DSpace Repository

Edirne Rüstempaşa Kervansarayı’nın Yeni İşlevinin Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.creator PEHLİVAN, Gamze Fahriye; SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2018-12-26T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:19:09Z
dc.date.available 2019-07-09T12:19:09Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/mbud/issue/41514/370896
dc.identifier 10.30785/mbud.370896
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48801
dc.description Değişimin sürekliliğine ayakuyduramayan tarihi yapılar, zamanla işlevini yitirmektedir. İşlevi sona erenyapılar, önce terk edilmekte daha sonra hızlı bir yıkılma sürecine girmektedir.Bu yapıları, kullanılabilir hale getirmek, günlük yaşamın içine dâhil etmek veyaşatarak korumak için yeniden işlevlendirme yöntemi kullanılmaktadır.  Bu çalışmada sürdürülebilir korumaanlayışının bir parçası olarak yeniden işlevlendirmenin önemini vurgulamak,yeniden işlevlendirmeyi teşvik etmek ve tarihi yapılara verilecek/verilmişçağdaş işlevin yeterliliğini irdelemek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, örnekolarak Edirne Rüstempaşa Kervansarayı’nın yeni işlevini irdelemek vedeğerlendirmek hedeflenmektedir. Çalışmada öncelikle yapının tanımı, mimariözellikleri, geçmiş ve günümüz işlevi anlatılmıştır. Edirne RüstempaşaKervansarayı’na verilen yeni işlev; konum, mekânsal elverişlilik, mekânsalgereklilik ve mekânlar arası ilişki kurgusu açısından dört farklı çözümlemeyleele alınmıştır. Belirtilen bu dört çözümleme; güçlü ve zayıf yanları, fırsat vetehditleri olmak üzere incelenmiştir. SWOT analizi olarak isimlendirilen buyöntemde, üstünlükler ve fırsatlar, yeniden işlevlendirmenin olumlu yönlerinioluştururken zayıflıklar ve tehditler olumsuz yönlerini meydana getirmektedir.Boyutsal yeterlilik için kaynak araştırması yapılarak boyut ve kapasiteyleilgili kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre mevcut mekânlarınboyutsal yeterliliği irdelenmiştir. Değerlendirmenin sonucunda otelde lobi,balo salonu, satış ofisleri, restoran, vestiyer ve servis merdiveni gibimekanların bulunmadığı, bar ve toplantı salonu gibi mekanların yeni işleveelverişli olmadığı, müşteri ve servis sirkülasyonun çakıştığı, resepsiyonbankosunun olması gerekenden daha kısa olduğu, yatak odalarının boyutlarınınstandartların alt sınırını sağladığı, kahvaltı salonu ve odaların iyi ışıkalmadığı ortaya çıkmaktadır. Yeni işlevin olumlu ve olumsuz yönleri göz önündebulundurulduğunda, işlevsel aksaklıklara rağmen yeni işlevin sürdürülebilirkorumaya katkıları ile ekonomik, çevresel, sosyal, tarihi ve kültürel katkılarıbulunmaktadır._________________________________________________________________________________The Evaluation of Edirne Rüstempaşa Caravanserai ReusingAbstractHistorical buildings that could notkeep up with the continuity of change lose their functions by time. As for thebuildings whose functions end, they are firstly abandoned and then theirdestruction process begins. Reusing method is used to make these buildingsusable, include them into daily life and conserve. In this study, it is aimedto mention the importance of reusing as a part of sustainable conservationunderstanding, to encourage reusing and examine the sufficiency of contemporaryfunction that has been given or will be given to historical buildings. In thiscontent, as an example, it is aimed to examine and evaluate new function ofEdirne Rustempasa Caravanserai. Firstly, the definition, architecturalfeatures, the past and contemporary function of the building are explained inthe paper. SWOT analysis is used as an analysis method in the study. The newfunction given to Edirne Rustempasa Caravanserai is dealt with as strengths,weaknesses, opportunities and threats with four different analyses as location,spatial convenience and necessity, and relationship among spaces. Whilesuperiorities and opportunities are positive aspects of re-using, weaknessesand threats are negative aspects. Criteria related to dimension and capacityare determined by researching sources for dimensional sufficiency. According todetermined criteria, dimensional sufficiency of available spaces are examined.As a result of evaluation, it is seen that there are not any spaces such aslobbies, ball rooms, sales offices, restaurants, coat checks and service stairsin the hotel and spaces used for bar and meeting room are not suitable fortheir functions. What is more, clients and service circulation overlap andreception counter is shorter than it should be. Also, it is seen thatdimensions of bedrooms provides lower standard limits and breakfast hall androoms cannot get enough light. When positive and negative results of reusingare taken into consideration, there are contributions to sustainableconservation and economic, environmental, historical, social and culturalcontributions of reusing although functional problems.Keywords: Rüstempaşa Caravanserai, reusing, conservation
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/598861
dc.source Volume: 3, Issue: 2 1-20 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.subject Rüstempaşa Kervansarayı,Yeniden İşlevlendirme,Koruma
dc.title Edirne Rüstempaşa Kervansarayı’nın Yeni İşlevinin Değerlendirilmesi en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account