DSpace Repository

THE EFFECT OF COUPLING BEAM MODELS IN BUILDINGS WHERE EARTHQUAKE LOADS ARE JOINTLY RESISTED BY R/C FRAMES AND R/C COUPLED SHEAR WALLS ON STRUCTURAL PERFORMANCE

Show simple item record

dc.creator ÖZER, Ömer; Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
dc.creator YÜKSEL, Bahadır; MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
dc.date 2022-03-23T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T10:56:46Z
dc.date.available 2022-05-10T10:56:46Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/69033/876725
dc.identifier 10.21923/jesd.876725
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96142
dc.description In many reinforced concrete structures, the effects of earthquakes are jointly resisted by reinforced concrete (R/C) frames and reinforced concrete (R/C) coupled shear walls. The coupling beams connecting the R/C shear walls differ in used material and reinforcement steel bar layout. The aim of this study is to examine the effects of different R/C coupling beam models on structural performance. In this study, nonlinear pushover analyses were performed on 14-storey structure model in which columns and coupled shear walls are used together as vertical carriers according to the ground acceleration of the Istanbul Atatürk Airport region. When the results of the analyses were examined, it was observed that the composite and diagonally reinforced coupling beam models provided high horizontal load resistance but had a lower displacement capacity than the double beam – coupling beam model.
dc.description Betonarme yapıların birçoğunda deprem etkileri, kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeveler ile bağ kirişli perdeler tarafından birlikte karşılanmaktadır. Betonarme perdeleri birbirine bağlayan bağ kirişleri ise kullanılan malzeme ve donatı düzeniyle farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı betonarme bağ kirişi modellerinin, yapı performansına olan etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada 14 katlı, düşey taşıyıcı olarak kolon ve bağ kirişli perdelerin beraber kullanıldığı yapı modelinin, İstanbul Atatürk Havaalanı bölgesinin yer ivmesine göre doğrusal olmayan itme analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde kompozit ve diyagonal bağ kirişli modelinin yüksek yatay yük dayanımı sağladığı, ancak çift bağ kirişi modeline göre deplasman yapabilme kapasitesinin daha düşük olduğu görülmüştür.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1564275
dc.source Volume: 10, Issue: 1 161-179 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject R/C Coupled Beam,Nonlineer Analysis,TBEC (2018),Targeted Performance Levels,Limits of Damage in Construction Elements
dc.subject Betonarme Bağ Kirişi,Doğrusal Olmayan Analiz,TBDY (2018),Performans Hedefleri,Kesit Hasar Sınırları
dc.title THE EFFECT OF COUPLING BEAM MODELS IN BUILDINGS WHERE EARTHQUAKE LOADS ARE JOINTLY RESISTED BY R/C FRAMES AND R/C COUPLED SHEAR WALLS ON STRUCTURAL PERFORMANCE en-US
dc.title DEPREM ETKİLERİNİN BETONARME ÇERÇEVELER İLE BAĞ KİRİŞLİ BETONARME PERDELER TARAFINDAN BİRLİKTE KARŞILANDIĞI BİNALARDA BAĞ KİRİŞİ MODELLERİNİN YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation ACI, 2019, ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute, Farmington Hills MI.
dc.citation Budiono, B., Dewi, N. T. H. ve Lim, E., 2019, Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Coupling Beams, Journal of Engineering and Technological Sciences, 51 (6), 762-771.
dc.citation Chairunnisa, N., Satyarno, I., Muslikh ve Aminullah, A., 2017, Analysis and design of shear wall coupling beam using hybrid steel truss encased in reinforced mortar, 3rd International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials - Sustainable Structures for Future Generations, 171, 940-947.
dc.citation Choi, Y., Hajyalikhani, P. ve Chao, S. H., 2018, Seismic Performance of Innovative Reinforced Concrete Coupling Beam-Double-Beam Coupling Beam, ACI Structural Journal, 115 (1), 113-125.
dc.citation Eljadei, A. A. ve Harries, K. A., 2014, Design of coupled wall structures as evolving structural systems, Engineering Structures, 73, 100-113.
dc.citation ETABS, 2020, Integrated Building Design Software, Computers and Structures, Inc., Berkeley, CA.
dc.citation Eurocode8, 2004, Design of Structures For Earthquake Resistance, Nemetschek.
dc.citation Foroughi̇, S., Jamal, R. ve Yüksel, B., 2020, ŞEKİL DEĞİŞTİRME ESASLI HASAR SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE SARGI DONATISININ VE EKSENEL YÜKÜN ETKİSİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8 (4), 1042-1052.
dc.citation Fortney, P., J., 2005, The Next Generation of Coupling Beams, Doctor of Philosophy, University of Cincinnati, USA.
dc.citation Gong, B. G. ve Shahrooz, B. M., 2001, Steel-concrete composite coupling beams - behavior and design, Engineering Structures, 23 (11), 1480-1490.
dc.citation Hou, W., Xu, S. L., Ji, D. S., Li, Q. H. ve Zhang, P., 2019, Seismic performance of steel plate reinforced high toughness concrete coupling beams with different steel plate ratios, Composites Part B-Engineering, 159, 199-210.
dc.citation ideYAPI, 2020, İdeYapı Ltd Şti, Şişli – İstanbul.
dc.citation Li, G. Q., Pang, M. D., Sun, F. F., Jiang, J. ve Hu, D. Z., 2018, Seismic behavior of coupled shear wall structures with various concrete and steel coupling beams, Structural Design of Tall and Special Buildings, 27 (1).
dc.citation Li, X., Sun, Y. S., Ding, B. D. ve Xia, C. Z., 2020, Cyclic Behavior of Deep RC Coupling Beams with Different Reinforcement Layouts, Journal of Earthquake Engineering, 24 (1), 155-174.
dc.citation Li, Y. H., Jiang, H. J. ve Yang, T. Y., 2019, Damage Deformation of Flexure-Yielding Steel-Reinforced Concrete Coupling Beams: Experimental and Numerical Investigation, Advances in Civil Engineering, 2019, 1-15.
dc.citation Lim, E. W., Hwang, S. J., Wang, T. W. ve Chang, Y. H., 2016, An Investigation on the Seismic Behavior of Deep Reinforced Concrete Coupling Beams, Aci Structural Journal, 113 (2), 217-226.
dc.citation Montgomery, M. S., 2013, Fork Configuration Damper (FCDs) for Enhanced Dynamic Performance of High-rise Buildings, University of Toronto, Doctor of Philosophy.
dc.citation Özer, Ö. ve Yüksel, S. B., 2020a, Farklı Betonarme Bağ Kirişi Modellerinin TBDY (2018)’e Göre Yapı Performansına Etkisi, Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering, 25, 1169 - 1188.
dc.citation Özer, Ö. ve Yüksel, S. B., 2020b, Deprem Etkilerinin Betonarme Çerçeveler İle Boşluklu Betonarme Perdeler Tarafından Birlikte Karşılandığı Yüksek Binaların Analiz Sonuçlarının TBDY, (2018) ve DBYBHY, (2007) ’ye Göre Karşılaştırılması, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 931 - 945.
dc.citation Özer, Ö. ve Yüksel, S. B., 2021, Deprem Yüklerinin Tamamının Betonarme Perde Duvarlarla Karşılandığı Binalarda Bağ Kirişi Modellerinin Yapı Performansına Etkisi, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 8, 346-362.
dc.citation Özsoy Özbay, A. ve Kaya, G., 2019, PERDE VE ÇERÇEVELİ BETONARME YAPILARDA PERDE KONUMUNUN PLANDA DÜZENLENMESİ VE YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7 (1), 7-17.
dc.citation Park, W. S. ve Yun, H. D., 2006, The bearing strength of steel coupling beam-reinforced concrete shear wall connections, Nuclear Engineering and Design, 236 (1), 77-93.
dc.citation Seo, S. Y., Yun, H. D. ve Chun, Y. S., 2017, Hysteretic Behavior of Conventionally Reinforced Concrete Coupling Beams in Reinforced Concrete Coupled Shear Wall, International Journal of Concrete Structures and Materials, 11 (4), 599-616.
dc.citation TBDY, 2018, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Ankara, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account