DSpace Repository

INVESTIGATION OF RE-OPERABILITY OF ABANDONED CHROMITE MINE SITE USING GRAVITY AND MAGNETIC METHODS

Show simple item record

dc.creator KALYONCUOĞLU, Ümit Yalçın; İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
dc.creator ÖKSÜM, Erdinç; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
dc.creator ÇELİK, Çağdaş
dc.creator ÇAKMAK, Olcay; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2018-12-11T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:17:12Z
dc.date.available 2019-07-09T12:17:12Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/jesd/issue/40779/444173
dc.identifier 10.21923/jesd.444173
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48688
dc.description Although the use ofmultiple geophysical methods in the search of chromite mines is the firstchoice in the world in general, in the past of our country, the search for suchmines has often been limited to the results of surface surveys or only onemethodical geophysical applications have been carried out. For this reason, thereserves in many existing chromite areas have not yet been determined by theirreal potential.Inthis study, it is aimed to investigate the continuity of the buried potentialreserve of an abandoned chromite mine site located in the north western part ofthe Sütçüler district of Isparta province, which is not currently in operation.For this purpose, gravity and magnetic measurements were carried out with anaverage spacing of 5 m in a pilot study area of 300 m × 400 m in size. As aresult of the interpretation of the potential field data obtained, theexistence of anomalous areas where high density and low magnetic susceptibilitystructures could be the sources were determined. In particular, these areaspoint to the potential presence of buried mining reserves in the study area.        
dc.description Kromitmadenin aranmasında çoklu jeofizik yöntemlerin kullanılması dünya genelindebirinci dereceden tercih konusu olsa da ülkemizin geçmişinde çoğu kez bu türmadenlerin aranmasında sadece yüzey araştırmalarının sonuçları ile yetinilmişveya sadece tek yöntemli jeofizik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle,mevcut kromit alanlarındaki rezervler genel olarak gerçek potansiyelleri ilehenüz belirlenmemiştir.Bu çalışmada Isparta iliSütçüler ilçesi kuzeybatısında yer alan ve günümüzde işletme durumunda olmayanterk edilmiş bir kromit maden sahasının yer altında gömülü potansiyel rezervdevamlılığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 300 m × 400 mboyutlarında belirlenen pilot bir çalışma alanında ortalama 5 m ölçüaralıklarında gravite ve manyetik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilenpotansiyel alan verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda çalışma sahasısınırları içinde yüksek yoğunluk ve düşük manyetik duyarlılık gösterenyapıların kaynak olabileceği anomali alanlarının varlığı tespit edilmiştir. Sözkonusu bu alanlar çalışma sahasının içerisinde halen gömülü maden rezervlerininpotansiyel varlığına işaret etmektedir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/592959
dc.source Volume: 6, Issue: 4 643-649 en-US
dc.source 1308-6693
dc.subject Geophysics,Gravity method,Magnetics,Chromite mine
dc.subject Jeofizik,Gravite yöntemi,Manyetik yöntem,krom madeni
dc.title INVESTIGATION OF RE-OPERABILITY OF ABANDONED CHROMITE MINE SITE USING GRAVITY AND MAGNETIC METHODS en-US
dc.title TERKEDİLMİŞ KROMİT MADEN SAHASININ GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE YENİDEN İŞLETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account