DSpace Repository

KORNEA YARALANMASI İLE BAŞVURAN HASTALARIMIZIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Show simple item record

dc.creator ALIKMA, Mustafa Suat; Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
dc.creator ÜNSAL, Erkan; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
dc.date 2019-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:32:13Z
dc.date.available 2020-01-02T08:32:13Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/50611/478364
dc.identifier 10.17343/sdutfd.478364
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49303
dc.description AMAÇ: Hastanemiz acilservisine izole göz küresi yaralanması ile başvuran hastalarındeğerlendirilmesi.YÖNTEMLER: 2018 yılında göz küresi yaralanması ile başvuran hastalaryaş, cinsiyet, eğitim durumu, olayların iş kazası olup olmaması, kornealyaralanma dereceleri, eşlik eden korneal yabancı cisim, lens ve iris hasarıolup olmaması, göz içi yabancı cisim eşlik edip etmemesine göredeğerlendirildi.BULGULAR: 2018 yılında göz küresi yaralanması ile başvuran yaşortalaması 29,8±10,2 (9-56) olan 58 hastanın 58 gözü değerlendirildi.Hastaların 5'i(%8,6) bayan,53'ü(%91,3) erkek idi. Hastalardan 4'ü 18 yaş altıöğrenci, 4'ü üniversite mezunu, 42'si lise ve dengi okul mezunu, 3'ü ortaokulve 5'i de ilkokul mezunu idi. Hastalardan 3'ü(%5,1) yapıştırıcı maddeteması,4'ü(%6,8)alkali madde teması,6'sı(%10,3) epitel defekti, 43'ü (%74,1)korneal yabancı cisim ile birlikte olan yaralanma ve 2'si(%3,4) vitre içiyabancı cisim ile birlikte olan kornea yaralanması ile tarafımıza başvurdu.Alkali madde teması olan 4 hastadan 1'i (%25) 18 yaş altı iken, 2'si (%50)temizlik yapan ev hanımı ve 1'i de (%25) temizlik işçisiydi. Alkali madde temasıolan kişilerden işyerinde temizlik yapan bir hasta erkek (%25), diğer 3 hastabayan idi. (%75). Epitel defekti ile başvuran 6 hastadan 1 tanesi çocuk ve 2'sibayan olmak üzere 5 tanesi erişkin hasta idi. Bayan olan iki hastanın da epiteldefekti sebebi çocuğunun parmağının korneaya sürtmesi idi. Erişkin hastalardandiğer 3 erkek hasta ise çalışma esnasında metalik yabancı cismin korneal epiteldefekti yaptığı hastalar idi. SONUÇ: Göz küresi yaralanmasıher yaştan bireyi etkileyebilen ve nedenine göre tedavi edilmesi gereken birgöz hastalığıdır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884136
dc.source Volume: 26, Issue: 4 390-395 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject göz küresi yaralanması,epitel defekti,iş kazası
dc.title KORNEA YARALANMASI İLE BAŞVURAN HASTALARIMIZIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account