DSpace Repository

SINIR DEĞERLER ARASINDA KALAN EVSEL ATIKSU NUMUNE ANALİZİ SONUCUNUN AŞIRI ÖĞRENME MAKİNELERİ İLE SINIFLANDIRILMASI

Show simple item record

dc.creator BARAN, Burhan; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Malatya
dc.date 2019-03-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:16:38Z
dc.date.available 2019-07-09T12:16:38Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/jesd/issue/42166/457085
dc.identifier 10.21923/jesd.457085
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48401
dc.description Buçalışmada atıksu arıtma tesislerinden arıtıldıktan sonra alıcı deşarj ortamlarınaverilen atıksuyun temizlik derecesinin Aşırı Öğrenme Makineleri (AÖM)algoritması ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Su Kirliliği KontrolüYönetmeliği (SKKY) Tablo 21.1’de belirtilen parametreler için 2 saatlikkompozit numune sınır değerleri içerisinde kalan temiz suyun sınıflandırılmasıyapılmıştır. Öncelikle bu parametrelere ait alt ve üst sınır değerleriarasındaki tüm değerler 0 ile 1 arasında normalize edilmiştir. Ardından,parametrelerin en düşük ve en yüksek sonuç değerlerinin % 0 ile % 100 arasındakiyüzdelik oranlara sahip olduğu kabul edilmiştir. Daha sonra, bu yüzdelik oranlareşit şekilde 1 ile 4 arasında matematiksel olarak sınıflandırılmıştır. Bunagöre 1. sınıf çok temiz suyu ifade ederken, 4. sınıf az temiz suyu ifadeetmektedir. Bu doğrultuda, AÖM ile sınıflandırma çalışması için birbirindenfarklı 50 adet normal ölçüm sonucuna karşılık gelen normalize ve matematikselsınıflandırma değerleri elde edilmiştir. Normalize değerler AÖM’nin eğitimiiçin giriş verisi olarak, matematiksel sınıflandırma değerleri ise çıkış verisiolarak kullanılmıştır. Buna karşılık bu parametreler için rastgele seçilen vesınır değerler içerisindeki 10 adet ölçüm sonucuna karşılık gelen normalizedeğerler ise AÖM’nin test işleminde giriş verisi olarak kullanılmıştır. Sonolarak, elde edilen tahmini ve matematiksel sınıflandırma sonuçları karşılaştırılarakAÖM’nin başarısı ölçülmüştür.
dc.description In this study, it is aimedto estimate degree of cleanliness of wastewater given to receiving dischargeenvironment after purification from wastewater treatment plants by ExtremeLearning Machines (ELM) algorithm. Parameters that specified in Table 21.1 ofWater Pollution Control Regulation were taken into account. For this purpose,clean water remaining within 2 hours composite sample limit values wasclassified. First, all values between lower and upper limit values of theseparameters were normalized between 0 and 1. Subsequently, it was assumed thatminimum and maximum result values ​​of parameters were between 0% and 100%.After that, these percentage ratios were classified mathematically between 1and 4 in equal proportions. According to this, the 1st class refers to veryclean water, while the 4th class refers to less clean water. In this respect,normalized and mathematical classification values corresponding to 50 normalmeasurement results were obtained for classification study with ELM. Normalizedvalues were used as input data for training of ELM and mathematicalclassification values were used as output data. On the other hand, normalizedvalues corresponding to 10 measurement results within limit values selectedrandomly for these parameters were used as input data in test procedure of ELM.Finally, success of ELM was measured by comparing estimated and mathematicalclassification results.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/676971
dc.source Volume: 7, Issue: 1 18-25 en-US
dc.source 1308-6693
dc.subject Atıksu,Numune,Analiz,Aşırı Öğrenme Makineleri
dc.subject Waste water,Sample,Analysis,Extreme learning machine
dc.title SINIR DEĞERLER ARASINDA KALAN EVSEL ATIKSU NUMUNE ANALİZİ SONUCUNUN AŞIRI ÖĞRENME MAKİNELERİ İLE SINIFLANDIRILMASI en-US
dc.title CLASSIFICATION FOR RESULT OF HOUSEHOLD WASTEWATER SAMPLE ANALYSIS BETWEEN LIMIT VALUES BY EXTREME LEARNING MACHINES en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account