DSpace Repository

Evaluation of obstructive sleep apnea syndrome in patients with acute coronary syndrome

Show simple item record

dc.creator KUYUMCU, Serdar
dc.creator Öksüz, Fatih
dc.date 2020-03-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:22:27Z
dc.date.available 2020-07-27T10:22:27Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/52788/464307
dc.identifier 10.17343/sdutfd.464307
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50964
dc.description Background:Obstructive sleep apnea syndrome(OSAS) is closely associated with cardiovascular diseases. Evaluation ofsimplified OSAS diagnostic methodologies is still new and has not been deeplyinvestigated in the field of cardiology. In this study, we aimed to evaluatethe relationship between OSAS and the severity of coronary artery disease inour patients with acute coronary syndrome (ACS), using the SYNTAX score, theBerlin Sleep Questionnaire (BUA) and the Epworth Sleepiness Scale (EUÖ).Patients &Methods:  200 patients with acute coronary syndrome whounderwent coronary angiography were enrolled in the study. SYNTAX scores of thepatients were calculated. Patients were administered BUA and EUÖ before discharge.The scales were compared between the two groups and with SYNTAX scores ofpatients.Results: In NSTEMI patients, the rate of high-risk patients in theBUA and ACL was statistically significant compared to the STEMI group (p<0.001,p=0.023). The total score of the BUA and thetotal score in the EUÖ was statistically significant in NSTEMI patientscompared to the STEMI group (p<0.001).Pearson correlation analysis revealed a significant positive correlationbetween the SYNTAX score and the total score in the BUA and between the SYNTAXscore and the EUÖ (r = 0.865, p <0.001 ve r = 0.761, p <0.001)Conclusions: In this study, the relationship between OSAS and ACS wasevaluated. The results of the BUA and EUÖ scale were higher than those of othercountries and a positive correlation was found between SYNTAX score and OSASrisk.
dc.description Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)kardiyovasküler hastalıklar ile yakın ilişki içindedir. Basitleştirilmiş OSASdiyagnostik metodolojilerinin değerlendirilmesi halen yenidir ve kardiyolojialanında derinlemesine araştırılmamıştır. Bu çalışmada, ülkemizdeki akutkoroner sendrom (AKS) hastalarında OSAS ilişkisini ve koroner arter hastalığıciddiyeti ilişkisini, SYNTAX skoru, Berlin Uyku Anketi (BUA) ve EpworthUykululuk Ölçeği (EUÖ) kullanarak değerlendirmeyi amaçladık.Hastalar veYöntemler: Akut koronersendrom ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan 160 hasta çalışmaya dahiledildi [n=80 ST segment yükselmeli myokard infaktüsü (STEMİ) ve n=80 ST segmentyükselmesiz myokard infaktüsü (NSTEMİ)]. Hastaların SYNTAX skorları hesaplandı.Hastalara taburculuk öncesi  (BUA) ve(EUÖ) uygulandı. Ölçekler iki grup arasında ve hastaların SYNTAX skoru ilekıyaslandı.Bulgular: NSTEMİ hastalarında BUA ve EUÖ’ye göreyüksek riskli hasta oranı STEMİ grubuna göre istatiksel olarak anlamlısaptanmıştır (p<0.001, p=0.023). BUA ve EUÖ’de saptanan toplam puanmiktarları NSTEMİ hastalarında STEMİ grubuna göre istatiksel olarak anlamlısaptanmıştır (p<0.001). Pearson korelasyon analizinde SYNTAX skoru ileBUA’da saptanan toplam puan arasında ve SYNTAX skoru ile EUÖ arasında anlamlıpozitif korelasyon saptanmıştır (r = 0.865, p <0.001 ve r = 0.761, p<0.001)Sonuç: Bu çalışmada, OSAS ve AKS arasındakiilişki değerlendirilmiştir. BUA ve EUÖ ölçeği sonuçları literatüre göre yükseksaptanmıştır ve SYNTAX skoru ve OSAS riski arasında pozitif korelasyonsaptanmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/989761
dc.source Volume: 27, Issue: 1 39-44 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.source SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
dc.subject Obstructive sleep apnea syndrome,acute coronary syndrome,SYNTAX score
dc.subject Obstrüktif uyku apne sendromu,akut koroner sendrom,SYNTAX skoru
dc.title Evaluation of obstructive sleep apnea syndrome in patients with acute coronary syndrome en-US
dc.title Akut koroner sendrom hastalarında, obstrüktif uyku apne sendromunun değerlendirilmesi tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account