DSpace Repository

Analysis of Kaufman Domains of Creativity of Students in Mathematics and Science and Primary Education Departments

Show simple item record

dc.creator KORUR, Fikret
dc.creator YILMAZ, Tuğçe
dc.date 2020-04-15T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:23:04Z
dc.date.available 2020-07-27T10:23:04Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/53771/678399
dc.identifier 10.33710/sduijes.678399
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/51030
dc.description First aim of this study is to validatetheoretical structure of Kaufman Domains of Creativity Scale with five domains,by utilizing the data obtained from the undergraduate students of two differentdepartments. Secondary aim is to analyze the effects of students’ being indifferent departments on students’ total score and on their creativity domainscores. The data were gathered fromdepartment of primary education consisting of 180 students from primary schooleducation and 67 students from pre-school education; from department ofMathematics and Science Education consisting of 114 students from scienceeducation, 55 students from mathematics education. Design of the study iscausal comparative research supported with cross-sectional design method. Asthe indexes were close to acceptable threshold values, the scale was compatiblewith the theoretical model. It was found that in terms of scientific/mechanicalcreativity domain there were significant differences in favor of the studentsin the department of mathematics and science education. For total creativityscores, there were significant differences between the students of scienceeducation and pre-school education and mathematics education departments in favorof the students of science education. Participating students perceived thatthey were much less creative than their peers. With the assumption thatstudents' creative thinking depends on their teachers, being aware of anddeveloping their domains of creativity should be undergraduate students’ prioritiesbefore starting teaching. 
dc.description Çalışmanın birincil amacı, KaufmanYaratıcılık Alanları Ölçeği’nin beş alt boyutlu kuramsal yapısının lisansdüzeyindeki iki farklı bölüm öğrencilerinden elde edilen veriler iledoğrulanmasıdır. İkincil amacı öğrencilerin farklı lisans programlarındaöğrenim görmelerinin yaratıcılık toplam puanına ve yaratıcılık alan puanlarıüzerine etkisini araştırmaktır. Veriler, temel eğitim bölümünden 180’i sınıf,67’si okul öncesi eğitimi; matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünden 114’üfen bilgisi, 55’i matematik eğitimi ana bilim dalındaki öğrenciden toplanmıştır.Çalışmanın tasarımı, kesitsel tarama yöntemi ile desteklenmiş nedenselkarşılaştırmadır. Uyumindislerin kabul edilebilir eşik değerlere oldukça yakın olması nedeni ile ölçekkuramsal modelle uyumludur. Bilimsel ve mekanik yaratıcılık alanı içinmatematik ve fen bilimleri eğitimi bölümündeki öğrenciler lehine anlamlıfarklar olduğu tespit edilmiştir. Yaratıcılık toplam puanlarında; okul öncesi,matematik ve fen bilgisi eğitimiana bilim dalındaki öğrencilerin puanları arasındafen bilgisindeki öğrencilerin puanları lehine anlamlı fark vardır. Öğrenciler akranlarındandaha az yaratıcı oldukları düşüncesindedir. Öğrencilerin yaratıcı düşünmesi öğretmenlerinebağlı olduğu kabulü ile lisans öğrencilerinin, öğretmenliğe başlamadanyaratıcılık alanlarının farkında olmaları ve geliştirmeleri öncelikli hedefleriolmalıdır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1054500
dc.source Volume: 7, Issue: 1 167-187 en-US
dc.source 2148-9068
dc.source SDU International Journal of Educational Studies
dc.subject Kaufman domains of creativity,Confirmatory factor analysis,Teacher training,Primary education,Mathematics and science
dc.subject Kaufman yaratıcılık alanları,Doğrulayıcı faktör analizi,Temel eğitim,Öğretmen Yetiştirme,Matematik ve fen
dc.title Analysis of Kaufman Domains of Creativity of Students in Mathematics and Science and Primary Education Departments en-US
dc.title Matematik ve Fen Bilimleri ile Temel Eğitim Bölümlerindeki Öğrencilerin Kaufman Yaratıcılık Alanlarının İncelenmesi tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account