DSpace Repository

D Vitamini Eksikliği için Üriner Kalsiyum Eşik Değeri Belirlenmesi

Show simple item record

dc.creator ASLAN, Sefer
dc.creator OLT, Serdar
dc.creator GÜREL, Ali
dc.creator TEKİN, Mehmet
dc.creator BİLEN, Nurhan
dc.date 2020-06-15T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:22:41Z
dc.date.available 2020-07-27T10:22:41Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/54917/660469
dc.identifier 10.22312/sdusbed.660469
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/51003
dc.description Amaç: D vitamini eksikliği olan bireylerde serum vitamin D düzeyleri ile üriner kalsiyum atılımı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.Gereç ve yöntem: Çalışmaya 30-50 yaş arası 400 gönüllü olgu dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile tam kan sayımı, serum 25-OH vitamin D, parathormon (PTH), kalsiyum, albumin, fosfor, tiroidstimulan hormon (TSH), magnezyum, lipid profili (total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL), alkalenfosfataz, kreatinin ve idrarda kalsiyum, kreatinin düzeyleri dökümente edildi.Bulgular: Çalışmaya alınan 319 vakadan 265’i D vitamini eksikliği grubunda, 54’ü kontrol grubunda (D vitamini normal seviyelerde) idi. Parathormon değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek iken, kalsiyum değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı D vitamini eksikliği grubunda ortalama 0,08±0,06 ve kontrol grubunda 0,09±0,07 idi (p=0,197). Gruplar arasında spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda vitamin D eksikliği saptanan vakalarda kontrol grubuna göre idrarda kalsiyum atılımı bir miktar azalmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Aynı zamanda vitamin D düzeyleri ile idrarda kalsiyum atılımı arasında korelasyon saptanmadı. Bulgularımız spot idrarda ölçülen kalsiyum değerlerinin, vitamin D eksikliğini saptamada yararlı bir belirteç olabileceğiyle ilgili yeterli kanıt sunmayıp, bu konuda daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1147738
dc.source Volume: 11, Issue: 2 133-137 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
dc.subject Kalsiüri,parathormon,spot idrarda kalsiyum
dc.title D Vitamini Eksikliği için Üriner Kalsiyum Eşik Değeri Belirlenmesi tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account