DSpace Repository

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki İngilizce ders kitaplarının çoklu ortam analizi = Multimodal analysis of Turkish EFL Textbooks for Elementary, Intermediate and High School Grades /

Show simple item record

dc.creator Coşkun, Derya, 1993- author 177791
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı. issuing body 111399
dc.creator Baykal, Nazlı. thesis advisor 141361
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02637.pdf
dc.description Teknolojik çağdaki yeniliklerin sadece iletişim biçimlerimizi değil dili öğrenme ve öğretme süreçlerimizi de etkilediği aşikârdır. Bu yeniliklere ayak uydurabilmek için ders kitapları da daha fazla görsellerle donatılmış ve dil tek iletişim biçimi olmaktan çıkmıştır. Böylece öğrenciler sadece dille değil aynı zamanda görsellerle de anlam üretmeye başlamışlardır ve bu da ders kitaplarında çoklu ortama ve çoklu ortam metinlerinin varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda çoklu ortam, anlam oluşturmada ve iletişimde birden fazla modun kullanımı olarak tanımlanabilir. Bütün bu değişimlerin ışığında, bu çalışma 2, 5 ve 9. sınıf İngilizce ders kitaplarındaki görselleri Kress and van Leewuen tarafından ortaya atılan yapıya göre analiz etmeyi amaçlamaktadır. Halliday'in Sistemik Fonksiyonel Dilbilim kuramına dayanan bu yapı görselleri üç katmanlı üstişlevlere göre analiz etmeyi amaçlar. Kress and van Leewuen'ın yapısındaki özelliklere uygun olarak görseller seçilmiş ve yine bu yapı kapsamında temsili, etkileşimsel ve düzensel üst-işlevlere göre kitaplardaki görseller analiz edilmiştir. Devamında ise her sınıf grubundan ikişer öğrenci seçilerek, Goldstein tarafından ortaya atılan ders kitaplarındaki görselleri anlamlandırmalarına yardımcı olabilecek sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Bu sorularle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ders kitaplarındaki görsellere yönelik algılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları sınıf düzeyine göre azalan bir şekilde ders kitaplarında görsellerin kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, kullanılan görsellerin türü ve özelliği de öğrencilerin yabancı dildeki yeterlik düzeylerine ve ders kitaplarının zorluk seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Bu sonuçlar da bir görselde anlamın farklı modlar yoluyla yaratıldığına ve her bir farklı mod kullanımının da anlamı oluşturan kişinin niyetini ve ilgisini temsil etmekte olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: çoklu ortam, görsel analiz, İngilizce ders kitapları
dc.description It is obvious that the changes in this new technological age have affected language learning and teaching process along with modes of communication. In order to cope with these changes, the textbooks are equipped with more visual elements and verbal language is not the only mode of communication anymore. Therefore, learners have started to create meaning not only through language but also with the images which denote to the presence of multimodality and multimodal elements in textbooks. In this context, multimodality can be defined as the use of more than one mode in meaning making and communication processes. In consideration of all these changes, the aim of the present study is to analyse visual images in 2nd, 5th and 9th grade EFL textbooks based on the framework proposed by Kress and van Leeuwen. This framework based on Halliday's Systemic Functional Linguistic theory aims to explore visual elements via a three-dimensional metafunctional system. The three textbooks are analysed according to representational, interactional and compositional metafunctions being the illustrative of Kress and van Leeuwen's framework. Then, the questions proposed by Goldstein to help learners to interpret images are directed to two students from each grade. With the integration of interview part, it is aimed to reveal elementary, secondary and high school students‟ perceptions about visuals used in their textbooks. The results of the study show that the tetxbooks make use of images descendingly based on the grade level. Besides, the types and features of images used in textbooks differ according to the proficiency level of the learners in foreign language and difficulty level of textbooks. These results also indicate that the meaning in a visual is created via different modes and the use of each different mode represents different intentions and interests created by the sign-maker. Keywords: multimodality, visual analysis, English textbooks
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Teknolojik çağdaki yeniliklerin sadece iletişim biçimlerimizi değil dili öğrenme ve öğretme süreçlerimizi de etkilediği aşikârdır. Bu yeniliklere ayak uydurabilmek için ders kitapları da daha fazla görsellerle donatılmış ve dil tek iletişim biçimi olmaktan çıkmıştır. Böylece öğrenciler sadece dille değil aynı zamanda görsellerle de anlam üretmeye başlamışlardır ve bu da ders kitaplarında çoklu ortama ve çoklu ortam metinlerinin varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda çoklu ortam, anlam oluşturmada ve iletişimde birden fazla modun kullanımı olarak tanımlanabilir. Bütün bu değişimlerin ışığında, bu çalışma 2, 5 ve 9. sınıf İngilizce ders kitaplarındaki görselleri Kress and van Leewuen tarafından ortaya atılan yapıya göre analiz etmeyi amaçlamaktadır. Halliday'in Sistemik Fonksiyonel Dilbilim kuramına dayanan bu yapı görselleri üç katmanlı üstişlevlere göre analiz etmeyi amaçlar. Kress and van Leewuen'ın yapısındaki özelliklere uygun olarak görseller seçilmiş ve yine bu yapı kapsamında temsili, etkileşimsel ve düzensel üst-işlevlere göre kitaplardaki görseller analiz edilmiştir. Devamında ise her sınıf grubundan ikişer öğrenci seçilerek, Goldstein tarafından ortaya atılan ders kitaplarındaki görselleri anlamlandırmalarına yardımcı olabilecek sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Bu sorularle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin ders kitaplarındaki görsellere yönelik algılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları sınıf düzeyine göre azalan bir şekilde ders kitaplarında görsellerin kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, kullanılan görsellerin türü ve özelliği de öğrencilerin yabancı dildeki yeterlik düzeylerine ve ders kitaplarının zorluk seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Bu sonuçlar da bir görselde anlamın farklı modlar yoluyla yaratıldığına ve her bir farklı mod kullanımının da anlamı oluşturan kişinin niyetini ve ilgisini temsil etmekte olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: çoklu ortam, görsel analiz, İngilizce ders kitapları
dc.description It is obvious that the changes in this new technological age have affected language learning and teaching process along with modes of communication. In order to cope with these changes, the textbooks are equipped with more visual elements and verbal language is not the only mode of communication anymore. Therefore, learners have started to create meaning not only through language but also with the images which denote to the presence of multimodality and multimodal elements in textbooks. In this context, multimodality can be defined as the use of more than one mode in meaning making and communication processes. In consideration of all these changes, the aim of the present study is to analyse visual images in 2nd, 5th and 9th grade EFL textbooks based on the framework proposed by Kress and van Leeuwen. This framework based on Halliday's Systemic Functional Linguistic theory aims to explore visual elements via a three-dimensional metafunctional system. The three textbooks are analysed according to representational, interactional and compositional metafunctions being the illustrative of Kress and van Leeuwen's framework. Then, the questions proposed by Goldstein to help learners to interpret images are directed to two students from each grade. With the integration of interview part, it is aimed to reveal elementary, secondary and high school students‟ perceptions about visuals used in their textbooks. The results of the study show that the tetxbooks make use of images descendingly based on the grade level. Besides, the types and features of images used in textbooks differ according to the proficiency level of the learners in foreign language and difficulty level of textbooks. These results also indicate that the meaning in a visual is created via different modes and the use of each different mode represents different intentions and interests created by the sign-maker. Keywords: multimodality, visual analysis, English textbooks
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki İngilizce ders kitaplarının çoklu ortam analizi = Multimodal analysis of Turkish EFL Textbooks for Elementary, Intermediate and High School Grades /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account