DSpace Repository

Mağaza atmosferinin davranışsal niyete etkisinde arka plan müzik tutumlarının aracılığına yönelik bir araştırma = A study on the intermediary role of the attitudes ofbackground music on the effect of store atmosphere on consumer behavioral intention /

Show simple item record

dc.creator Başdeğirmen, Agah, 1988- 65645 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.creator Tunca, Mustafa Zihni, 1972- thesis advisor 62167
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02772.pdf
dc.description Tüketici davranışları pazarlama literatüründe önemli bir yeri bulunan çalışma alanıdır. Literatürde perakende sektörü açısından tüketici davranışlarını etkileyen faktörler üzerinde çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Hızla gelişen ve değişen toplumun tüketim yönelimlerine ayak uydurmaya çalışan perakende sektörü, tüketici davranışları üzerinde önemli etkisi bulunan mağaza atmosferine büyük önem vermektedir. Tüketici davranışları ve mağaza atmosferi ilişkilerini içeren çok sayıda çalışma bulunurken pazarlama literatüründe müziğin tüketici davranışlarına etkilerine ilişkin yeterli sayıda çalışma yer almamaktadır. Bu çalışmada, mağaza içi arka plan müzik hizmetlerini dış kaynaklardan temin eden süpermarketlerle farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin iletişimini sağlayacak en güçlü ipuçlarından biri olan mağaza atmosferi değerlendirilmiştir. Söz konusu atmosferin işitsel öğesi olarak arka plan müzikleri; türü, temposu ve vokali ile tüketicilerin memnuniyet ve tavsiye davranışsal niyetleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS istatistik programlarında Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilerek hipotezler sınanmıştır. Çalışmanın bulguları ışığında arka plan müzik tutumlarının tüketicilerin alışveriş kararlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mağaza Atmosferi, Arka Plan Müzik, Satın Alma Davranışları, Yapısal Eşitlik Modeli
dc.description Consumer behavior is an important research area in marketing literature. In the literature, there are several studies on the factors, affecting consumer behaviors in terms of retailing. The retail sector that tries to keep up with consumption orientations of the rapidly evolving and changing society, pays great importance on the store atmosphere which has a significant impact on consumer behaviors. While there are plenty of researches on the relation between consumer behaviors and store atmosphere, there are not significant amount of studies on the impact of music on consumer behaviors in marketing literature. In this study, the store atmosphere, which provides one of the strongest clues to communication between the supermarkets that provide in-store background music services from external sources and consumers with different demographic characteristics was evaluated. In addition to the background music as the auditory element of the atmosphere; type, tempo, vocals and their effects on satisfaction and advise intentions of consumers have been examined. The data have been analyzed and the hypotheses were tested by SPSS and AMOS statistical packages using Structural Equation Model. The findings of the study suggest that background music attitudes have significant effect on consumers' shopping decisions. Keywords: Store Atmosphere, Background Music, Purchase Behaviors, Structural Equation Model
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Tüketici davranışları pazarlama literatüründe önemli bir yeri bulunan çalışma alanıdır. Literatürde perakende sektörü açısından tüketici davranışlarını etkileyen faktörler üzerinde çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Hızla gelişen ve değişen toplumun tüketim yönelimlerine ayak uydurmaya çalışan perakende sektörü, tüketici davranışları üzerinde önemli etkisi bulunan mağaza atmosferine büyük önem vermektedir. Tüketici davranışları ve mağaza atmosferi ilişkilerini içeren çok sayıda çalışma bulunurken pazarlama literatüründe müziğin tüketici davranışlarına etkilerine ilişkin yeterli sayıda çalışma yer almamaktadır. Bu çalışmada, mağaza içi arka plan müzik hizmetlerini dış kaynaklardan temin eden süpermarketlerle farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin iletişimini sağlayacak en güçlü ipuçlarından biri olan mağaza atmosferi değerlendirilmiştir. Söz konusu atmosferin işitsel öğesi olarak arka plan müzikleri; türü, temposu ve vokali ile tüketicilerin memnuniyet ve tavsiye davranışsal niyetleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS istatistik programlarında Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilerek hipotezler sınanmıştır. Çalışmanın bulguları ışığında arka plan müzik tutumlarının tüketicilerin alışveriş kararlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mağaza Atmosferi, Arka Plan Müzik, Satın Alma Davranışları, Yapısal Eşitlik Modeli
dc.description Consumer behavior is an important research area in marketing literature. In the literature, there are several studies on the factors, affecting consumer behaviors in terms of retailing. The retail sector that tries to keep up with consumption orientations of the rapidly evolving and changing society, pays great importance on the store atmosphere which has a significant impact on consumer behaviors. While there are plenty of researches on the relation between consumer behaviors and store atmosphere, there are not significant amount of studies on the impact of music on consumer behaviors in marketing literature. In this study, the store atmosphere, which provides one of the strongest clues to communication between the supermarkets that provide in-store background music services from external sources and consumers with different demographic characteristics was evaluated. In addition to the background music as the auditory element of the atmosphere; type, tempo, vocals and their effects on satisfaction and advise intentions of consumers have been examined. The data have been analyzed and the hypotheses were tested by SPSS and AMOS statistical packages using Structural Equation Model. The findings of the study suggest that background music attitudes have significant effect on consumers' shopping decisions. Keywords: Store Atmosphere, Background Music, Purchase Behaviors, Structural Equation Model
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Mağaza atmosferinin davranışsal niyete etkisinde arka plan müzik tutumlarının aracılığına yönelik bir araştırma = A study on the intermediary role of the attitudes ofbackground music on the effect of store atmosphere on consumer behavioral intention /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account