DSpace Repository

Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve sağlık hizmetlerine yönelik algılarına etkisinin incelenmesi = Determination of the health literacy level of the community and its effect on perceptions of health services /

Show simple item record

dc.creator Değerli, Hakan, 1993- 181650 author
dc.creator Tüfekçi, Nezihe, 1974- thesis advisor 90048
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 45393
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02646.pdf
dc.description Sağlık okuryazarlığı; kişilerin sağlık hizmetleri, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi hakkında hedefler belirlerken ve birtakım kararlar alırken sağlık bilgilerine erişme, anlama, değerlendirme ve uygulamaya yönelik bilgilerini ve yeterliliklerini ifade etmektedir. Bu açıdan sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetleri kullanımında ve toplumun sağlık statüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve sağlık hizmetlerine yönelik algılarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Yapılan literatür taraması doğrultusunda daha önce yapılmış böyle bir çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırmanın evrenini Isparta il merkezindeki 15 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle 401 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada 3 bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde Türkiye Sağlık Okuryazarlık Ölçeği (TSOY-32), ikinci bölümünde demografik bilgiler, üçüncü bölümünde sağlık hizmetlerine yönelik algıları değerlendirmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ifadeler yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık okuryazarlığı düzeyi yaş arttıkça azalırken, eğitim düzeyi ile doğru orantılıdır. Çalışma kapsamında cinsiyet ve gelir ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmetlerine yönelik algıları etkilediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlık Düzeyi, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmet Algısı
dc.description Health literacy; refers to the knowledge and competencies of accessing, understanding, evaluating and implementing health information while setting goals for health services, prevention of illness and development of health and making decisions. Thus, health literacy plays an important role in the usage of health services and in the health status of the community. In this study, it is aimed to determine the level of health literacy of the individuals and to study the effects on the perception of health services. There is no such work done in the direction of literature review. So this is the importance of the study. The population of the research is composed of individuals aged 15 years and over in Isparta province. It has been reached to 401 people by convenience sampling method. The data collection tool consisting of 3 sections is used in the research. The first section of the data collection tool is Turkey Health Literacy Scale, the second section consists of demographic information; and the last one is designed to evaluate the perceptions of health services by researchers. According to the results of the research, the level of health literacy decreases as the age increases and the level of health literacy increases as the level of education increases. There is no significant relationship between gender and income with health literacy level. The result is that the level of health literacy affects perceptions of health services. Keywords: Health Literacy, Health Literacy Level, Health Services, Health Service Perception
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Sağlık okuryazarlığı; kişilerin sağlık hizmetleri, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi hakkında hedefler belirlerken ve birtakım kararlar alırken sağlık bilgilerine erişme, anlama, değerlendirme ve uygulamaya yönelik bilgilerini ve yeterliliklerini ifade etmektedir. Bu açıdan sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetleri kullanımında ve toplumun sağlık statüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve sağlık hizmetlerine yönelik algılarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Yapılan literatür taraması doğrultusunda daha önce yapılmış böyle bir çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırmanın evrenini Isparta il merkezindeki 15 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle 401 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada 3 bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde Türkiye Sağlık Okuryazarlık Ölçeği (TSOY-32), ikinci bölümünde demografik bilgiler, üçüncü bölümünde sağlık hizmetlerine yönelik algıları değerlendirmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ifadeler yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık okuryazarlığı düzeyi yaş arttıkça azalırken, eğitim düzeyi ile doğru orantılıdır. Çalışma kapsamında cinsiyet ve gelir ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmetlerine yönelik algıları etkilediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlık Düzeyi, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmet Algısı
dc.description Health literacy; refers to the knowledge and competencies of accessing, understanding, evaluating and implementing health information while setting goals for health services, prevention of illness and development of health and making decisions. Thus, health literacy plays an important role in the usage of health services and in the health status of the community. In this study, it is aimed to determine the level of health literacy of the individuals and to study the effects on the perception of health services. There is no such work done in the direction of literature review. So this is the importance of the study. The population of the research is composed of individuals aged 15 years and over in Isparta province. It has been reached to 401 people by convenience sampling method. The data collection tool consisting of 3 sections is used in the research. The first section of the data collection tool is Turkey Health Literacy Scale, the second section consists of demographic information; and the last one is designed to evaluate the perceptions of health services by researchers. According to the results of the research, the level of health literacy decreases as the age increases and the level of health literacy increases as the level of education increases. There is no significant relationship between gender and income with health literacy level. The result is that the level of health literacy affects perceptions of health services. Keywords: Health Literacy, Health Literacy Level, Health Services, Health Service Perception
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve sağlık hizmetlerine yönelik algılarına etkisinin incelenmesi = Determination of the health literacy level of the community and its effect on perceptions of health services /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account