DSpace Repository

Süleyman Demirel Üniversitesi fakültelerinde eğitim gören öğrencilerde psikolojik iyi oluş düzeyi ve etkileyen etmenler = The level of psychological well-being in students studying at the faculties of Süleyman Demirel University and the influencing factors /

Show simple item record

dc.creator Devran, Hacer. 191639 author
dc.creator Kişioğlu, Ahmet Nesimi, 1963- thesis advisor 10320
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 10692 issuing body
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01214.pdf
dc.description Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi fakültelerinde eğitim gören 1.öğretim öğrencilerinin Çok Boyutlu Psikolojik İyi Oluş (ÇBPİO) düzeyini ve psikolojik iyi oluşu etkileyen faktörleri saptamaktır. Kesitsel analitik tipteki bu çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi fakültelerinde eğitim görmekte olan 1. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örnek büyüklüğü; olayın ortalamasının değerlendirileceği ve evren sayısının bilindiği durumlarda kullanılan formül ile 224 olarak hesaplandı. Örnek seçim yöntemi olarak çok aşamalı küme örnekleme yöntemi kullanıldığından desen etkisi göz önüne alınarak örnek büyüklüğü 2 ile çarpıldı. Yanıt alamama oranı %20 olarak öngörülerek yanıt alamama için düzeltme formülü kullanılıp, örnek büyüklüğü 560 olarak hesaplandı. Araştırmanın bağımlı değişkenleri Psikolojik İyi Oluş (Esenlik) toplam ve alt ölçek (Kendini Kabullenme, İnsanlarla Olumlu İlişkiler, Yaşam Amacı, Çevresel Hakimiyet, Özerklik ve Kişisel Gelişim) puanları, bağımsız değişkenleri sosyodemografik ve çözüm odaklı düşünme ile ilgili özelliklerdi. Psikolojik İyi Oluş düzeyini belirlemek için Çok Boyutlu Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (ÇBPİO), çözüm odaklı düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla Çözüm Odaklı Envanter (ÇOE) kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için sınır değer p<0,05 kabul edildi. Bu çalışmada psikolojik iyi oluş toplam puanı 64,9±7,9 bulunmuştur. Hayatın anlamı olduğunu düşünme, arkadaşlardan yeterince sosyal destek görme, hobi edinme, ÇOE toplam puan ve ÇOE hedefe yönelim puanındaki artış psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak saptanmıştır. Araştırma grubunun toplam psikolojik iyi oluş puanı, ölçeğin minimum ve maksimum değerleri göz önüne alındığında ortalamanın üzerindedir. SDÜ öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyini artırmak için, bireylerin hobi edinme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve çözüm odaklı düşünme konusunda farkındalığın artırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: ÇBPİOÖ, ÇOE, Çözüm Odaklı Düşünme, Eudaimonik İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş
dc.description The aim of this study was to determine the multidimensional psychological well-being (CBPIO) level and the factors that affect psychological well-being of primary education students studying at the faculties of Süleyman Demirel University. The population of this cross-sectional analytical study consisted of the primary education students who were studying at the faculties of Suleyman Demirel University in 2017-2018 academic year. Sample size was calculated as 224 according to the formula which is used when the average of the event is evaluated and the number of the universe is known. Since the multi-stage cluster sampling method is used as the sample selection method; the sample size was multiplied by 2 considering the design effect. The response rate was predicted to be 20% and the sample size was calculated to be 560 using the correction formula for non-response. The dependent variables of the study include psychological well-being, total and subscale scores (Self-Acceptance, Positive Relations with Others, Purpose in Life, Environmental Mastery, Autonomy and Personal Growth) scores and independent variables were features related with sociodemographic and solution-focused thinking. Multidimensional Psychological Well-being Scale (MPWBS) was used to determine the level of psychological well-being and the Solution-Focused Inventory (SFI) was used to evaluate the level of solution-focused thinking. The limit value for statistical significance was accepted as p <0.05. The total score of psychological well-being in this study was found as 64.9± 7.9. Considering the meaning of life, having enough social support from friends, gaining hobby, increase in SFI total score and SFI goal orientation score were determined as predictors of psychological well-being. The total psychological well-being score of the study group is above the average considering the minimum and maximum values of the scale. In order to increase the level of psychological well-being of SDU students, it is recommended to raise awareness of individuals about development of hobby acquisition habits and solution-focused thinking. Keywords: MPWBS, SFI, Solution-Focused Thinking, Eudaimonic Well Being, Psychological Well-Being
dc.description Tez (Uzmanlık Tezi) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi fakültelerinde eğitim gören 1.öğretim öğrencilerinin Çok Boyutlu Psikolojik İyi Oluş (ÇBPİO) düzeyini ve psikolojik iyi oluşu etkileyen faktörleri saptamaktır. Kesitsel analitik tipteki bu çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi fakültelerinde eğitim görmekte olan 1. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örnek büyüklüğü; olayın ortalamasının değerlendirileceği ve evren sayısının bilindiği durumlarda kullanılan formül ile 224 olarak hesaplandı. Örnek seçim yöntemi olarak çok aşamalı küme örnekleme yöntemi kullanıldığından desen etkisi göz önüne alınarak örnek büyüklüğü 2 ile çarpıldı. Yanıt alamama oranı %20 olarak öngörülerek yanıt alamama için düzeltme formülü kullanılıp, örnek büyüklüğü 560 olarak hesaplandı. Araştırmanın bağımlı değişkenleri Psikolojik İyi Oluş (Esenlik) toplam ve alt ölçek (Kendini Kabullenme, İnsanlarla Olumlu İlişkiler, Yaşam Amacı, Çevresel Hakimiyet, Özerklik ve Kişisel Gelişim) puanları, bağımsız değişkenleri sosyodemografik ve çözüm odaklı düşünme ile ilgili özelliklerdi. Psikolojik İyi Oluş düzeyini belirlemek için Çok Boyutlu Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (ÇBPİO), çözüm odaklı düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla Çözüm Odaklı Envanter (ÇOE) kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için sınır değer p<0,05 kabul edildi. Bu çalışmada psikolojik iyi oluş toplam puanı 64,9±7,9 bulunmuştur. Hayatın anlamı olduğunu düşünme, arkadaşlardan yeterince sosyal destek görme, hobi edinme, ÇOE toplam puan ve ÇOE hedefe yönelim puanındaki artış psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak saptanmıştır. Araştırma grubunun toplam psikolojik iyi oluş puanı, ölçeğin minimum ve maksimum değerleri göz önüne alındığında ortalamanın üzerindedir. SDÜ öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyini artırmak için, bireylerin hobi edinme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve çözüm odaklı düşünme konusunda farkındalığın artırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: ÇBPİOÖ, ÇOE, Çözüm Odaklı Düşünme, Eudaimonik İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş
dc.description The aim of this study was to determine the multidimensional psychological well-being (CBPIO) level and the factors that affect psychological well-being of primary education students studying at the faculties of Süleyman Demirel University. The population of this cross-sectional analytical study consisted of the primary education students who were studying at the faculties of Suleyman Demirel University in 2017-2018 academic year. Sample size was calculated as 224 according to the formula which is used when the average of the event is evaluated and the number of the universe is known. Since the multi-stage cluster sampling method is used as the sample selection method; the sample size was multiplied by 2 considering the design effect. The response rate was predicted to be 20% and the sample size was calculated to be 560 using the correction formula for non-response. The dependent variables of the study include psychological well-being, total and subscale scores (Self-Acceptance, Positive Relations with Others, Purpose in Life, Environmental Mastery, Autonomy and Personal Growth) scores and independent variables were features related with sociodemographic and solution-focused thinking. Multidimensional Psychological Well-being Scale (MPWBS) was used to determine the level of psychological well-being and the Solution-Focused Inventory (SFI) was used to evaluate the level of solution-focused thinking. The limit value for statistical significance was accepted as p <0.05. The total score of psychological well-being in this study was found as 64.9± 7.9. Considering the meaning of life, having enough social support from friends, gaining hobby, increase in SFI total score and SFI goal orientation score were determined as predictors of psychological well-being. The total psychological well-being score of the study group is above the average considering the minimum and maximum values of the scale. In order to increase the level of psychological well-being of SDU students, it is recommended to raise awareness of individuals about development of hobby acquisition habits and solution-focused thinking. Keywords: MPWBS, SFI, Solution-Focused Thinking, Eudaimonic Well Being, Psychological Well-Being
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Süleyman Demirel Üniversitesi fakültelerinde eğitim gören öğrencilerde psikolojik iyi oluş düzeyi ve etkileyen etmenler = The level of psychological well-being in students studying at the faculties of Süleyman Demirel University and the influencing factors /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account