DSpace Repository

The effects of the repetitive and reinforced oral hygiene motivation methods on plaque and inflammation markers of adolescents with fixed appliances

Show simple item record

dc.creator Yetkin Ay, Zuhal
dc.creator Sayın, M.
dc.creator Özat, Yener
dc.creator Sert, Tuba
dc.creator Kırzıoğlu, F.
dc.creator -, -
dc.date 2011-07-16T16:45:35Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:11:52Z
dc.date.available 2019-07-09T12:11:52Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdusbed/issue/20911/224681
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47992
dc.description AbstractObjective: High standard of oral hygiene is essential for patients undergoing fixed orthodontic treatment. The aim of this study is to investigate whether the repetitive and reinforced oral hygiene motivation methods (OHMM) will result in lower plaque index (PI), gingival index (GI) and bleeding on probing (BOP) scores in adolescents with fixed orthodontic appliances. Methods: The study group, composed of 90 patients, was divided into three groups; Group I: Only verbal information (n=30), Group II: Verbal information with demonstration on model and self application by the patient under supervision (n=30), Group III: Verbal information using the illustration catalogue and self application by the patient under supervision (n=30). The periodontal parameters (PI, GI and BOP) were recorded at the baseline, first and fourth week after. The patients received the same OHMM repetitively on the first and fourth weeks. Results: All of the groups have shown significant decreases in parameters when compared to the baseline values at the fourth week (P
dc.description Amaç: Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda oral hijyen girişimlerinin yüksek standartta olması vazgeçilmezdir. Bu çalışmanın amacı, tekrarlı oral hijyen motivasyon (OHM) yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören adölesanlarda plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ) ve sondlamada kanama (SK) skorlarında azalmayla sonuçlanıp sonuçlanmadığının araştırılmasıdır. Yöntem:Çalışma grubu 90 kişiden oluşmaktaydı ve üç alt gruba ayrıldı: Grup I: yalnız sözel bilgilendirme (n=30), Grup II: Model üzerinde OHM yönteminin demonstrasyonu ve hastaya gözetim altında uygulatılması (n=30), Grup III: Katalog üzerinde bilgilendirme ve hastaya gözetim altında uygulatılması (n=30). Periodontal parametreler (Pİ, Gİ ve SK) başlangıç, motivasyon sonrası 1. ve 4. haftalarda kaydedilmiş ve OHM yöntemleri bu seanslarda kaydedildi ve tekrarlandı. Sonuçlar: Dördüncü hafta bulguları başlangıç ile karşılaştırıldığında tüm gruplarda tüm parametrelerde anlamlı düşüş bulundu (P
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/195948
dc.source Volume: 2, Issue: 1 16-24 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.subject Oral hijyen, Ortodonti, plak kontrolü, adölesan
dc.title The effects of the repetitive and reinforced oral hygiene motivation methods on plaque and inflammation markers of adolescents with fixed appliances en-US
dc.title Tekrarlı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören adölesanların plak ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkisi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account