DSpace Repository

SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ

Show simple item record

dc.creator VAROL, Simge
dc.creator KÜÇÜK, Mutlu
dc.creator DAVRAZ, Ayşen
dc.creator ŞENER, Şehnaz
dc.creator ŞENER, Erhan
dc.creator AKSEVER, Fatma
dc.creator KIRKAN, Bülent
dc.creator TOKGÖZLÜ, Ahmet
dc.date 2020-03-20T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:23:13Z
dc.date.available 2020-07-27T10:23:13Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/53227/568665
dc.identifier 10.21923/jesd.568665
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/51036
dc.description Bu çalışmada Salda Gölü havzasının güneyinde bulunan su kaynaklarının jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bölgede Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kayaçlar yayılım göstermektedir. Çalışma alanındaki litolojik birimlerden alüvyon ve kireçtaşları en önemli akiferlerdir. Çalışma alanındaki ortalama yağış miktarı 524.03 mm olup yağışın yaklaşık 368.55 mm’si buharlaşmaktadır. İnceleme alanındaki suların Mg-HCO3, Mg-Ca-HCO3, Ca-Mg-HCO3 ve Mg-Na-HCO3-CO3 sular fasiyesindedir. Yeraltısularında tespit edilen Mg artışı, Marmaris peridotitleri ile Kızılcadağ ofiyolit ve melanjı ile kaya‐su etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Suların sulama suyu olarak kullanılabilirliği değerlendirilmiş ve bazı örneklerin sulama suyu olarak kullanımı uygun bulunmamıştır. Bölgede tarımsal faaliyetlerle ilişkili olarak S11 örneğinde nitrat içeriğinin sınır değeri aştığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada sularda mikrobiyolojik kirlenme ve Al, As, Cr ve Fe, gibi iz element içeriklerini belirlemeye yönelik araştırmalar da yapılmıştır. Su örneklerinin içme suyu olarak kullanılabilirliği ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında, S2 no’lu örnek Al, S14 ve S15 no’lu örnekler As, S1-S3, S5-S15 no’lu örnekler Cr, S1 ve S5 no’lu örneklerin ise Fe bakımından içme suyu olarak kullanılamayacağı görülmektedir. Bu artışların hem jeojenik hem de antropojenik kökenli olduğu düşünülmektedir. 
dc.description In this study, it has been investigated as detailed geological, hydrological, hydrogeological and hydrochemical features of water sources in the south of the Salda Lake basin. Mesozoic and Cenozoic rocks are spread in the region. Alluvium and limestones are the most important aquifers from the lithological units in the study area. The mean rainfall amount for the study area is 524.03 mm and evaporation is 368.55 mm. Groundwaters and surface waters are Ca-Mg-HCO3 and Mg-Ca-HCO3 facies. The increase of Mg are originated from Marmaris peridotite and Kızılcadag ophiolite and melange related to water‐rock interaction. Some of the waters in the study area are not suitable for use as irrigation water. Agricultural activity is most important pollution in the study area. Therefore, it was found that nitrate content exceeds the limit value in groundwater samples of S11. In addition, studies have been conducted to determine microbiological contamination and heavy metal contents such as Al, As, Cr and Fe. When compared with the national and international standarts for the usability of the water samples as the drinking water, İt can be seen that the sample S2 due to Al, the samples S14 ve S15 due to As, the samples S1-S3, S5-S15 due to Cr and the samples S1 and S5 due to Fe can not be used as drinking water. These increases are thought to be both geogenic and anthropogenic. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1013695
dc.source Volume: 8, Issue: 1 74-90 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Hidrojeoloji,Salda Gölü,Hidrojeokimya,Su Kalitesi,Yeşilova
dc.subject Hydrogeology,Hydrogeochemistry,Water Quality,Yeşilova,Salda Lake
dc.title SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ tr-TR
dc.title INVESTIGATION OF THE HYDROGEOLOGY AND HYDROGEOCHEMICAL PROPERTIES OF THE SOUTH OF THE SALDA LAKE BASIN (YEŞİLOVA/BURDUR) en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account