DSpace Repository

AKCİĞERİN NADİR PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME

Show simple item record

dc.creator ÖZ, Gürhan; AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
dc.creator ÖZDEMİR, Çiğdem; AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator AYDIN, Suphi; TIP FAKÜLTESİ
dc.creator DUMANLI, Ahmet; TIP FAKÜLTESİ
dc.creator GÜNAY, Ersin; TIP FAKÜLTESİ
dc.creator ÇİLEKAR, Şule; TIP FAKÜLTESİ
dc.creator GÜNAY, Sibel; AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
dc.creator GENCER, Adem; AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
dc.creator ÖZTÜRK, Düriye; TIP FAKÜLTESİ
dc.creator DEMİRAĞ, Funda; ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
dc.date 2021-12-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T10:58:52Z
dc.date.available 2022-05-10T10:58:52Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/67913/753812
dc.identifier 10.17343/sdutfd.753812
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96201
dc.description AmaçAkciğerin en sık görülen primer malign tümörleriniyassı hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom veadenokarsinom oluşturur. Ancak, nadir görülen bazımalign primer akciğer tümörleri de akciğeri etkileyebilir,tanı ve tedavide zorluklara neden olabilir. Gelenekselgörüntüleme yöntemleri olguların birçoğundatanıda yeterince yardımcı olmaz hatta preoperatifalınan doku örnekleri tanı koymada yetersiz kalabilir.Endobronşial lezyonu olan vakalarda örneklerin küçükolması veya endobronşial lezyon olmayan santraltümörlerde transtorasik biyopsi yapılamaması tanıyızorlaştırabilir. Kesin tanı ancak operasyon sonrasıalınan daha büyük doku örnekleri ile ayrıntılı incelemelersonunda konabilir. Ayrıca frozen incelemesindebenign-malign ayrımı yapılamaması cerrahın yapacağırezeksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Eksik yada gereksiz rezeksiyona neden olabilir. Çalışmamızınamacı literatürde çok az bildirilen bu tümörlerin klinikradyolojik ve histopatolojik görünümlerini değerlendirerektanı ve tedavilerine katkıda bulunmaktır.Gereç ve Yöntem2010-2019 yılları arasında kliniğimizde opere edilenoldukça nadir 10 malign primer akciğer tümörü hastaçalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar, yaş, cinsiyet,semptomlar, preoperatif görüntüleme yöntemleri veinvazif tanı yöntemleri ile retrospektif olarak incelendi.Tümör lokalizasyonu, tümör boyutları, yapılan cerrahioperasyon tipi ve yaşam süreleri kaydedildi.BulgularÇalışmamıza 10 hasta dahil edildi. Hastaların 6 tanesierkek, 4 tanesi kadındı. Yaş ortalamaları 53.4idi. 3 hastaya sol alt lobektomi, 2 hastaya sol pnömonektomi,3 hastaya wedge rezeksiyon, 1 hastayasol üst lobektomi, 1 hastaya orta lobektomi yapıldı.Hastaların postoperatif histopatolojik tanıları 2 hastadakarsinosarkom, 2 hastada büyük hücreli nöroendokrinkarsinom, 2 hastada epiteloid hemanjioendotelyoma,1 hastada glomanjiosarkom, 1 hastadaprimer pulmoner leiomyosarkom, 1 hastada mukoepidermoidkarsinom, 1 hastada sinovyal sarkom olarakraporlandı.SonuçAkciğerin nadir görülen primer malign tümörlerinepreoperatif görüntüleme ve invaziv yöntemler ile tanıkoymak zor olabilir. Ameliyat öncesi yapılan tomografieşliğinde ince iğne biyopsi, tru-cut biyopsi, bronkoskopikbiyopsi örnekleri ve frozen incelemeleri tanıkoymakta yetersiz kalabilir. Bu durum, operasyonuyapacak cerrahı yapılacak akciğer rezeksiyonu konusundayanlış yönlendirebilir.
dc.description ObjectiveThe most common primary malignant tumors of thelung are squamous cell carcinoma, small cell carcinomaand adenocarcinoma. However, some rare malignantprimary lung tumors can also affect the lungand cause difficulties in diagnosis and treatment.Conventional imaging methods do not help the diagnosisin most cases, and moreover, preoperativetissue samples may fail to establish a diagnosis. Incases with endobronchial lesions, small samples orlack of transthoracic biopsy in central tumors withoutendobronchial lesions can make diagnosis difficult.The definitive diagnosis can only be made after largerexaminations with larger tissue samples taken afterthe operation. In addition, failure to differentiate benign-malignant in frozen examination may negativelyaffect the resection of the surgeon. It can cause incompleteor unnecessary resection.The aim of this study was to evaluate the clinical radiologicaland histopathological features of these tumors,which have been rarely reported in the literature,and to contribute to the diagnosis and treatment ofthese tumors.Material and MethodsThe study included 10 patients with rare malignantprimary lung tumor who were operated on in our clinicbetween 2010 and 2019. All patients were retrospectivelyevaluated in respect of age, gender, symptoms,preoperative imaging methods and invasive diagnosticmethods. Tumor localization, tumor size, type ofsurgical operation and survival were recorded.ResultsThe 10 patients included in the study comprised 6males and 4 females. Postoperative histopathologicaldiagnoses of the patients were reported as 2 carcinosarcomas,2 large cell carcinomas, 2 epithelioidhemangioendothelioma, 1 glomangiosarcoma, 1 primarypulmonary leiomyosarcoma, 1 mucoepidermoidcarcinoma, and 1 synovial sarcoma.ConclusionIt can be difficult to diagnose in rare primary malignantlung tumors by preoperative imaging and preoperativeinvasive diagnostic methods. CT-guided fine needlebiopsy and tru-cut biopsy, endobronchial biopsyand frozen samples performed before surgery may beinsufficient in diagnosis, which may mislead the surgeonabout lung resection.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1154592
dc.source Volume: 28, Issue: 4 551-558 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.source SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
dc.subject Nadir Primer Akciğer Tümörleri,Malign,Glomanjiosarkom,Epiteloid Hemanjioendotelyoma
dc.subject Rare Primary Lung Tumors,Malignant,Glomangiosarcoma,Epiteloid Hemangioendothelioma
dc.title AKCİĞERİN NADİR PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME tr-TR
dc.title CLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION IN RARE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE LUNG en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation 1. Fraser RS, Muller NL, Coleman N, Pare PD. Diagnosis of Diseases of the Chest, 4th edn. Philadelphia, PA: W B Saunders, 1999
dc.citation 2. Travis WD, Brambilla E, Müller-Hermelink HK, Harris CC, eds. World Health science Organization Classification of Tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. IARC Pres, Lyon, 2004:12
dc.citation 3. Fasano M, Della Corte CM, Papaccio F, Ciardiello F, Morgillo F Pulmonary Large-Cell Neuroendocrine Carcinoma: From Epidemiology to Therapy.J Thorac Oncol. 2015 Aug;10(8):1133- 41. doi: 10.1097/JTO.
dc.citation 4. Fernandez FG, Battafarano RJ. Large-cell neuroendocrine carcinoma of the lung: an aggressive neuroendocrine lung cancer. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2006;18:206–210.
dc.citation 5. Sánchezde Cos Escuín J. Diagnosis and treatment of neuroendocrinelung tumors. Arch Bronconeumol 2014;50:392–396.
dc.citation 6. Battafarano RJ, Fernandez FG, Ritter J, Meyers BF, Guthrie TJ, Cooper JD et al. Large cell neuroendocrinecarcinoma: an aggressive form of non-small cell lung cancer. J ThoracCardiovasc Surg 2005;130:166–172.
dc.citation 7. Odate S, Nakamura K, Onishi H, Kojima M, Uchiyama A, Nakano K et al. TrkB/BDNF signaling pathway is a potential therapeutic target for pulmonary large cell neuroendocrinecarcinoma. Lung Cancer 2013;79:205–214.
dc.citation 8. Doğan C, Cömert SŞ, Çağlayan B, Salepçi B, Sağmen SB, Fidan A et al. A Rare Tumor of the Lung: Sarcomatoid Carcinoma South. Clin. Ist. Euras. 2017;28(2):135-138
dc.citation 9. Kim K, Flint JDA, Müller NL. Pulmonary carcinosarcoma: Radiologic and pathologic findings in three patients. AJR 1997; 169: 691 – 694
dc.citation 10. Travis WD, Brambilla E, Müller-Hermelink HC, Harris CC .Pathology and genetics. Tumours of the lung, plevra, thymus and heart. World Health science Organisation Classification of Tumours. IARC pres, Lyon, 2004, 53 – 58
dc.citation 11. Robinson PG, Shields TW. Uncommon primary malignant tumour of the lung. In.Shields TW, Lo Cicero III J,Pom Rb, Rusch VW (Eds). General thoracic surgery. 6.th edition, Lippincott Williams &Wilkins ,Philadelphia 2005,1810-12
dc.citation 12. Koss MN, Hochholzer L, Frommelt RA. Carcinosarcomas of the lung: a clinicopathologic study of 66 patients. Am J Surg Pathol. 1999 Dec;23(12):1514-26.
dc.citation 13. S. W. Weiss, K. G. Ishak, D. H. Dail, D. E. Sweet, and F.M. Enzinger, “Epithelioid hemangioendothelioma and related lesions,” Semin Diagn Pathol, vol. 3, no. 4, pp. 259–287, 1986, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3303234.
dc.citation 14. Mesquita RD, Sousa M, Trinidad C, Pinto E, Badiola IA. New Insights about Pulmonary Epithelioid Hemangioendothelioma: Review of the Literature and Two Case Reports. Case Rep Radiol. 2017;2017:5972940. doi: 10.1155/2017/5972940.
dc.citation 15. Carter EJ, Bradburne RM, Jhung JW, Ettensohn DB . Alveolar haemorrhage with epithelioid haemangioendothelioma. Am Rev Respir Dis 1990; 142: 700–701.
dc.citation 16. Kradin RL, Mark EJ. Hemoptysis in a 20-year-old man with multiple pulmonary nodules. Massachusetts General Hospital Case Records, case 6-2000. N Engl J Med 2000; 342:572–578.
dc.citation 17. Mata JM, Ca´ceres J, Prat J, Lo´pez JI, Velilla O. Intravascular bronchio-alveolar tumor: radio-graphic findings. Eur J Radiol 1991; 12:95–97.
dc.citation 18. Buggage RR, Soudi N, Olson JL, C.T.(A.S.C.P.), C.T.(I.A.C.), Jean L et al. Epithelioid haemangioendothelioma of the lung. Diagn Cytopathol 1995; 13:54–60.
dc.citation 19. K. Eguchi and M. Sawafuji, “Surgical management of a patient with bilateral multiple pulmonary epithelioid hemangioendothelioma: report of a case,” Surgery Today, vol. 45, no. 7, pp. 904–906, 2014.
dc.citation 20. Y.Mizuno, H. Iwata, K. Shirahashi, Y.Hirose, and H. Takemura,“ Pulmonary epithelioid hemangioendothelioma,” General Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 59, no. 4, pp. 297– 300,2011.
dc.citation 21. Yousem SA, Hochholzer L. Mucoepidermoid tumors of the lung. Cancer 1987; 60:1346-52.
dc.citation 22. Ishizumi T, Tateishi U, Watanabe S, Matsuno Y. Mucoepidermoid carcinoma of the lung: high-resolution CT and histopathologic findings in five cases. Lung Cancer 2008; 60:125-31.
dc.citation 23. Li X, Yi W, Zeng Q. CT features and differential diagnosis of primary pulmonary mucoepidermoid carcinoma and pulmonary adenoid cystic carcinoma. J Thorac Dis. 2018 Dec;10(12):6501- 6508. doi: 10.21037/jtd.2018.11.71.
dc.citation 24. Han X, Zhang J, Fan J, Cao Y, Gu J, Shi H. Radiological and Clinical Features and Outcomes of Patients with Primary Pulmonary Salivary Gland-Type Tumors. Can Respir J. 2019 Apr 1;2019:1475024. doi: 10.1155/2019/1475024.
dc.citation 25. Zhou X, Zhang M, Yan X, Zhong Y, Li S, Liu J. Challenges in diagnosis of pulmonary mucoepidermoid carcinoma Medicine (Baltimore). 2019 Nov;98(44):e17684. doi: 10.1097/ MD.0000000000017684.
dc.citation 26. Pozgain Z, Dulic G, Kristek J, Rajc J, Bogović S, Rimac M et al. Giant primary pleomorphic adenoma of the lung presenting as a post-traumatic pulmonary hematoma: a case report. J Thorac Cardiovasc Surg 2016;11:18.
dc.citation 27. Roden AC, Garcia JJ, Wehrs RN, Colby TV, Khoor A, Leslie KO et al. Histopathologic, immunophenotypicand cytogenetic features of pulmonary mucoepidermoid carcinoma. Mod Pathol 2014;27:1479–88.
dc.citation 28. Wang S, Ding C, Tu J Malignant glomus tumor of the lung with multiple metastasis: a rare case report. World J Surg Oncol. 2015 Feb 7;13:22. doi: 10.1186/s12957-014-0423-3.
dc.citation 29. Abu-Zaid A, Azzam A, Amin T, Mohammed S. Malignant glomus tumor(glomangiosarcoma) of intestinal ileum: a rare case report. Case Reports Pathol. 2013;2013:305321.
dc.citation 30. Milia M E, Turri L, Beldi D, Deantonio L, Pareschi R, Krengli M. Multidisciplinary approach in the treatment of malignant paraganglioma of the glomus vagale: a case report. Tumori. 2011;97:225–8.
dc.citation 31. Attanoos R.L, Appleton M.A, A.R. Gibbs, Primary sarcomas of the lung: a clinicopathological and immunohistochemical study of 14 cases, Histopathology 29 (1996) 29–36.
dc.citation 32. Frances R.L , J.A. Royo Prats. Pulmonary artery leiomyosarcoma diagnosed by magnetic resonance, PET-CT and EBUS-TBNA, Arch. Bronconeumol. 53 (2017) 522–523.
dc.citation 33. J.S. Woo, O.L. Reddy, M. Koo, Y. Xiong, F. Li, H. Xu, Application of immunohistochemistry in the diagnosis of pulmonary and pleural neoplasms, Arch. Pathol. Lab Med. 141 (2017) 1195–1213.
dc.citation 34. Suurmeijer et al. (2013) Synovial sarcoma. In: Fletcher DM et al.(eds) WHO classification of tumors of soft tissue and bone, 4thedn. IARC, Lyon
dc.citation 35. Okamoto S, Hisaoka M, Daa T, Hatakeyama K, Iwamasa T,- Hashimoto HA et al. (2004) Primary pulmonary synovial sarcoma: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular study of11 cases. Hum Pathol 35:850–856
dc.citation 36. Essary LR, Vargas SO, Fletcher CD (2002) Primary pleuropulmonary synovial sarcoma: reappraisal of a recently described anatomic subset. Cancer 94:459–469
dc.citation 37. Dennison S, Weppler E, Giacoppe G (2004) Primary pulmonary synovial sarcoma: a case report and review of current diagnostic and therapeutic standards. Oncologist 9:339–342


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account