DSpace Repository

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakli: Birinci Yıl Sonuçlarımız / The first year experience about kidney transplantation in University of Suleyman Demirel

Show simple item record

dc.creator Yıldız, İhsan
dc.creator Sabuncuoğlu, Mehmet Zafer
dc.creator Koca, Yavuz savaş
dc.creator Erdoğan, Ayşen
dc.creator Solmaz, Filiz Alkaya
dc.creator İnal, Salih
dc.date 2017-03-23T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:20Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:20Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/28574/304841
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47314
dc.description Özet:Giriş ve Amaç: Organ naklinde son 25 yılda immünoloji, antirejeksiyon ilaçlar ve cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte büyük başarı sağlanmıştır. Çalışmanın amacı; yeni kurulan Üniversitemiz Organ Nakli Merkezi’nde 30.07. 2015-30. 07. 2016 tarihleri arasında yapılan canlı ve kadavra donörlü böbrek nakli olgularımızı sunmaktı.Materyal ve Metod:Organlar Isparta ve çevresindeki hastanelerde ortaya çıkan beyin ölümü deklare edilmiş kadavralardan ve canlı vericili donörlerden sağlandı. Böbrekler aynı nakil ekibi tarafından sağ alt kadrandan yapılan oblik kesiyle sağ ilyak fossaya nakledildi. Her hastaya standart olarak indüksiyonda poliklonal-antitimosit-globulin (ATG) daha sonra ise steroid, takrolimus ve mikofenolat-mofetil den oluşan üçlü immün-supresyon tedavisi yapıldı. Bulgular: Ortalama yaşı 45±10.10 olan toplam 12 hastaya (6 erkek, 6 kadın) kadavra ve canlı donörlü toplam 12 (10 sol, 2 sağ ) böbrek nakledildi. Hastaların diyaliz süreleri ortalama 4.3 yıl idi. Post-transplant izlem süresi ortalama 4.5 ay idi. Hiçbir hastada cerrahi komplikasyon, rejeksiyon ve mortalite olmadı. Serum kreatinin ortalama seviyeleri 1. hafta 3.42 mg/dl, 1. ayda 1.65 mg/dl 3.ayda ortalama 1.68mg/dl idi. Hastalarımızın sağ kalım oranları % 100, greft sağ kalımları aynı dönemler için % 100 olarak bulunmuştur.Tartışma:İmmünolojideki gelişmelerle birlikte organ nakli son dönem böbrek yetersizliğinin tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemi olmuştur. Üniversitemizde organ nakli merkezinin kurulduğu tarihten bu yana 9 adet kadavra donör ulusal sisteme kazandırılmış olup, 7 kadavra böbrek, ve 5 canlı donörlü böbrek nakli ise merkezimizde yapılmış ve hastalarımızın tümü sorunsuz olarak taburcu edilmişlerdir. Merkezimiz açıldıktan sonra kısa zaman içinde kadavra ve canlı organ nakli programını başlatmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.Sonuç: Sonuç olarak; bir üniversite hastanesinde nakil merkezi kurulması ile birlikte organ nakli gibi önemli bir konuda adım atılmış olması, hem kadavra donör temini hem de canlı donörlü böbrek naklinde etkili olduğunu düşünmekteyiz.Anahtar sözcükler: Organ nakli, Böbrek nakli, Böbrek YetmezliğiAbstract:The first year experience about kidney transplantation in University of Suleyman Demirel Objectives:In last 25 years, a great success has been achieved with the development of immunology, anti-rejection drugs and surgical techniques in organ transplantation. The aim of this study is to present our one year experience about live and cadaveric donor kidney transplants during 2015 and 2016 in Organ Transplantation Center which was newly established. Material and method: The organs were obtained from living donors and cadavers who had brain death declaration from the hospitals in Isparta and around. The kidneys were transplanted successfully into the right iliac fossa after oblique incision to the right lower abdominal quadrant by the same transplant team. All patients received standard immunosuppression therapy with polyclonal anti-thymocyte-globülin (ATG) in the induction, and subsequently triple immuno-suppression therapy including steroid, tacrolimus, and mycophenolate mofetil.Results:The mean±standard deviation (SD) age 12 patients was 45±10.10 (male:42-58, female: 29-56). The patients received 12 kidneys from 12 cadavers and live donors (10 were left and 2 were right kidneys). The mean duration of dialysis was 4.3 years. The mean follow-up time after transplantation was 4.5 months. None of the patients had died and no surgical complication and rejection were observed. The mean blood creatinine levels at the 1st week, 1st month and 3th mounth were 3.42, 1.65 and 1.68 mg/dl, respectively. The patient and graft survival rates were 100% for same periods. Discussion: With the developments in immunology, the organ transplantation has been the preferred method of treatment of end-stage renal insufficiency in recent years. Since the establishment of organ transplantation center in our university, 9 cadaveric donors have been brought in to our national system and 7 cadaveric and 5 living döner kidney transplantations have been performed. Also, they were discharged without any problem. The cadaveric and live donor organ transplantation program was started and successful results were obtained in a short time.Conclusion:In conclusion, we consider that to step about organ transplantation by establishing a center in a university hospital is efficient for providing cadaveric donor and living donor kidney transplantation.Keywords: Organ transplantation, kidney transplantation, kidney failurure
dc.format application/pdf
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/292231
dc.source Volume: 23, Issue: 4 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.title Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakli: Birinci Yıl Sonuçlarımız / The first year experience about kidney transplantation in University of Suleyman Demirel en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account