DSpace Repository

Muhammed el-Avfî'nin “Dürrü'l-Efkar” adlı eserinin tanıtımı ve tahili = Dirâsetu ve ta'rîfu mahtutati durru'l- Efkar li Muhammed El-Avfi /

Show simple item record

dc.creator Al Ithawi, Ala Adil Ajeel, 1970- 192020 author
dc.creator Divlekci, Celalettin, 1969- thesis advisor 16859
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02977.pdf
dc.description Bu çalışmada Muhammed b. Ahmed el-Avfî'ye (ö. 1050/1640) ait olan Dürrü'l- Efkâr limen Kâne fî Kırâeti'l-Eimmeti'l-Aşera Seyyâran adlı yazma eser ele alınmaktadır. Bu kitapta, kıraat ilimlerine dair pek çok konu geçmektedir. Kıraat vecihleri, rivayetler ve bu rivayetlerin aktarılma yolları incelenmektedir. Bunun yanında rivayetlerin dil ve tefsir özelliklerine de vurgu yapılmaktadır. Bu çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde kıraat ilminin tanımı yapılmış, kıraat ilminin kavramları açıklanmış ve kısaca kıraat tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak giriş bölümünde yazmalar konusuna da değinilmiştir. Birinci bölümde ise Avfî'nin hayatı, öğrencileri, hocaları, eserleri, ilmî konumu ve İbnü'l-Cezerî'ye ulaşan senedi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde kitabın içeriği, konusu, müellifin metodu, ele aldığı en önemli ilimlerden bahsedildikten sonra müellifin değerlendirmeleri, özgün tarafları ve kaynakları üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kur'ân, kıraat ilimleri, Dürrü'l-Efkâr, Muhammed el-Avfî.
dc.description This research explains with the study of the manuscript «"Dur- AL-Afkar" of those who were in the readings of the ten imams» for Mohammed Ibn- Ahmed Al Awfi (1050/1640 d). It is a comprehensive book in the science of readings. It contains a number of topics such as the different aspects of readings and novels, and the attribution of the ways, methods and editing it. Also, explaining and directing the readings, detailing the rules of drawing it in Quran, and explaining its effect in the language. The book has been studied and divided the search into a preface and two chapters. The preface highlights on the science of the Qur`anic readings and the most famous terms and a brief history about them, paving the way to enter the subject of the manuscript, to reveal several aspects; the first is the definition about the Awfi and his life, elders, students, works, scientific position, and his predicate to Ibn al-Jazari. The second aspect explains the definition of the book, its content, subject matter, the author's methodology, and the most important sciences. And then study and evaluation of the opinions of the author and his findings, uniqueness, and sources. Keywords: Quran, Quranic readings, Its Mohammed, Awfi, Dur al- Afkar.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada Muhammed b. Ahmed el-Avfî'ye (ö. 1050/1640) ait olan Dürrü'l- Efkâr limen Kâne fî Kırâeti'l-Eimmeti'l-Aşera Seyyâran adlı yazma eser ele alınmaktadır. Bu kitapta, kıraat ilimlerine dair pek çok konu geçmektedir. Kıraat vecihleri, rivayetler ve bu rivayetlerin aktarılma yolları incelenmektedir. Bunun yanında rivayetlerin dil ve tefsir özelliklerine de vurgu yapılmaktadır. Bu çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde kıraat ilminin tanımı yapılmış, kıraat ilminin kavramları açıklanmış ve kısaca kıraat tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak giriş bölümünde yazmalar konusuna da değinilmiştir. Birinci bölümde ise Avfî'nin hayatı, öğrencileri, hocaları, eserleri, ilmî konumu ve İbnü'l-Cezerî'ye ulaşan senedi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde kitabın içeriği, konusu, müellifin metodu, ele aldığı en önemli ilimlerden bahsedildikten sonra müellifin değerlendirmeleri, özgün tarafları ve kaynakları üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kur'ân, kıraat ilimleri, Dürrü'l-Efkâr, Muhammed el-Avfî.
dc.description This research explains with the study of the manuscript «"Dur- AL-Afkar" of those who were in the readings of the ten imams» for Mohammed Ibn- Ahmed Al Awfi (1050/1640 d). It is a comprehensive book in the science of readings. It contains a number of topics such as the different aspects of readings and novels, and the attribution of the ways, methods and editing it. Also, explaining and directing the readings, detailing the rules of drawing it in Quran, and explaining its effect in the language. The book has been studied and divided the search into a preface and two chapters. The preface highlights on the science of the Qur`anic readings and the most famous terms and a brief history about them, paving the way to enter the subject of the manuscript, to reveal several aspects; the first is the definition about the Awfi and his life, elders, students, works, scientific position, and his predicate to Ibn al-Jazari. The second aspect explains the definition of the book, its content, subject matter, the author's methodology, and the most important sciences. And then study and evaluation of the opinions of the author and his findings, uniqueness, and sources. Keywords: Quran, Quranic readings, Its Mohammed, Awfi, Dur al- Afkar.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Muhammed el-Avfî'nin “Dürrü'l-Efkar” adlı eserinin tanıtımı ve tahili = Dirâsetu ve ta'rîfu mahtutati durru'l- Efkar li Muhammed El-Avfi /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account