthood.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2015.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu araştırmada, ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin dini yönelim ve mutluluk düzeyleri, bazı sosyo-demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, gelir durumu, yaşamının çoğunluğunun geçirildiği yer, çocuk sayısı, dini bilgi düzeyi, algılanan dindarlık durumu, dini eğitim aldığı yer) açısından incelenmiş ve aralarındaki ilişki açıklanmıştır.Araştırmanın örneklemi, Isparta il merkezinde ikamet eden, 22-40 yaş grubunda bulunan ve tesadüfî olarak seçilen 498 yetişkinden oluşmaktadır. Araştırma dindarlığı ölçmek amacıyla, Allport ve Ross tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Cirhinlioğlu tarafından yapılan "Dini Yönelim Ölçeği" ve mutluluğu ölçmek amacıyla Hills ve Argyle tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Doğan-Sapmaz tarafından yapılan , "Oxford Mutluluk Ölçeği(OMÜ)" kullanılmıştır.Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde din, dini yönelim, dindarlık, mutluluk, dindarlık mutluluk ilişkisi, yetişkinlik ve ilk yetişkinlik; ikinci bölümde yöntem; üçüncü bölümde bulgular ve yorum kısmı bulunmaktadır.Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Verilerin türüne göre t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış; F değerinin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Sidak testi uygulanmıştır.Araştırmada, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, gelir durumu, çocuk sayısı, dini bilgi düzeyi, dindarlık düzeyi, dini eğitimi aldığı yer ile bireyin dini yönelim arasında; öğrenim durumu, gelir durumu, yaşamın çoğunluğunun geçirildiği yer, dini bilgi düzeyi, dindarlık düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dini yönelimin mutluluğun artmasında önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Din, Dini Yönelim, Dindarlık, Mutluluk, Yetişkinlik, İlk Yetişkinlik
dc.description In this research, the religious tendency and level of happiness of the individuals in early adulthood period, some socio-demographic variables (sex, age, marital status, education status, income status, the place majority of life passed, number of child, level of religious knowledge, perceived piety status, where religious education had has been analysed in terms of some socio) demographic variables and explained the relationship between them.The sample of the research, includes 498 adults live in Isparta city centre between the ages, 22-40 and chosen randomly. Within the research, in order to measure piety The Oxford Happiness Scale (OHS) developed by Allport and Ross, Religion Tendency Scale of which Turkish version was made by Cirhinlioğlu in order to measure happiness developed by Hills and Argyle, Turkish version made by Doğan-Sapmaz has been used.The research consists of three parts. In the first part religion, religion tendency, piety, happiness, the piety- happiness relation, adulthood and early adulthood; in the second part method; in the third part findings and comments.SPSS programme has been used for the analysis of the data obtained in the research. Depending of the type of the data (t) test, one- way analysis of variance (ANOVA) have been applied; in case of being meaningful of F value, Sidak test has been applied in order to find out which groups lead to difference.In the research it is found out that there is a meaningful relationship among sex, marital status, educational status, income status, number of child, the level of religious knowledge, level of piety, the place religious education had, religion tendency and also among educational status, income status, the place majority of the life passed, the level of religious knowledge, level of piety and the level of happiness. It is concluded that religion tendency has an important role on increasing happiness. Keywords: Religion, Religion Tendency, Happiness, Adulthood, Early Adulthood.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İlk yetişkinlerde dini yönelim-mutluluk ilişkisi = The Relationship between religious tendency and happiness in early childhood /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account