DSpace Repository

Evaluation of Incomplete Fractures in Contralateral Femurs of Patients with Atypical Femoral Fractures

Show simple item record

dc.creator Akgün, Ulaş; MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
dc.creator Canbek, Umut; MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
dc.date 2019-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:31:53Z
dc.date.available 2020-01-02T08:31:53Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/50611/539028
dc.identifier 10.17343/sdutfd.539028
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49294
dc.description Objective: Our aim was to investigate the presence of incompleteatypical femur fractures in contralateral femurs of patients who underwentsurgical treatment for a complete atypical femur fracture and to comparepatients with incomplete fractures and patients without incomplete fractures.Material and Methods: The patients who underwent surgical treatment foratypical femur fracture in our clinic between January 2012 and December 2018were evaluated retrospectively and it was observed that 46 patients fulfilled theinclusion criteria. In all patients, the contralateral femurs were evaluatedfor an incomplete atypical femur fracture during hospitalization. The patientswere divided into two groups according to the presence of incomplete atypicalfracture in the contralateral side and age, gender, bisphosphonate usage duration,body mass index values, hip and lumbar T scores, serum parathormone, 25-OHVitamin D and alkaline phosphatase levels were compared.Results: All patients werewomen with a mean age 72.9 ± 5.9 years. The mean duration of bisphosphonateswas 7.9 ± 1.6 years. In 11 (23.9%) patients, incomplete atypical fracture wasdetected in contralateral femur. Age, bisphosphonate usage duration, body massindex values, hip and lumbar T scores, serum parathormone, 25-OH Vitamin D andalkaline phosphatase levels were not significantly different between the twogroups.Conclusion: We conclude thatcontralateral femurs of all patients with atypical femur fractures should beevaluated for the evidence of an incomplete fracture. We believe that earlydetection and treatment with evaluating the risk for impending completefracture of incomplete atypical femur fractures would prevent the seriousmorbidity of patients.
dc.description Amaç:Amacımızkomplet atipik femur kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların karşıfemurlarını değerlendirerek inkomplet atipik femur kırığı varlığını araştırmakve inkomplet kırık saptanan hastalar ile inkomplet kırık gözlenmeyen hastalarıkarşılaştırmaktır.  Gereçve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2012 ile Aralık 2018tarihleri arasında atipik femur kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulananhastalar retrospektif olarak incelendi ve 46 hastanın çalışmaya dahil edilmekriterlerine uyduğu görüldü. Tüm hastaların yatışları sırasında karşı femurlarıinkomplet atipik femur kırığı bakımından değerlendirilmişti. Hastalar karşıfemurda inkomplet atipik kırık varlığına göre iki gruba ayrıldı ve iki grubunyaşları, cinsiyetleri, bifosfonat kullanım süreleri, vücut kitle indeksdeğerleri, kalça ve lomber T skorları, serum parathormon, 25-OH Vitamin D vealkalen fosfataz düzeyleri karşılaştırıldı.Bulgular:Çalışmadayer alan hastaların hepsi kadındı ve hastaların yaş ortalaması 72,9 ± 5,9 yılolarak bulundu. Hastaların ortalama bifosfonat kullanım süresi 7,9 ± 1,6 yılolduğu görüldü. 11 (%23,9) hastada karşı femurda inkomplet atipik kırık ilekarşılaşıldı. İki grubun yaşları, bifosfonat kullanım süreleri, vücut kitleindeks değerleri, kalça ve lomber T skorları, serum parathormon, 25-OH VitaminD ve alkalen fosfataz değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı.Sonuç: Atipik femur kırığı olan tüm hastaların karşıfemurlarının inkomplet kırık varlığı açısından değerlendirilmesi gerektiğikanaatindeyiz. İnkomplet atipik femur kırıklarının erken fark edilmesinin vekomplet kırığa dönüşme riskinin değerlendirerek uygun tedaviningerçekleştirilmesinin hastalarda oluşabilecek ciddi morbiditeyi engelleyeceğinidüşünüyoruz.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884262
dc.source Volume: 26, Issue: 4 458-463 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject atypical femur fracture,bisphosphonate,contralateral,incomplete
dc.subject atipik femur kırığı,bifosfonat,inkomplet,kontralateral
dc.title Evaluation of Incomplete Fractures in Contralateral Femurs of Patients with Atypical Femoral Fractures en-US
dc.title Atipik Femur Kırığı Olan Hastaların Karşı Femurda İnkomplet Kırık Varlığının Değerlendirilmesi tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account