DSpace Repository

HAC İBADETİNİN HÜKÜMLERİ HUSUSUNDA HANEFÎ VE MÂLİKÎ ÂLİMLERİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

Show simple item record

dc.creator AKYOL, Mualla
dc.date 2020-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:46:59Z
dc.date.available 2021-01-21T07:46:59Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduifd/issue/59064/746622
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77749
dc.description The Kaaba is the first established house and the house of God. “Kıblegah” is the place of association for all Muslims and secure place. The Kaaba, the sign of Islam is of great importance for Muslims. We focused on the sake of the pilgrimage, which is a must for hadj. We focused on which one is increasing fard and sevab according to Hanafies and Malikies. Furthermore, in order to not expand the volume of our research, we generally did mention the rowan, fard, circumcisions of worship, and we did not go deep into the content of the worship. Hanafi and Maliki cults are two precious religious cults that were formed following each other in history and benefited from each other. The reason for our emphasis on these two cults is because of the proximity between them. While expressing the views of the sects reached has been focused in this article, we tried to emphasize the similarity of two crucial sects. Many sources define the Hanafi sect as the Rey school. In this respect, Hanafis have been accused of rejecting hadiths, which have been widely spoken in history. Hanafis' sensitivity to not attribute this weak hadith to the Prophet(pbuh) has led them to Rey School. Although Rey and ijtihad exist in all madhhabs, the Maliki sect is most similar to the Hanafi sect in this respect.
dc.description Kâbe ilk kurulan ev, Allah’ın evidir. Kıblegâh, tüm Müslümanların birliktelik yeri, emin beldedir. İslam’ın şiarı olan Kâbe, Müslümanlar nezdinde çok büyük bir öneme sahiptir. Biz de bu öneme binaen bu ibadetin yapılışında yerine getirilmesi gereken fiillerin; Hanefî ve Mâlikîlere göre hangisinin haccın olmazsa olmazı olan rüknü, hangisinin farzı, hangisinin ise sevabını arttıran sünneti olduğu hususu üzerinde durduk. Bununla beraber araştırmamızın hacmini genişletmemek adına genel olarak ibadetin rükün, farz ve sünnetlerine değinip ayrıntısına girmedik. Hanefî ve Mâlikî mezhepleri tarihte birbirini takip ederek oluşmuş ve birbirinden beslenmiş olan iki kıymetli mezheptir. Özellikle bu iki mezhep üzerinde durmamız, aralarındaki yakınlık sebebiyledir. Birçok kaynak Hanefî mezhebini Rey ekolü olarak tanımlar. Tarihte bu yönüyle Hanefîler, çok konuşulmuş zaman zaman hadisleri reddetmekle suçlanmıştır. Hanefîlerin zayıf hadisi Hz. Peygamber’e dayandırmama hassasiyeti onları reye yönlendirmiştir. Rey ile içtihat bütün mezheplerde bulunmakla beraber bu yönüyle Hanefî mezhebine en çok benzeyen Mâlikî mezhebidir. Mezheplerin görüşleri belirtilirken hangi delilleri kullanarak sonuca ulaştıkları üzerinde durulmuş, bu iki mezhebin benzerlik ve farklılıklarının vurgulanması hedeflenmiştir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130874
dc.source Issue: 45 173-179 en-US
dc.source 2602-2346
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
dc.subject Hadj,Prayer,Judgments,Hanafi and Maliki Difference.
dc.subject Hac,İbadet,Hükümler,Hanefi ve Maliki Farkları
dc.title HAC İBADETİNİN HÜKÜMLERİ HUSUSUNDA HANEFÎ VE MÂLİKÎ ÂLİMLERİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account