DSpace Repository

Hasta okulu ihtiyacının belirlenmesinde bireylerin öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi: Isparta ili örneği = Examination of the relationship between self-care ability and the patient learning needs of individuals in the determination of the need for the patient school: Example of Isparta province /

Show simple item record

dc.creator Ünal, Betül, 1994- 182544 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 45393
dc.creator Yılmaz, Necla, 1986- thesis advisor 150304
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02717.pdf
dc.description Toplumun tüm fertlerinin sağlıklı bir biçimde yaşaması fikri çerçevesiyle şekillenen sağlık sistemleri ve sunduğu hizmetler, süreç içerisinde tüm bireylere ulaşma ve cevap verme noktasında yetersiz kalmıştır. Hastanelerde meydana gelen yoğunluk ve bekleme sürelerinin uzun olması gibi durumlardan dolayı çoğu birey sağlığı ve hastalığına dair gereken bilgiyi alamamaktadır. Araştırma bu noktadan hareketle; bireylerin öz bakım gücü üzerinde pozitif etkisi olan, sağlıklı bireylerin sağlıklı yaşam davranışı kazanabilmesi ve kazandığı bu davranış ile hayatını sürdürebilmesi ile hasta bireyin hastalıklarla nasıl mücadele edeceğini ve daha kaliteli nasıl yaşayabileceğini öğrenmesi fikrine vurgu yapan hasta okulu uygulamalarına dikkat çekmek istemektedir. Farklı illerde bir proje olarak sunulan "Hasta Okulu" uygulamalarının Isparta il merkezi halkı için gerekliliğinin tespiti ve hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 514 bireye ulaşılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Oluşturulan anket formunun içerisinde Bubela ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen ve Çatal (2007) tarafından Türkiye'de geçerlilik ve güvenilirliğinin saptandığı "Hasta Öğrenim İhtiyaçları Ölçeği" ile Kerney ve Fischer (1979) tarafından geliştirilen ve Nahcivan (1993) tarafından geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırıldığı "Öz Bakım Gücü Ölçeği" kullanılmıştır. Hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar hasta öğrenim ihtiyacı boyutlarına göre öncelikli olarak yaşam kalitesinin arttırılması, ilaçlar ve tedavi ve komplikasyonlar konularında yüksek oranda öğrenim ihtiyacı duymaktadır. Araştırmada kadınların erkeklere oranla daha fazla öğrenim ihtiyacı içerisinde olduğu görülmekte ve boyutlara göre demografik değişkenlerin anlamlılığı değişmektedir. Belirtilen bu bulgulara dayanarak hasta okulu uygulamalarının Isparta ili için gerekliliği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hasta Okulu, Sağlık Eğitimi, Hasta Eğitimi, Öğrenim İhtiyacı, Öz Bakım Gücü
dc.description The health systems and services that are shaped by the idea that all members of the society live in a healthy way are inadequate in reaching and responding to all the individuals in the process. Most people do not get the information they need about their health and illness because of the intensity of the hospitals and the long wait times. From this point of operation; it is necessary to draw attention to patients' school practices that emphasize the idea that healthy individuals who have positive influence on self-care ability of individuals can gain healthy life behavior and can survive with this attained behavior and learn how to cope with illnesses and better quality of life. The purpose of the research is to determine the necessity of "Patient School" applications for different people and to determine the relationship between patient learning needs and self-care ability for the people of Isparta city center. The universe of the research is composed of individuals residing in the city center of Isparta. Within the scope of the research, 514 individuals were reached. Quantitative research method was used in the research and survey technique was used as data collection tool. In the questionnaire form, developed by Bubela et al. (1990) and determined by the validity and reliability in Turkey by Çatal (2007) "Patient Learning Needs Scale" and developed by Kerney and Fischer (1979) and determined by the validity and reliability by Nahcivan (1993) "Self Care Ability" Scale was used. The relationship between the patient's learning needs and self-care ability was examined by correlation analysis. According to the results of the research, it was determined that there is a significant positive correlation between patient learning needs and self-care ability level. Participants are in need of high-priority learning in terms of increasing quality of life, medications, and treatment and complications, primarily according to the needs of the patients learning needs. In research the study, it is seen that women are in need of more learning than men and the meaning of the demographic variables varies according to the dimensions. Based on these findings, the necessity of patient school practices for Isparta province has been determined. Keywords: Health Service, Patient School, Health Education, Patient Education, Learning Needs, Self Care Ability
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Toplumun tüm fertlerinin sağlıklı bir biçimde yaşaması fikri çerçevesiyle şekillenen sağlık sistemleri ve sunduğu hizmetler, süreç içerisinde tüm bireylere ulaşma ve cevap verme noktasında yetersiz kalmıştır. Hastanelerde meydana gelen yoğunluk ve bekleme sürelerinin uzun olması gibi durumlardan dolayı çoğu birey sağlığı ve hastalığına dair gereken bilgiyi alamamaktadır. Araştırma bu noktadan hareketle; bireylerin öz bakım gücü üzerinde pozitif etkisi olan, sağlıklı bireylerin sağlıklı yaşam davranışı kazanabilmesi ve kazandığı bu davranış ile hayatını sürdürebilmesi ile hasta bireyin hastalıklarla nasıl mücadele edeceğini ve daha kaliteli nasıl yaşayabileceğini öğrenmesi fikrine vurgu yapan hasta okulu uygulamalarına dikkat çekmek istemektedir. Farklı illerde bir proje olarak sunulan "Hasta Okulu" uygulamalarının Isparta il merkezi halkı için gerekliliğinin tespiti ve hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 514 bireye ulaşılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Oluşturulan anket formunun içerisinde Bubela ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen ve Çatal (2007) tarafından Türkiye'de geçerlilik ve güvenilirliğinin saptandığı "Hasta Öğrenim İhtiyaçları Ölçeği" ile Kerney ve Fischer (1979) tarafından geliştirilen ve Nahcivan (1993) tarafından geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırıldığı "Öz Bakım Gücü Ölçeği" kullanılmıştır. Hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hasta öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar hasta öğrenim ihtiyacı boyutlarına göre öncelikli olarak yaşam kalitesinin arttırılması, ilaçlar ve tedavi ve komplikasyonlar konularında yüksek oranda öğrenim ihtiyacı duymaktadır. Araştırmada kadınların erkeklere oranla daha fazla öğrenim ihtiyacı içerisinde olduğu görülmekte ve boyutlara göre demografik değişkenlerin anlamlılığı değişmektedir. Belirtilen bu bulgulara dayanarak hasta okulu uygulamalarının Isparta ili için gerekliliği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hasta Okulu, Sağlık Eğitimi, Hasta Eğitimi, Öğrenim İhtiyacı, Öz Bakım Gücü
dc.description The health systems and services that are shaped by the idea that all members of the society live in a healthy way are inadequate in reaching and responding to all the individuals in the process. Most people do not get the information they need about their health and illness because of the intensity of the hospitals and the long wait times. From this point of operation; it is necessary to draw attention to patients' school practices that emphasize the idea that healthy individuals who have positive influence on self-care ability of individuals can gain healthy life behavior and can survive with this attained behavior and learn how to cope with illnesses and better quality of life. The purpose of the research is to determine the necessity of "Patient School" applications for different people and to determine the relationship between patient learning needs and self-care ability for the people of Isparta city center. The universe of the research is composed of individuals residing in the city center of Isparta. Within the scope of the research, 514 individuals were reached. Quantitative research method was used in the research and survey technique was used as data collection tool. In the questionnaire form, developed by Bubela et al. (1990) and determined by the validity and reliability in Turkey by Çatal (2007) "Patient Learning Needs Scale" and developed by Kerney and Fischer (1979) and determined by the validity and reliability by Nahcivan (1993) "Self Care Ability" Scale was used. The relationship between the patient's learning needs and self-care ability was examined by correlation analysis. According to the results of the research, it was determined that there is a significant positive correlation between patient learning needs and self-care ability level. Participants are in need of high-priority learning in terms of increasing quality of life, medications, and treatment and complications, primarily according to the needs of the patients learning needs. In research the study, it is seen that women are in need of more learning than men and the meaning of the demographic variables varies according to the dimensions. Based on these findings, the necessity of patient school practices for Isparta province has been determined. Keywords: Health Service, Patient School, Health Education, Patient Education, Learning Needs, Self Care Ability
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Hasta okulu ihtiyacının belirlenmesinde bireylerin öğrenim ihtiyacı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi: Isparta ili örneği = Examination of the relationship between self-care ability and the patient learning needs of individuals in the determination of the need for the patient school: Example of Isparta province /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account