DSpace Repository

Zamana Bağlı, Tek-Hızlı ve Tek-Boyutlu Anizotropik Saçılmalı Nötron Transport Probleminin Özdeğer Spektrumu için UNYaklaşımı

Show simple item record

dc.creator ÖZTÜRK, Hakan; Osmaniye Kokut Ata University
dc.creator SARAÇ, Ülker; Osmaniye Kokut Ata University
dc.date 2016-12-02T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:48:37Z
dc.date.available 2019-07-09T11:48:37Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/27465/290883
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45754
dc.description Düzgünsonlu bir dilimde tek-hızlı zamana bağlı nötron transport teorisinde özdeğerspektrumu çalışılmıştır. İleri ve geri saçılmayla birlikte lineer anizotropiksaçılma foknsiyonu kullanılmış ve zamana bağlı nötron transport denklemikararlı denkleme indirgenmiştir. Nümerik özdeğerler, Chebyshev polinomlarıyaklaşımı yöntemi kullanılarak, zaman bozunum sabitinin seçilmiş bazı değerlerive saçılma parametrelerinin farklı değerleri için hesaplanmıştır.
dc.description The eigenvaluespectrum is studied in one-speed time-dependent neutron transport theory in auniform finite slab. The linear anisotropic scattering kernel together with thecombination of forward and backward scattering is used and time-dependentneutron transport equation is reduced to a stationary one. Numerical results ofeigenvalues for various combinations of the scattering parameters and theselected values of the time decay constant are performed by using the Chebyshevpolynomials approximation method.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/274638
dc.source Volume: 11, Issue: 2 75-81 en-US
dc.source 1306-7575
dc.subject Nötron transport denklemi,anizotropik saçılma,özdeğerler,UNyaklaşımı
dc.subject Neutron transport equation,anisotropic scattering,eigenvalues,UN approximation
dc.title Zamana Bağlı, Tek-Hızlı ve Tek-Boyutlu Anizotropik Saçılmalı Nötron Transport Probleminin Özdeğer Spektrumu için UNYaklaşımı en-US
dc.title UNApproximation for the Eigenvalue Spectrum of Time-Dependent, One-Speed and One-Dimensional Neutron Transport Problem with Anisotropic Scattering en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account