DSpace Repository

Azmir antiklinalinin sedimantolojisi ve stratigrafisi (Kuzey Irak) = Sedimentology and stratigraphy of azmir anticline (Northern Iraq) /

Show simple item record

dc.creator Al-Gburi, Ammar Ramadhan Ali, 1980- 183666 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. 9514 issuing body
dc.creator 14338 Sagular, Enis Kemal, 1962- thesis advisor
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04186.pdf
dc.description Balambo Formasyonu (Valanginiyen-Albiyen), Dokan üyesi (Senemoniyen) ve Gülneri (Turoniyen) formasyonu'n Süleymaniye bölgesinde (kuzeydoğu Irak) yüzlek vermiş istifleri iki litolojik kesit halinde sedimantolojik ve stratigrafik olarak çalışılmıştır. Seçilmiş olan iki kesitteki (Daraldiyafe ve Ribiye) litolojik homojenlik ve fasiyes homejenliği stratigrafik korelasyonu oldukça mümkün ve kolay hale getirmiştir. Çalışma verileri ayrıca Balambo Formasyonu'nun alt sınır dokanağı uyumsuz iken, üst sınır dokanağının uyumlu olduğunu göstermiştir. Dokan üyesinin alt ve üst sınır dokanakları, Gülneri formasyonu ile uyumludur. Dokan üyesi, Ribiye kesitinde kaybolurken, Daraldiyafe kesitinde ortaya çıkmaktadır. Mikrofasiyes analizi sonuçları Balambo serilerinin kireçli çamurtaşı mikrofasiyesi ve kireçli vaketaşı mikrofasiyesi olarak iki temel çamur destekli mikrofasiyesten oluştuğunu göstermektedir. Alt istifte bu fasiyeslerin ana alokemleri, kalsisfer ile raiolaria testleridir. İstifin üst kısmında ana alokemler planktik foraminifer testleri iken, ayrıca sedimanlarda sıkıştırma dışında kısmen bazı diyajenetik süreçlere maruz kalmış stilolit damar oluşumları, kalsit damarları, çözünme, çimentolanma, silişleşme, otijen mineraller ve mikritleşme fazlasıyla yaygın olarak bulunmuştur. Mikrofasiyes çalışmasına göre Dokan üyesi kireçli çamurtaşı ve kireçli vake taşı mikrofasiyesleri olarak iki ana çamur destekli mikrofasiyesten oluşur. Bu fasiyeslerin ana alokemleri kalsisferin minör testleri ile planktik foraminiferlerdir. Sedimanlar kalsit damarları, çözünme, çimentolanma, otijen mineraller ve fazlasıyla mikritleşme olmak üzere sıkıştırma dışında, kısmen bazı diyajenetik süreçlere maruz kalmışlardır. Mikrofasiyes çalışmasına göre Gülneri formasyonu kireçli çamurtaşı ve kireçli vake taşı mikrofasiyesleri olarak iki ana çamur destekli mikrofasiyeden oluşur. Bu fasiyesin ana alokemleri planktik foraminiferlerdir. Sedimanlar kalsit damarları, çözünme, çimentolanma, otijen mineraller ve fazlasıyla mikritleşme olmak üzere sıkıştırma dışında, kısmen bazı diyajenetik süreçlere maruz kalmışlardır. Süleymaniye bölgesinde çalışılan Balambo istifi, yanal uzanım kontrollünün tektonik alan sınırı içinde olan Valanginiyen'den beri Arap plaka kenarına denizel transgresyonun yayılmasına bağlı oluşan derin bir ortamının ürünüdür. Böylece sedimantolojik ve biyolojik kriterler elde edilmiştir ve bunlar Balambo Formasyonu'nun isfiflerinin derin deniz pelajik ortamında; alt orta ve üst, derin batiyal zonlarda; çökeldiğini belirtmektedir. Elde edilen sedimantolojik ve biyolojik kriterlere göre, Dokan üyesi ve Gülneri formasyonu derin batiyal zonu (üst zon) temsil eden derin deniz pelajik ortamını gösterirken; istifin üst kısmıları dış şelf zonunun sığ ortamını temsil eder Anahtar Kelimeler: Kretase, Sedimantoloji, Azmir Antiklinali
dc.description The successions of Balambo Formation ( Valanginian - Albian ), Dokan member (Cenomanian) and Gulneri (Turonian) formation have been studied sedimentolgically and lithologically in two outcrop lithological sections at Sulaimaniya area, northeastern Iraq. It has been found that the lithological and facies homogeneity make the stratigraphical correlation of the two selected section (Daraldiyafe and Ribiye ) quite possible and easy. The study data also showed that the contacts of the lower boundary for Balambo formation is nonconformable, while the upper boundary in this area is conformable. The contacts of the lower and upper boundary for Dokan member and Gulneri formation are conformable. The Dokan member is appears in the Daraldiyafe section while disappears in the Ribiye section. The results microfacies analysis indicate that the Balambo Formation sequences composed of two major mud supported microfacies, which are: lime mudstone microfacies and lime wackestone Microfacies. The main allochems of these facies, in the lower succession, are radiolarian tests with minor tests of calcisphere. While the main allochems in the upper succession are planktonic foraminifera tests, and it has been found also that the sediments are subjected slightly to some diagenetic processes, excluding compaction, stylolite veins formation, calcite veins formation, dissolution, cementation, silisifaction, authigenic minerals and micritization which were extremely abundant. The Dokan member sequences composed of two major mud supported microfacies, which are: lime mudstone microfacies and lime wckestone microfacies. The main allochems of these facies in the succession are planktonik foraminifera with minor tests of calcisphere, and it has been found also that the sediments are subjected slightly to some diagenetic processes, excluding compaction, dissolution, cementation, authigenic minerals and micritization which were extremely abundant. The Gulneri formation sequences composed of two major mud supported microfacies, which are: lime mudstone microfacies and lime wackestone mcrofacies. The main allochems of these facies in the succession are planktonik foraminifera, and it has been found also that the sediments are subjected slightly to some diagenetic processes, excluding compaction, dissolution, cementation, authigenic minerals and micritization. The studied Balambo succession at Sulaimaniya area was a product of deep environment within realm of tectonic trough basin of restricted lateralextension due to main marine transgression overspread the passive margin of Arabian plate since Valanginian – Albian period. Thereby the sedimentological and biologicalcriteria derived and indicates that the succession of Balambo Formation deposited in deep-sea pelagic environment represented by deep Bathyal's zones: lower, middle and upper zones. The sedimentological and biological criteria derived and indicates that the succession of Dokan member and Gunleri formatin were deposited in deep-sea pelagic environment represented by deep Bathyal zone (uppe zoner), whereas upwards sequence represented by shallow environment of outer shelf zone. Keywords: Cretaceous, Sedimentology, Azmir Anticline
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Balambo Formasyonu (Valanginiyen-Albiyen), Dokan üyesi (Senemoniyen) ve Gülneri (Turoniyen) formasyonu'n Süleymaniye bölgesinde (kuzeydoğu Irak) yüzlek vermiş istifleri iki litolojik kesit halinde sedimantolojik ve stratigrafik olarak çalışılmıştır. Seçilmiş olan iki kesitteki (Daraldiyafe ve Ribiye) litolojik homojenlik ve fasiyes homejenliği stratigrafik korelasyonu oldukça mümkün ve kolay hale getirmiştir. Çalışma verileri ayrıca Balambo Formasyonu'nun alt sınır dokanağı uyumsuz iken, üst sınır dokanağının uyumlu olduğunu göstermiştir. Dokan üyesinin alt ve üst sınır dokanakları, Gülneri formasyonu ile uyumludur. Dokan üyesi, Ribiye kesitinde kaybolurken, Daraldiyafe kesitinde ortaya çıkmaktadır. Mikrofasiyes analizi sonuçları Balambo serilerinin kireçli çamurtaşı mikrofasiyesi ve kireçli vaketaşı mikrofasiyesi olarak iki temel çamur destekli mikrofasiyesten oluştuğunu göstermektedir. Alt istifte bu fasiyeslerin ana alokemleri, kalsisfer ile raiolaria testleridir. İstifin üst kısmında ana alokemler planktik foraminifer testleri iken, ayrıca sedimanlarda sıkıştırma dışında kısmen bazı diyajenetik süreçlere maruz kalmış stilolit damar oluşumları, kalsit damarları, çözünme, çimentolanma, silişleşme, otijen mineraller ve mikritleşme fazlasıyla yaygın olarak bulunmuştur. Mikrofasiyes çalışmasına göre Dokan üyesi kireçli çamurtaşı ve kireçli vake taşı mikrofasiyesleri olarak iki ana çamur destekli mikrofasiyesten oluşur. Bu fasiyeslerin ana alokemleri kalsisferin minör testleri ile planktik foraminiferlerdir. Sedimanlar kalsit damarları, çözünme, çimentolanma, otijen mineraller ve fazlasıyla mikritleşme olmak üzere sıkıştırma dışında, kısmen bazı diyajenetik süreçlere maruz kalmışlardır. Mikrofasiyes çalışmasına göre Gülneri formasyonu kireçli çamurtaşı ve kireçli vake taşı mikrofasiyesleri olarak iki ana çamur destekli mikrofasiyeden oluşur. Bu fasiyesin ana alokemleri planktik foraminiferlerdir. Sedimanlar kalsit damarları, çözünme, çimentolanma, otijen mineraller ve fazlasıyla mikritleşme olmak üzere sıkıştırma dışında, kısmen bazı diyajenetik süreçlere maruz kalmışlardır. Süleymaniye bölgesinde çalışılan Balambo istifi, yanal uzanım kontrollünün tektonik alan sınırı içinde olan Valanginiyen'den beri Arap plaka kenarına denizel transgresyonun yayılmasına bağlı oluşan derin bir ortamının ürünüdür. Böylece sedimantolojik ve biyolojik kriterler elde edilmiştir ve bunlar Balambo Formasyonu'nun isfiflerinin derin deniz pelajik ortamında; alt orta ve üst, derin batiyal zonlarda; çökeldiğini belirtmektedir. Elde edilen sedimantolojik ve biyolojik kriterlere göre, Dokan üyesi ve Gülneri formasyonu derin batiyal zonu (üst zon) temsil eden derin deniz pelajik ortamını gösterirken; istifin üst kısmıları dış şelf zonunun sığ ortamını temsil eder Anahtar Kelimeler: Kretase, Sedimantoloji, Azmir Antiklinali
dc.description The successions of Balambo Formation ( Valanginian - Albian ), Dokan member (Cenomanian) and Gulneri (Turonian) formation have been studied sedimentolgically and lithologically in two outcrop lithological sections at Sulaimaniya area, northeastern Iraq. It has been found that the lithological and facies homogeneity make the stratigraphical correlation of the two selected section (Daraldiyafe and Ribiye ) quite possible and easy. The study data also showed that the contacts of the lower boundary for Balambo formation is nonconformable, while the upper boundary in this area is conformable. The contacts of the lower and upper boundary for Dokan member and Gulneri formation are conformable. The Dokan member is appears in the Daraldiyafe section while disappears in the Ribiye section. The results microfacies analysis indicate that the Balambo Formation sequences composed of two major mud supported microfacies, which are: lime mudstone microfacies and lime wackestone Microfacies. The main allochems of these facies, in the lower succession, are radiolarian tests with minor tests of calcisphere. While the main allochems in the upper succession are planktonic foraminifera tests, and it has been found also that the sediments are subjected slightly to some diagenetic processes, excluding compaction, stylolite veins formation, calcite veins formation, dissolution, cementation, silisifaction, authigenic minerals and micritization which were extremely abundant. The Dokan member sequences composed of two major mud supported microfacies, which are: lime mudstone microfacies and lime wckestone microfacies. The main allochems of these facies in the succession are planktonik foraminifera with minor tests of calcisphere, and it has been found also that the sediments are subjected slightly to some diagenetic processes, excluding compaction, dissolution, cementation, authigenic minerals and micritization which were extremely abundant. The Gulneri formation sequences composed of two major mud supported microfacies, which are: lime mudstone microfacies and lime wackestone mcrofacies. The main allochems of these facies in the succession are planktonik foraminifera, and it has been found also that the sediments are subjected slightly to some diagenetic processes, excluding compaction, dissolution, cementation, authigenic minerals and micritization. The studied Balambo succession at Sulaimaniya area was a product of deep environment within realm of tectonic trough basin of restricted lateralextension due to main marine transgression overspread the passive margin of Arabian plate since Valanginian – Albian period. Thereby the sedimentological and biologicalcriteria derived and indicates that the succession of Balambo Formation deposited in deep-sea pelagic environment represented by deep Bathyal's zones: lower, middle and upper zones. The sedimentological and biological criteria derived and indicates that the succession of Dokan member and Gunleri formatin were deposited in deep-sea pelagic environment represented by deep Bathyal zone (uppe zoner), whereas upwards sequence represented by shallow environment of outer shelf zone. Keywords: Cretaceous, Sedimentology, Azmir Anticline
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Azmir antiklinalinin sedimantolojisi ve stratigrafisi (Kuzey Irak) = Sedimentology and stratigraphy of azmir anticline (Northern Iraq) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account