DSpace Repository

Anamasdagı (Yenisarbademli Kuzeyi / Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri

Show simple item record

dc.creator DAVRAZ, Ayşen
dc.creator SEZER, Erhan
dc.date 2009-04-09T22:54:47Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:00:10Z
dc.date.available 2019-07-09T12:00:10Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20782/221823
dc.identifier 10.19113/sdufbed.75104
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/46623
dc.description Anamasdagları, Batı Toroslarda Isparta büklümünün dogu kanadında ve Yenisarbademli (Isparta) ilçesinin kuzeyinde bulunmaktadır. Bölgede farklı karstik akiferler ve çok sayıda karstik kaynak bosalımları gözlenmektedir. Çalısma alanının Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak jeoloji, çizgisellik ve çizgisellik yogunlugu haritaları hazırlanmıstır. Alanın büyük bir bölümünde Jura-Paleosen yaslı, dolomit, dolomitik kireçtası ve kireçtası birimlerinden olusan Anamasdagı kireçtası yüzeylemektedir. Çalısmada çizgiselliklerin hakim dogrultularının KB/GD ve KD/GB dogrultulu oldugu belirlenmistir. Çizgisellik haritası üzerine kaynaklar yerlestirilmis ve kaynakların genellikle çizgisellikler ve bindirme hatlarıyla iliskili olarak gelistigi tespit edilmistir. Anamasdagı kireçtaslarından bosalan kaynaklardan su örnekleri alınarak bunların hidrojeokimyasal özelliklerinin tespiti için kimyasal ve izotop analizleri yapılmıstır. Kaynak sularından alınan örneklerin sergiledikleri genel anyon ve katyon trendleri (rCa>rMg>r(Na+K), rHCO3>rCl>rSO4) suların karbonatlı akifer ile temas halinde oldugunu ortaya koymaktadır. Piper diyagramına göre, Ca-HCO3 tipi suları temsil etmektedir. Suların pH ve elektriksel iletkenlik degerleri sırasıyla 6.28-7.6 ve 170-5460 μs/cm arasındadır. Özellikle Malandı sırtı mevkiinden bosalan kaynaklarda elektriksel iletkenlik ve toplam çözünmüs katı madde degerlerinde oldukça büyük artıs gözlenmektedir Kaynak sularında yaptırılan oksijen-18 ve döteryum izotop analizleri degerlendirilmis ve meteorik kökenli sular oldukları tespit edilmistir. Kaynak sularının büyük bir çogunlugu Dünya Meteorik Dogrusu ile çakısmakta iken bir kısmı Akdeniz kökenli yagıslardan da etkilenmislerdir. Oksijen-18 izotopu ve su sıcaklıgı iliskisine göre, kaynak sularının hemen hemen tamamının aynı karst sistemi içerisinden bosalan ve benzer dolasımlı suları temsil ettigi belirlenmistir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/193638
dc.source Volume: 11, Issue: 1 64-74 en-US
dc.source 1308-6529
dc.subject Karst Kaynakları, Anamasdağı, Hidrojeoloji, Hidrojeokimya
dc.title Anamasdagı (Yenisarbademli Kuzeyi / Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account