DSpace Repository

İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen

Show simple item record

dc.creator Uskun, Ersin
dc.creator Öztürk, Mustafa
dc.creator Kişioğlu, Ahmet
dc.creator Kırbıyık, Sema
dc.creator Demirel, Reha
dc.date 2009-04-08T09:09:58Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:03Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:03Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20980/225516
dc.identifier 10.17343/sdutfd.73257
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47169
dc.description SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Haziran; 12(2) İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Reha Demirel ÖzetObesite erişkinlerde artmış mortalite ve koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, safrakesesi hastalıkları, bazı kanserler ve osteoartrit ile ilişkilidir. Obez çocuklar sıklıkla obez erişkinler olmaktadır ve sağlık riskleri ortaya çıkmaktadır. Obezitenin nedenleri çok az anlaşılmıştır ve hem korunma ve hem de tedavisi güçtür. Çevresel ve sosyal değişiklikler, fiziksel aktivitede azalma, sedanter davranışlarda artma ve yüksek yağ ve enerji içerikli besinlerin tüketimi, obezite gelişimini etkilemektedir. Bu çalışma 8-15 yaş grubu çocuklarda obezite için risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Bu vaka kontrol çalışmasında, 8-15 yaşlar arasında yaşa göre ağırlık z skoru +2 standart sapmadan büyük olan 38 çocuk obez grubu ve yaşa göre ağırlık z skoru +2 ile –2 standart sapma arasında olan 80 çocuk normal grubu olarak iki grupta kategorize edildi. Diet alışkanlıkları, aile yapısı ve demografik özellikleri anket yöntemi ile toplandı. Bulgular: Lojistik regresyon analizi sonucunda ekonomik durum, TV seyretme süresi ve oyun süresi çocuklukta obezite gelişimini etkileyen faktörler olarak bulundu. Annenin obez olması ile çocukluk çağı obezitesi arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Obezite için Odds Ratio ekonomik durumla (>=400 milyon TL/ay, OR=2.62, 95% GA =1.00-6.87) ve TV seyretme süresi ile artmakta (OR=1.85, 95% CI =1.18-2.89), oyun süresi ile (OR=0.34, 95% CI =0.18-0.65) azalmaktaydı. Sonuçlar: Bu çalışmada, uzun TV seyretme süresinin obeziteyi artıran, uzun oyun süresinin ise obeziteyi azaltan faktörler olduğu belirlendi. Obeziteden korunma ve yönetimi, diyet ve fiziksel aktivite düzeyinin hayatın erken dönemlerinde , okulda, ailede ve toplumda kontrolünü gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: Obezite, çocukluk, risk faktörleri. Abstract Risk factors of influencing the development of obesity in the primary education studentsObesity in adults is associated with excess mortality and excess risk of coronary heart disease, hypertension, hyperlipidemia, diabetes, gallbladder disease, certain cancers, and osteoarthritis. Obese children often become obese adults, and obese in adulthood is a health risk. The causes of obesity are poorly understood, and both the prevention and the treatment of obesity is difficult. Major environmental and societal changes have led to a decrease in physical activity, a rise in sedentary behavior and the consumption of high fat and high-energy foods, all in turn influencing the development of obesity. Aim: To identify risk factors for obesity in children aged 8-15 years. Material and method: In this Case-control study, a total of 118 children aged 6-13 years old categorized into two groups, an overweight group (+2 standard deviation-2, n=80). Subjects were interviewed at school. Data on lifestyle habits, dietary habits, family structure and demographic background were collected by questionnaire. Results. Logistic regression analyses showed that childhood obesity was significantly associated with economic status, watching TV duration and playing duration but not maternal obesity. The odds ratio for childhood obesity was increased by economic status (>=400 million TL/ mount, OR=2.62, 95% CI =1.00-6.87), watching TV duration in a day (OR=1.85, 95% CI =1.18-2.89) and decreased by playing duration (OR=0.34, 95% CI =0.18-0.65). Conclusion: This study shows that a strong correlation between the numbers of hours spent watching TV and increased risk of obesity. It is also showed that a correlation duration playing and decreased risk of obesity. Prevention and management of obesity requires a range of co-ordinated policies to improve diet and physical activity levels in the early years, at schools, and in families and communities. Key Words: Obesity, childhood, risk factors.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196582
dc.source Volume: 12, Issue: 2 19-25 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Obezite, çocukluk, risk faktörleri
dc.title İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account