DSpace Repository

Zayıf Kaya Kütlesinde Açılan Dairesel Kesitli Bir Tünelde Radyal Deformasyonların Sayısal Modelleme ile Analizi

Show simple item record

dc.creator SAKCALI, Alaattin; Atatürk Üniversitesi, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 25400, Erzurum
dc.creator YAVUZ, Hüseyin; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
dc.date 2019-04-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:58:47Z
dc.date.available 2019-07-09T11:58:47Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/39838/443405
dc.identifier 10.19113/sdufenbed.443405
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45971
dc.description Teknolojikgelişmeler, nüfus artışı, seyahat için istenen güven ve konfor gibi farklınedenler son zamanlarda daha fazla tünel açımına neden olmuştur. Tünel kazısısırasında tünel çevresindeki kaya kütlesinde oluşacak deformasyonun tahmini tahkimattasarımı için önemli bir parametredir. Araştırmacılar dairesel tünellerde tünelilerleme yönünün arkasındaki deformasyonların aynaya olan mesafeye bağlı olarakdeğiştiğini vurgulamışlar ve dairesel kesitli yer altı açıklıkları için uzunlamasınadeformasyon profilini (LDP) veren farklı eşitlikler önermişlerdir. Bueşitlikler kullanılarak tünel çevresinde oluşacak deformasyonlar yaklaşıkolarak tahmin edilebilmektedir. Bir yer altı açıklığında meydana gelecekdeformasyonları daha net tahmin etmek için sayısal veya fiziki modellemeleryapılması gerekmektedir. Sayısal modelleme yöntemi hem kolay hem de ekonomikolması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Bu çalışmada, zayıf kaya kütlesinitemsilen bir koşul belirlenmiş ve bu kaya kütlesi koşulunda, 6,63 m kazıçapında açılmış dairesel bir tünel farklı derinlikler (arazi gerilmesi) için sonlufarklar yöntemine dayalı olarak modellenmiştir. Modellerden alınan deformasyon değerlerikullanılarak farklı derinlikler için LDP eğrileri oluşturulmuş ve derinliğebağlı deformasyon değişimleri araştırılmıştır. Modelleme ile elde edilen bu LDPeğrileri, literatürdeki eşitlikler ile karşılaştırılmıştır.    
dc.description Differentcauses such as technological developments, population growth, safety andcomfort desired for travel have recently led to more tunnel opening. During thetunnel excavation, the deformation prediction of the rock mass around thetunnel is an important parameter for the support design. Researchers emphasizethat the deformations behind of the advancing face in circular tunnels varydepending on distance to the face and proposed different equations that givelongitudinal deformation profile (LDP) for circular underground openings. Byusing these equations, deformations around the tunnel can be estimatedapproximately. Numerical or physical modeling is required to predictdeformations occurring in an underground opening. Numerical modeling method ismore preferred because it is both easy and economical. In this study, acondition representing weak rock mass was determined and a circular openingwhich is 6,63 m in diameter in this rock mass condition was modelled fordifferent depths (in situ stresses) based on the finite difference method. LDPcurves for different depths using the deformation values obtained from modelswere created and the changes of depth-dependent deformation were investigated.These LDP curves obtained by modeling were compared with the equations in theliterature. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/697438
dc.source Volume: 23, Issue: 1 66-73 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Radyal deformasyon,Sayısal modelleme,Sonlu farklar,Zayıf kaya kütlesi
dc.subject Radial deformation,Numarical modelling,Finite difference,Weak rock mass
dc.title Zayıf Kaya Kütlesinde Açılan Dairesel Kesitli Bir Tünelde Radyal Deformasyonların Sayısal Modelleme ile Analizi en-US
dc.title Numerical Modelling Analysis of Radial Deformations Around a Circular Tunnel Excavated in Weak Rock Masses en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account