DSpace Repository

Romatoid Artritli Hastalarda Anti–Siklik Sitrülinize Peptit ( Anti-CCP) Antikorunun ve IL-6 Seviyelerinin Klinik Aktiviteyle İlişkisi

Show simple item record

dc.creator Ugan, Yunus
dc.creator Kutlucan, Ali
dc.creator Turan, Orkan
dc.creator Şahin, Mehmet
dc.creator Tunç, Ercan
dc.creator Taş, Tekin
dc.date 2012-11-28T13:41:21Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:16Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:16Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/21010/225877
dc.identifier 10.17343/sdutfd.59237
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47270
dc.description Amaç: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (SDUTF) Romatoloji Polikliniğine başvuran romatoid artrit (RA)'li hastalarda anti–siklik sitrülinize peptit (Anti-CCP) antikorunun ve IL-6 seviyelerinin klinik aktiviteyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışmamıza SDUTF Romatoloji ünitesinde ayaktan ya da yatarak takip edilen Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) kriterlerini dolduran çoğunluğu klinik olarak aktif 30 RA hastası (E/K; 3/27) ile 22 sağlıklı kontrol (E/K; 2/20) ve Avrupa Spondiloartropati Çalışma Grubu (ESSG) kriterlerini dolduran 29 Ankilozan Spondilit (AS)'li hasta (E/K; 4/25) da hasta kontrol grubu olarak alınmıştır. Çalışmamızda klinik aktivite göstergesi olarak IL-6, ESR, CRP ve RA'li hastalar için DAS 28 modifiye hastalık aktivitesi AS'li hastalar için de Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) kullanılmıştır. Bulgular: Tüm RA'li olgular değerlendirildiğinde anti-CCP antikor pozitifliği ile DAS 28 skoru arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı (r = 0.172, p = 0.364). DAS 28 skoru ile CRP arasında oldukça anlamlı bir ilişki (r = 0.525, p = 0.006) varken, IL-6 değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (r = 0.09, p = 0.629). RA'li hasta grubunda anti-CCP antikoru ile CRP arasında (r = 0.399, p = 0.029) ve anti-CCP ile ESH arasında (r = 0.490, p= 0.006) orta derecede pozitif korelasyonlar bulunmasına rağmen IL-6 ile yoktu (r = 0.146, p= 0.440). Ancak anti-CCP antikor titresiyle IL-6 düzeyleri kıyaslandığında anlamlı bir korelasyon saptandı ( r =0.462, p=0,01). Sonuç: RA'li hastalarda anti-CCP antikorları ve IL-6 seviyeleri ile klinik aktivasyon arasında bir ilişki saptanmamıştır. Ancak anti-CCP antikor titresiyle IL-6 düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon saptanmış ve bunun klinik öneminin araştırılması için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196891
dc.source Volume: 19, Issue: 3 87-91 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Romatoid Artrit, DAS 28, Anti-CCP, Ýnterlökin 6
dc.title Romatoid Artritli Hastalarda Anti–Siklik Sitrülinize Peptit ( Anti-CCP) Antikorunun ve IL-6 Seviyelerinin Klinik Aktiviteyle İlişkisi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account