DSpace Repository

Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi

Show simple item record

dc.creator GÖKSEL, Nisa Nur; Karadeniz Technical University
dc.creator ERBAY, Muteber; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
dc.date 2021-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T10:55:57Z
dc.date.available 2022-05-10T10:55:57Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/67306/988598
dc.identifier 10.21602/sduarte.988598
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96088
dc.description Wabi-Sabi Zen felsefesinden izler taşıyan, Japon kültürüne ait tarihi 13. yüzyıla uzanan bir geleneksel estetik anlayışıdır. Günümüzde iç mekânlarda yaygın bir şekilde kullanılan, stil haline dönüşen bu estetik anlayış, özünde kusurları kabullenmek ve takdir etmek olarak ifade edilmektedir. Ancak Wabi-Sabi filolojik açıdan ele alındığında daha çok karmaşık kavramları, anlayışları ve düşünceleri kapsayan hem somut hem de soyut bir olgudur. Bu çalışmada Wabi-Sabi estetiğinin iç mekândaki ölçütlerinin neler olabileceği, bu ölçütlerin nasıl oluşturulabileceği sorularına cevaplar aranmıştır. Wabi-Sabi estetiği ile ilgili disiplinler arası bilimsel araştırmalarda içerik analizi yapılarak, kavram haritası oluşturulmuştur. Bu kavramlar sonucunda da Wabi-Sabi estetiğinin iç mekândaki ölçütleri üzerine bir öneri sunulmuştur. Elde edilen ölçütlerle çalışma kapsamında belirlenen iç mekân projelerinde görsel analiz yapılmıştır.
dc.description Wabi-Sabi is an aesthetic understanding of Japanese culture, which carries traces of Zen philosophy and dates back to the 13th century. This aesthetic understanding, which has become a style that is widely used in interior spaces today, is essentially expressed as accepting and appreciating the flaws. However, when Wabi-Sabi is considered philologically, it is both a concrete and an abstract phenomenon that includes much more complex concepts, understandings, and thoughts. In this study, answers were sought to the questions of what the criteria of Wabi-Sabi aesthetics could be in the interior and how these criteria could be created. A concept map was created by conducting content analysis in interdisciplinary scientific researches on Wabi-Sabi aesthetics. As a result of these concepts, a proposal was presented on the interior criteria of the Wabi-Sabi aesthetics.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1947866
dc.source Volume: 14, Issue: 28 924-954 en-US
dc.source 1308-2698
dc.source Art-e Sanat Dergisi
dc.subject Wabi-Sabi,İç Mekan,Wabi-Sabi Estetiği Ölçütleri,İçerik Analizi
dc.subject Wabi-Sabi,Interior Design,Wabi-Sabi Aesthetics Criteria,Content Analysis
dc.title Wabi-Sabi Estetiğinin İç Mekân Özelinde Ölçütlerinin Belirlenmesi tr-TR
dc.title DETERMINATION OF WABI-SABI AESTHETICS IN THE SPECIAL OF INTERIOR en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Ayverdi, A. (1972). Japonya Mimarlığı Mekânı: Özellikle İç Mekân Kuruluşuna Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
dc.citation Balaban, E. (2014). İç Mekânın İç Mekân Değişkenleri Bağlamında Tinsel İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı.
dc.citation Botton, A. (2020). Mutluluğun Mimarisi, 11. Basım, Çeviri: Banu Tellioğlu, Sel Yayıncılık, İstanbul.
dc.citation Bryman, A. (2012). Social Research Methods, New York: Oxford University Press.
dc.citation Bozkurt, Ü. (2018). “Kavram, Kavramsallaştırma Yaklaşımları ve Kavram Öğretimi Modelleri: Kuramsal Bir Derleme ve Sözcük Öğretimi Açısından Bir Değerlendirme”, Dil Dergisi, Sayı: 169/2, s.5-23.
dc.citation Cahyaningati D.T. (2018). “Portraying the Wabi-Sabi Philosophy of Beauty in Kawabata’s Snow Country”, Dinamika: Jurnal Sastra dan Budaya, 6(1), p.628-639.
dc.citation Davies, A. (2016). Cross-Cultural Design: A Visual Approach to Understanding Japanese Wabi-Sabi, Yüksek Lisans Tezi, ABD: Texas, St. Edward’s University.
dc.citation Erdemir, A. V. (2010). “Genel Hatlarıyla Cha-No-Yu”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (29), s.42-52.
dc.citation Goldstein-Gidoni, O. (2001). “The Making and Marking of the Japanese and The Western in Japanese Contemporary Material Culture”, Journal of Material Culture, 6(1), p.67–90.
dc.citation Gökçe, Ö. (1994). İçerik Çözümlemesi, Turkuaz Yayıncılık, Eskişehir.
dc.citation Güngör, S. (2019), Türk Evinin Geleneksel Japon Evi İle Yapısal Açıdan Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
dc.citation Güvelioğlu, E. (2019). A Content Analysis of Articles in Turkish Early Childhood Education Context, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: METU, The Graduate School of Social Sciences, The Department of Early Childhood Education.
dc.citation Haga, K. (1989). The Wabi Aesthetics through the Ages in Paul Varley and Isao Kumakura (eds) Tea in Japan: Essays in the History of Chanyu, Honolulu: University of Hawaii Press.
dc.citation Hepkul, A. (2002). “Bir Sosyal Bilim Araştırma Yöntemi Olarak İçerik Analizi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), s.1-12.
dc.citation Irmak, C.H., (2002). Mimarlıkta Yalınlık ve Minimalist Tavır, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
dc.citation Jackson, N. (2018). “Japan and the West: An Architectural Dialogue”, Conference or Workshop Item (Unspecified), Accepted Version, https://livrepository.liverpool.ac.uk/3009156/, (Erişim Tarihi: 11.06.2021).
dc.citation Kelley, L. (2017). “Transfiguring Light and Symphonic Blooming: A Wabi-Sabi Story of Humanbecoming and Human Caring”, Nursing Science Quarterly, 30(4), p. 324-329.
dc.citation Kempton, B. (2018). Wabi-Sabi: Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, London: Piatkus.
dc.citation Kıasıf, Ç. G. (2018). “Toplumsal İnanç ve Düşünce Sisteminin Geleneksel Konut Mimarisindeki İzdüşümleri: Geleneksel Japon Evi Örneği”, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Editörler: Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Aslan Dönmez ve Dr. Öğr. Üyesi, Namıq Abbasov, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, s.67-84.
dc.citation Klein, S. (2018). “Coming to Our Senses: Everyday Landscapes, Aesthetics, and Transformative Learning”, Journal of Transformative Education, 16(1), p.3-16.
dc.citation Koçak, A. & Arun, Ö. (2013). “İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk İletişim, 4 (3), s.21-28.
dc.citation Koren, L. (2017). Sanatçılar, Tasarımcılar, Şair ve Filozoflar İçin Wabi-Sabi, Çeviri: Burcu Denizci, Ankara: SUB Yayınevi.
dc.citation Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Los Angeles: SAGE.
dc.citation Kwan, P. L. (2012). “Exploring Japanese Art and Aesthetic as Inspiration For Emotionally Durable Design”, DesignEd Asia Conference, Hong Kong.
dc.citation Maheux, J. F. (2016). “Wabi-Sabi Mathematics”, Journal of Humanistic Mathematics Journal, 6(1), p.174-195.
dc.citation Orgad, Y. (2017). “On Wabi Sabi and the Aesthetics of Family Secrets: Reading Haruki Murakami’s Kafka on the Shore, Israel on Wabi Sabi and the Aesthetics of Family Secrets: Reading Haruki Murakami’s Kafka on the Shore”, Culture & Psychology, 23(1), p.52–73.
dc.citation Özer, G. (2013). Wabi Sabi Estetiği ve Japon Seramik Sanatına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
dc.citation Prusinski, L. (2013). “Wabi-Sabi, Mono no Aware, and Ma: Tracing Traditional Japanese Aesthetics through Japanese History”, Studies on Asia, 2(1), p.25-49.
dc.citation Schmidt, R. and Eguchi T. (2014). “Mediating Change a Japanese Perspective on Adaptable Architecture”, Architectural Design Journal, John Wiley & Sons, Ltd. Published, 84(2), p.74-79.
dc.citation Silva, J.T. (2013). “Wabi-Sabi: Peace for Science and the World”, The Asian and Australasian Journal of Plant Science and Biotechnology, 7(1), p.124-126.
dc.citation Simon J. and Burstein P. (1985). Basic Research Methods in Social Sciences, Third Edition, New York: Random House.
dc.citation Suzuki, D. T.(1973). Zen and Japanese Culture, Third Edition, New York: Princeton University Press.
dc.citation Treviranus, J. (2010). “The Value of Imperfection: The Wabi-Sabi Principle in Aesthetics and Learning”, 7th Annual Open Education Conference, OCAD University Open Research Repository Faculty of Design, Spain: Barcelona, p.1-10.
dc.citation Tsaknaki V. and Fernaeus Y. (2016), Expanding on Wabi-Sabi as a Design Resource in HCI, Seams of Craft Design and Fabrication, CHI'16: Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, USA: California, p.5970-5983.
dc.citation Yurt, E. ve Başarır, S. B. (2020). “Aesthetics of Anesthetics: Western Postmodern Attitude and Japanese Wabi-Sabi". Kaygı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 19(2), s.665-696.
dc.citation Yurtgün H. ve Erdoğan .(2019) , “İç Mekânda Kintsugi ve Wabi Sabi Sentezi”, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Editör: Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, s.79-95.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account