DSpace Repository

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KOMPLEKSİ KLİNİK İZOLATLARINDA İZONİAZİD VE RİFAMPİSİN DİRENCİNİN HIZLI TANISI İÇİN ‘REVERSE BLOT HYBRIDIZATION ASSAY MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DRUG RESISTANCE’ YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.creator ÖZTÜRK, TUBA; ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ
dc.creator ARIDOĞAN, Buket; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator SESLİ ÇETİN, Emel; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.date 2019-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:32:46Z
dc.date.available 2020-01-02T08:32:46Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/50611/534941
dc.identifier 10.17343/sdutfd.534941
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49325
dc.description Amaç: Dirençli Mycobacteriumtuberculosis kompleksi klinik izolatlarının hızlı tespiti, erken ve uyguntedavinin planlanmasında en önemli basamaktır. REBA MTB-MDR, klinik izolatlardarpoB, katG, inhA, ahpC genmutasyonlarının hızlı tespiti için tasarlanan ve ticari olarak temin edilenreverse blot hibridizasyon esaslı bir DNA strip testidir. Bu çalışmanın amacı M. tuberculosis kompleksi klinikizolatlarında izoniazid (INH) ve rifampisin (RIF) direnci ile ilişkili mutasyontiplerinin REBA MTB-MDR testi ile belirlenmesi ve testin tanısal performansınınBACTEC MGIT 960 ile karşılaştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem:Çalışma, 2008-2013 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesiMikrobiyoloji laboratuvarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 55 M.tuberculosiskompleks suşu ile yapıldı. Suşların primer anti tüberküloz ilaç duyarlılıkları  BACTEC MGIT 960 sistemiyle belirlendiktensonra INH ve RIF direnci gen mutasyonları REBA MTB-MDR testi ile araştırıldı.Bulgular: Çalışılan 55 izolatın MGIT 960 sistemiyle 41’i (%74.5)primer anti tüberküloz ilaçlara duyarlı, 14’ü dirençli (%25.5) bulundu. REBAMTB-MDR, MGIT 960 ile karşılaştırılarak değerlendirildiğinde RIF direncinisaptamada duyarlılık %25 (CI 4.12-79.6), özgüllük %100, PPD %100, NPD % 93.7olarak, INH direncini saptamada ise duyarlılık %22.2 (CI 3.47-59.9), özgüllük%97.5, PPD %66.6, NPD %84.7 olarak belirlendi.Sonuç: Literatürle birliktedeğerlendirildiğinde REBA MTB-MDR testinin, dirençli M. tuberculosis kompleksi klinik izolatlarında en yaygın görülenmutasyonların hızlı tespitinde ve uygun tedaviye başlamada hız kazandırmasıaçısından değerli olduğu görülmüştür. Ancak bu testin sık görülmeyenmutasyonları belirlemedeki kısıtlılığı ve ilaç direncinde başka mekanizmalarınvarlığı nedeni ile rutin klinik laboratuvarlarda tek başına değil, gelenekselduyarlılık testleri ile birlikte kullanılmasının daha doğru olacağı kanaatinevarılmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884245
dc.source Volume: 26, Issue: 4 444-451 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject Mycobacterium tuberculosis kompleks,ilaç direnci,rpoB,katG,inhA,ahpC
dc.title MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KOMPLEKSİ KLİNİK İZOLATLARINDA İZONİAZİD VE RİFAMPİSİN DİRENCİNİN HIZLI TANISI İÇİN ‘REVERSE BLOT HYBRIDIZATION ASSAY MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DRUG RESISTANCE’ YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account