DSpace Repository

Eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımı sürecinde işgücü piyasası politikaları: Isparta ilindeki işverenler ve eski hükümlü bireyler üzerine bir araştırma = Labour market policies in the process of participation to the social life of former sentenced persons: A research on employers and former sentenced persons in Isparta province /

Show simple item record

dc.creator Gençtürk, Zahide, 1980- 10363 author
dc.creator Korkmaz, Adem, 1971- thesis advisor 10359
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı. issuing body 10360
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03355.pdf
dc.description Bu araştırma eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikaları ile ilgili işverenlerin ve eski hükümlü bireylerin tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada işverenlerin ölçek türü ve yer aldığı sektördeki faaliyet alanı ile eski hükümlü bireylerin demografik, istihdam durumu ve mesleki eğitim programlarına katılma durumlarına göre işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada karma yöntemden faydalanılarak nicel ve nitel araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma kapsamında; Isparta ilinde faaliyet gösteren işverenlerin eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumlarını ölçen üç ayrı ölçekle, yine Isparta ilinde yaşayan eski hükümlü bireylerin işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumlarını ölçen iki ayrı ölçekle araştırma gerçekleştirilmiştir. Ölçeklere ek olarak demografik sorular da katılımcılara yöneltilmiştir. Analizler toplamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 301 işletme ile Isparta ilinde yaşayan 135 eski hükümlü bireye yapılan anket ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma kapsamında ise; belirlenen örneklem içerisinden 10 işveren ve 10 eski hükümlü bireye yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işverenlerin eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları ile ölçek türü arasında sadece 'Suçlulara Yönelik Tutum' ve 'Sosyal, Eğitim, Denetim, Proje İçerikli Destek' faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup, diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İşverenlerin eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları ile sektörde yer aldığı faaliyet alanı arasında sadece 'Çevrenin Olumsuz Yargısı' ve 'Önyargılı Bakış' faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup, diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları ile demografik, çalışma durumu ve mesleki eğitim programları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Nicel araştırma sonucu elde edilen istatistiki verilerin daha detaylı açıklanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen nitel araştırma sonuçlarına göre ise; işverenlerin eski hükümlü bireylere yönelik işgücü piyasası politikaları ile ilgili olarak istihdam etme davranışları, eski hükümlü bireylerin mesleki bilgi, beceri ve deneyim, toplumsal uyum düzeyleri, suç türü ve suç tekrarı etrafında şekillendiği tespit edilmiştir. Sosyal hayata katılımın sağlanmasında eski hükümlü bireylerin istihdamla ilgili genellikle 'yeni iş arama' yerine 'kendi işlerini kurma' ya da 'eski işlerine geri dönme' tercihinde bulundukları, istihdamın toplumsal katılımı sağlamada olumlu etkisinin olduğu ve cezaevi sonrasında istihdamla birlikte özgüven duygusunun arttığı, suça eğilimin azaldığı ve aile kurumunun sürdürülebilirliğinin sağlandığı tespit edilmiştir Anahtar Kelimeler: Eski Hükümlü Birey, İşveren, İşgücü Piyasası Politikaları, Sosyal Hayata Katılım, İstihdam Edilebilirlik.
dc.description This study has been prepared in order to measure the attitudes of employers and former sentenced persons related to the labour market policies on participation of former sentenced persons to the social life. It has been investigated whether there is a significant difference between the empoyer's measurement type and activity area they participate in, and former sentenced person's attitudes towards labour market policies according to their demographic, employment situations and participation status to the vocational training programs. In the study, quantitive and qualitative research was conducted by benefiting from mixed method. Within the scope of the quantitive research; The research was conducted with three different scales in order to measure the attitudes of employers who were in service in Isparta province, towards labor market policies on participation of former sentenced persons to the social life, and two different scales were used to measure the attitudes of former sentenced persons living in Isparta province towards labor market policies. In addition to the measurements, demographic questions were directed to the perticipants. The analyses were conducted with the surveys directed to the 301 operations registered to the Isparta Chamber of Commerce and Industry and 135 former sentenced persons living in Isparta province in total. Within the scope of the qualitative research; The research was conducted with semi-structured interview forms towards 10 employers and 10 former sentenced persons from determinated sample. According to the results of research, a significant difference was found between the employers' attitudes towards the labor market policies on participation of former sentence persons to the social life and measurement type, only between in the "Attitudes Towards Criminals" and "Social, Education, Supervision, Project Thematic Support" factors, and no significant difference on other factors was found. A significant difference was found between the employers' attitudes towards the labor market policies on participation of former sentence persons to the social life and activity area they participate in, only between in the "Negative Prejudice of Neighborhood" and "Prejudiced Sight" factors, and no significant difference on other factors was found. No significant difference was found between former sentenced person's attitudes towards labour market policies and their demographic, employment situations and the vocational training programs. According to the results of qualitative research which was conducted in order to describe the statistics data acquired as a result of quantitive research, it has been determinated that the employers' employment behaviours in terms of labour market policies towards former sentenced persons take shape around the former sentenced persons' occupational knowledges, abilities and experiences; social harmony levels, type of crime and repetition of crime. It has also been determined that former sentenced persons prefer to "establish their own businesses" or "returning to their former businesses" instead of "looking for a job" and employment has a positive impact on ensuring the community involvement and the self-confidence increases along with the employment, tentation decreases and sustainability of family is ensured. Keywords: Former Sentenced Person, Employer, Labor Market Policies, Participation to the Social Life, Employability.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu araştırma eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikaları ile ilgili işverenlerin ve eski hükümlü bireylerin tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada işverenlerin ölçek türü ve yer aldığı sektördeki faaliyet alanı ile eski hükümlü bireylerin demografik, istihdam durumu ve mesleki eğitim programlarına katılma durumlarına göre işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada karma yöntemden faydalanılarak nicel ve nitel araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma kapsamında; Isparta ilinde faaliyet gösteren işverenlerin eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumlarını ölçen üç ayrı ölçekle, yine Isparta ilinde yaşayan eski hükümlü bireylerin işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumlarını ölçen iki ayrı ölçekle araştırma gerçekleştirilmiştir. Ölçeklere ek olarak demografik sorular da katılımcılara yöneltilmiştir. Analizler toplamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 301 işletme ile Isparta ilinde yaşayan 135 eski hükümlü bireye yapılan anket ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma kapsamında ise; belirlenen örneklem içerisinden 10 işveren ve 10 eski hükümlü bireye yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işverenlerin eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları ile ölçek türü arasında sadece 'Suçlulara Yönelik Tutum' ve 'Sosyal, Eğitim, Denetim, Proje İçerikli Destek' faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup, diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İşverenlerin eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları ile sektörde yer aldığı faaliyet alanı arasında sadece 'Çevrenin Olumsuz Yargısı' ve 'Önyargılı Bakış' faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup, diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımında işgücü piyasası politikalarına yönelik tutumları ile demografik, çalışma durumu ve mesleki eğitim programları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Nicel araştırma sonucu elde edilen istatistiki verilerin daha detaylı açıklanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen nitel araştırma sonuçlarına göre ise; işverenlerin eski hükümlü bireylere yönelik işgücü piyasası politikaları ile ilgili olarak istihdam etme davranışları, eski hükümlü bireylerin mesleki bilgi, beceri ve deneyim, toplumsal uyum düzeyleri, suç türü ve suç tekrarı etrafında şekillendiği tespit edilmiştir. Sosyal hayata katılımın sağlanmasında eski hükümlü bireylerin istihdamla ilgili genellikle 'yeni iş arama' yerine 'kendi işlerini kurma' ya da 'eski işlerine geri dönme' tercihinde bulundukları, istihdamın toplumsal katılımı sağlamada olumlu etkisinin olduğu ve cezaevi sonrasında istihdamla birlikte özgüven duygusunun arttığı, suça eğilimin azaldığı ve aile kurumunun sürdürülebilirliğinin sağlandığı tespit edilmiştir Anahtar Kelimeler: Eski Hükümlü Birey, İşveren, İşgücü Piyasası Politikaları, Sosyal Hayata Katılım, İstihdam Edilebilirlik.
dc.description This study has been prepared in order to measure the attitudes of employers and former sentenced persons related to the labour market policies on participation of former sentenced persons to the social life. It has been investigated whether there is a significant difference between the empoyer's measurement type and activity area they participate in, and former sentenced person's attitudes towards labour market policies according to their demographic, employment situations and participation status to the vocational training programs. In the study, quantitive and qualitative research was conducted by benefiting from mixed method. Within the scope of the quantitive research; The research was conducted with three different scales in order to measure the attitudes of employers who were in service in Isparta province, towards labor market policies on participation of former sentenced persons to the social life, and two different scales were used to measure the attitudes of former sentenced persons living in Isparta province towards labor market policies. In addition to the measurements, demographic questions were directed to the perticipants. The analyses were conducted with the surveys directed to the 301 operations registered to the Isparta Chamber of Commerce and Industry and 135 former sentenced persons living in Isparta province in total. Within the scope of the qualitative research; The research was conducted with semi-structured interview forms towards 10 employers and 10 former sentenced persons from determinated sample. According to the results of research, a significant difference was found between the employers' attitudes towards the labor market policies on participation of former sentence persons to the social life and measurement type, only between in the "Attitudes Towards Criminals" and "Social, Education, Supervision, Project Thematic Support" factors, and no significant difference on other factors was found. A significant difference was found between the employers' attitudes towards the labor market policies on participation of former sentence persons to the social life and activity area they participate in, only between in the "Negative Prejudice of Neighborhood" and "Prejudiced Sight" factors, and no significant difference on other factors was found. No significant difference was found between former sentenced person's attitudes towards labour market policies and their demographic, employment situations and the vocational training programs. According to the results of qualitative research which was conducted in order to describe the statistics data acquired as a result of quantitive research, it has been determinated that the employers' employment behaviours in terms of labour market policies towards former sentenced persons take shape around the former sentenced persons' occupational knowledges, abilities and experiences; social harmony levels, type of crime and repetition of crime. It has also been determined that former sentenced persons prefer to "establish their own businesses" or "returning to their former businesses" instead of "looking for a job" and employment has a positive impact on ensuring the community involvement and the self-confidence increases along with the employment, tentation decreases and sustainability of family is ensured. Keywords: Former Sentenced Person, Employer, Labor Market Policies, Participation to the Social Life, Employability.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Eski hükümlü bireylerin sosyal hayata katılımı sürecinde işgücü piyasası politikaları: Isparta ilindeki işverenler ve eski hükümlü bireyler üzerine bir araştırma = Labour market policies in the process of participation to the social life of former sentenced persons: A research on employers and former sentenced persons in Isparta province /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account