DSpace Repository

AKADEMİSYENLERDE PSİKOLOJİK SERMAYE İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİRE ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.creator Zeynel, Esra
dc.date 2018-06-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:58:39Z
dc.date.available 2019-07-09T10:58:39Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sbe/issue/38551/447118
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/41474
dc.description Akademisyenlik mesleği,bilimsel araştırmalar ile katkı sağlama ve topluma ışık tutma gibi misyonlartaşıyan önemli bir meslektir. Akademisyenlerin pozitif psikolojik sermayedüzeyleri ile iş tatmini düzeylerinin yüksek olması, onların ve bulunduklarıüniversitenin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmada,akademisyenlerin psikolojik sermaye düzeyleri ile iş tatmini düzeyleri arasındakiilişkiler alt boyutları ile birlikte incelenmektedir. Araştırmada, anket metodu kullanılmıştır. Bu amaçla, Luthans vd. (2007)’ nin geliştirdiği PsikolojikSermaye Ölçeği’nin Türkçe formu (Çetin ve Basım 2012) kullanılmıştır. Ölçeğinbu araştırmada güvenilirlik sonucu yüksek çıkmıştır ve ölçeğin boyutlarınınorijinal boyutlarına uygun olduğu görülmüştür. İş tatmininin ölçümü içinMinnesota İş Tatmini Ölçeği (Weiss vd.1967) kullanılmıştır. Araştırmada,değişkenlerin ilişki ölçümü için, korelasyon, basit doğrusal ve çoklu doğrusalregresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Psikolojiksermaye düzeyinin iş tatmini düzeyini pozitif yönde etkilediğinigöstermektedir. Araştırmanın alt boyutları da kapsayan bütün sonuçları bulgularbölümünde ayrıntılı olarak gösterilmekte ve yorumlanmaktadır
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/557299
dc.source Volume: , Issue: 31 454-482 en-US
dc.source 1305-7774
dc.source 1304-6373
dc.subject Pozitif Örgütsel Davranış,Psikolojik Sermaye,İş Tatmini
dc.title AKADEMİSYENLERDE PSİKOLOJİK SERMAYE İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİRE ARAŞTIRMA en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account