DSpace Repository

Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks

Show simple item record

dc.creator Kutluhan, Süleyman
dc.creator Özkardeş, Abdullah
dc.date 2009-03-10T12:02:49Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:21Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:21Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/20956/225327
dc.identifier 10.17343/sdutfd.27333
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47326
dc.description SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Haziran; 6(2) Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks Süleyman Kutluhan, Abdullah ÖzkardeşÖzetDiabetes mellitus (DM) ve kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan erkek hastaların çoğunda erekti! disfonksiyon (ED)'un sık görüldüğü bildirilmektedir. ED'u olan DM'lu hastalarda nörolojik bozukluğu ortaya çıkarmak için bulbokavernöz refleks (BCR) çalışması yaygın olarak yapılmaktadır. Fakat, ED 'u olan KBY hastalarmdaki BCR araştırmalarıyla ilgili raporlar oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı; hemodialize giren KBY olgularmdaki ED'da nörolojik tutulumun saptanmasında BCR'nin önemini araştırmaktır. KBY nedeniyle sürekli hemodialize giren 22 hasta ve 25 normal kişide BCR latansları incelendi. Hasta grubunda BCR latansları kontrol grubuna göre anlamlı derecede uzamış olarak bulundu. Ayrıca BCR latansındaki uzama, KBY'li olgularımızın % 77,28'inde saptandı. Oysa; BCR latans uzaması ED'u olan DM'lu hastalarda % 12-34 oranında bildirilmiştir. Bundan dolayı KBY olan hastalarda ED'un nörolojik yönünün araştırılmasında BCR latans çalışmasının yararlı bir yöntem olabileceği kanısına varıldı.Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodializ, bulbokavernöz refleks.Abstract Bulbocavernosus Reflex in Chronic Haemodialysis Casesit has been reported that erectile dysfunction (ED) had occurred in most of men with dîabetes mellitus (DM) and chronic renalfailure (CRF). Measurement of bulbocavernosus reflex (BCR) is widely used to diagnose underlying neurologic disorders in ED cases with DM. But there is less report that BCR was studied in ED with CRF. We aimed to sho\v the importance of BCR in diagnosis ofED in CRF patients on heamodialysis. The BCR latency studies \vere performed in 22 patients \vith CRF on chronic heamodialysis and in 25 normal subjects. BCR were affected in ali patients. This result is significant as compared to BCR latencies of normal subjects. Furthermore BCR latencies vvere prolonged more than 35 ms in 77.28 % of patients with CRF. However the rate of prolonged BCR latencies has been reported as 12-24 % in ED cases with DM. Therefore we considered that BCR latency studies may be a useful techniquefor the assessment ofED in patients with CRF. Key Words: Chronic renalfailure, haemodialysis, bulbocavernosus reflex
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/196395
dc.source Volume: 6, Issue: 2 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.title Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account