DSpace Repository

Hemşirelerde mobbingin anksiyete düzeyi ile ilişkisi = The relationship of mobbingin on anxiety levels of nurses /

Show simple item record

dc.creator Saraç, Elif, 1982- 177788 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 45393
dc.creator Oksay, Aygen, 1976- thesis advisor 10517
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02635.pdf
dc.description Sağlık sektörü, insan canı söz konusu olması nedeniyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Sağlık sektöründe çalışan bireylerin karşılaştıkları sorunlar bu sektörün yapısı nedeniyle büyük önem ifade etmektedir. Günümüz koşullarında hemşirelerde karşılaşılan sorunların başında mobbing gelmektedir. Bu araştırmanın amacı hemşirelerin mobbing ile karşılaşma düzeylerini belirlemek ve mobbingin anksiyete üzerindeki etkisini araştırmaktır. İfade edilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla İstanbul Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yapan 774 hemşire evreni; bu hastanelerde görev yapan 500 hemşire de örneklemi oluşturmaktadır. Araştırma ileriye dönük prospektif bir çalışma olup, anket çalışması (Hemşirelerde Psikolojik Şiddet Ölçeği, Anksiyete Ölçeği ve hemşirelerin demografik özelliklerini içeren form) katılımcılarla yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular mobbingin anksiyete ile doğru orantılı - pozitif yönlü- bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Mobingin ankisiyete üzerindeki etkisine bakıldığında mobing anksiyetenin %20.9'unu etkilemektedir. Bulgular ayrıca hemşirelerin mobbinge maruz kalma düzeyleri arttıkça anksiyete yaşamaları olasılığının da aynı oranda arttığını göstermektedir. Bir diğer bulgu yaş, medeni durum, hizmet yılı, eğitim durumu gibi demografik özelliklerin mobbing üzerinde etkili olmadığıdır. Anahtar Kelimeler: Mobbing, Anksiyete, Hemşireler
dc.description The health sector is separated from other sectors because of the fact that human life is a matter of concern. The problems faced by the individuals working in the health sector are due to the structure of this sector. In today's conditions, mobbing is the beginning of the problems encountered in nurses. The aim of this research is to determine the level of mobbing encountered by nurses and to determine the effect of mobbing on anxiety. In order to test these objectives, the sample group of 500 nurses who are working at the Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Mehmet Akif Ersoy Breast and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital and Avcılar Murat Kölük State Hospital, all affiliated to the General Secretariat of the Istanbul Çekmece Public Hospitals Union, were chosen. This study is a prospective study and the questionnaires (Psychological Violence Scale, Anxiety Scale in Nurses) were done with face-to-face interview technique with the participants. The data were analyzed with the SPSS 22.0 package program and the findings showed that mobbing is a direct proportional (positive interaction) with anxiety. The effect of mobing on the anxiety is 20.9%. Also, as mobbing increases, the likelihood of anxiety increases as well another finding found was that demographic characteristics such as age, marital status, years of service and educational status are not effective on mobbing. Keywords: Mobbing, Anxiety, Nurses
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Sağlık sektörü, insan canı söz konusu olması nedeniyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Sağlık sektöründe çalışan bireylerin karşılaştıkları sorunlar bu sektörün yapısı nedeniyle büyük önem ifade etmektedir. Günümüz koşullarında hemşirelerde karşılaşılan sorunların başında mobbing gelmektedir. Bu araştırmanın amacı hemşirelerin mobbing ile karşılaşma düzeylerini belirlemek ve mobbingin anksiyete üzerindeki etkisini araştırmaktır. İfade edilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla İstanbul Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yapan 774 hemşire evreni; bu hastanelerde görev yapan 500 hemşire de örneklemi oluşturmaktadır. Araştırma ileriye dönük prospektif bir çalışma olup, anket çalışması (Hemşirelerde Psikolojik Şiddet Ölçeği, Anksiyete Ölçeği ve hemşirelerin demografik özelliklerini içeren form) katılımcılarla yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular mobbingin anksiyete ile doğru orantılı - pozitif yönlü- bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Mobingin ankisiyete üzerindeki etkisine bakıldığında mobing anksiyetenin %20.9'unu etkilemektedir. Bulgular ayrıca hemşirelerin mobbinge maruz kalma düzeyleri arttıkça anksiyete yaşamaları olasılığının da aynı oranda arttığını göstermektedir. Bir diğer bulgu yaş, medeni durum, hizmet yılı, eğitim durumu gibi demografik özelliklerin mobbing üzerinde etkili olmadığıdır. Anahtar Kelimeler: Mobbing, Anksiyete, Hemşireler
dc.description The health sector is separated from other sectors because of the fact that human life is a matter of concern. The problems faced by the individuals working in the health sector are due to the structure of this sector. In today's conditions, mobbing is the beginning of the problems encountered in nurses. The aim of this research is to determine the level of mobbing encountered by nurses and to determine the effect of mobbing on anxiety. In order to test these objectives, the sample group of 500 nurses who are working at the Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Mehmet Akif Ersoy Breast and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital and Avcılar Murat Kölük State Hospital, all affiliated to the General Secretariat of the Istanbul Çekmece Public Hospitals Union, were chosen. This study is a prospective study and the questionnaires (Psychological Violence Scale, Anxiety Scale in Nurses) were done with face-to-face interview technique with the participants. The data were analyzed with the SPSS 22.0 package program and the findings showed that mobbing is a direct proportional (positive interaction) with anxiety. The effect of mobing on the anxiety is 20.9%. Also, as mobbing increases, the likelihood of anxiety increases as well another finding found was that demographic characteristics such as age, marital status, years of service and educational status are not effective on mobbing. Keywords: Mobbing, Anxiety, Nurses
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Hemşirelerde mobbingin anksiyete düzeyi ile ilişkisi = The relationship of mobbingin on anxiety levels of nurses /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account