DSpace Repository

XIX. yüzyıl ortalarında Pavlu (Sütçüler) kazasının sosyal ve ekonomik durumu (K.K.D. 6089 nolu temettuat defterine göre) = The social and economic situation of the kaza of Pavlu (Sütçüler) in the mid-nineteenth century (According to the temettuat register numbered K.K.D. 6089) /

Show simple item record

dc.creator Onay, Hasan, 1992- 207116 author
dc.creator Karaca, Behset, 1966- thesis advisor 90890
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarih Anabilim Dalı. issuing body 10615
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03467.pdf
dc.description Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra birçok alanda köklü değişimlere başvurulmuştur. Bu süreçte askeri, idari, mali, sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda yenilikler yapılmıştır. Mali alanda vergilerin düzenlenmesi için her sancağın, kazanın ve köylerin adına temettuat defterleri oluşturulmuştur. Bu sayımların birincisi H.1256/ M.1840 tarihinde, ikincisi ise H.1260-1261/ M.1844-1845 tarihinde yapılmıştır. Bu defterler içerisinde o mahalde yaşayan aile reislerinin lakapları, isimleri, meslekleri, arazileri, hayvanları ve buralardan elde ettikleri gelirler ve vergileri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Çalışmamızın giriş bölümünde tahrir ve temettuat sayımları hakkında bilgi verildikten sonra Pavlu kazasının tarihçesinden bahsedilmiştir. Birinci bölümde kazanın idari yapısı (yerleşim yerleri) ve sosyal yapısı (aşiretler, nüfus, isimler, unvanlar, lakaplar ve meslekler) hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; Pavlu kazasında işlenebilir arazi dağılımları (mezru, gayrimezru, bağ, bahçe, duhan, penbe, sisam arazileri) ve bu arazilerdeki tarımsal üretimlerden elde edilen ürünlere değinilmiştir. Üçüncü bölümde; kazada yapılmış olan küçükbaş, büyükbaş, yük ve binek hayvancılığı ile arıcılık faaliyetlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; Pavlu kazasında yapılmış olan tarım, hayvancılık ve mesleki faaliyetlerden elde edilen kazançlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise; kazadaki vergi dağılımları (vergi-yi mahsusa, öşür ve rüsumu ağnam) hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmamızda ana kaynak olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde K.K.d. 6089 katalog numarasıyla kayıtlı olan Hamid Sancağı'na bağlı Pavlu (Sütçüler) Kazası'nın Temettuat Defteri incelenerek, 1844-1845 yıllarında Pavlu'nun sosyal ve ekonomik durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hamid, Pavlu, Temettuat, 1844-1845, Sancak, Kaza, Ekonomi.
dc.description After the declaration of the Tanzimat Edict in the Ottoman Empire, radical changes were applied in many areas. In this process, innovations were made in military, administrative, financial, socio-cultural and economic fields. In order to regulate the taxes in the financial field, temettuat registers (defter) have been created for each sanjaks, kazas and villages. The first of these registers was made in AH 1256 / AD 1840 and the second one in AH 1260-1261 / AD 1844-1845. In these registers, detailed information about the laqabs, names, professions, lands, animals, incomes and taxes of the family heads living in that area are given. In the introductory chapter of our study, the history of the Kaza of Pavlu is mentioned after giving information about the counts of the tahrir and temettü (dividends). In the first chapter, the administrative structure (settlements) and social structure of the kaza (tribes, population, names, laqabs, titles and occupations) are given. In the second chapter; the distributions of the cultivable lands in the Kaza of Pavlu (mezru / cultivated, gayrimezru / uncultivated, vineyard, garden, duhan, penbe, sisam lands) and products obtained from agricultural productions in these lands were mentioned. In the third chapter; ovine breeding, bovine breeding, husbandry for pack and mount animals and beekeeping activities in the Kaza. In the fourth chapter; the gains from agriculture, animal husbandry and professional activities in the Pavlu district are included. In the fifth chapter; information about the tax distributions in the Kaza (vergi-yi mahsusa /special income tax, öşür / tithe ve rüsumu ağnam / cattle tax). In this study, as a main source, the Temettuat Register (Defter) of the Kaza of Pavlu (Sütçüler) in the Sanjak of Hamid numbered K.K.d. 6089 was examined and the detailed information was given about the social and economic situation of Paul in the years 1844-1845. Keywords: Hamid, Pavlu, Temettuat, 1844-1845, Sanjak, Kaza, Economy.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra birçok alanda köklü değişimlere başvurulmuştur. Bu süreçte askeri, idari, mali, sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda yenilikler yapılmıştır. Mali alanda vergilerin düzenlenmesi için her sancağın, kazanın ve köylerin adına temettuat defterleri oluşturulmuştur. Bu sayımların birincisi H.1256/ M.1840 tarihinde, ikincisi ise H.1260-1261/ M.1844-1845 tarihinde yapılmıştır. Bu defterler içerisinde o mahalde yaşayan aile reislerinin lakapları, isimleri, meslekleri, arazileri, hayvanları ve buralardan elde ettikleri gelirler ve vergileri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Çalışmamızın giriş bölümünde tahrir ve temettuat sayımları hakkında bilgi verildikten sonra Pavlu kazasının tarihçesinden bahsedilmiştir. Birinci bölümde kazanın idari yapısı (yerleşim yerleri) ve sosyal yapısı (aşiretler, nüfus, isimler, unvanlar, lakaplar ve meslekler) hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; Pavlu kazasında işlenebilir arazi dağılımları (mezru, gayrimezru, bağ, bahçe, duhan, penbe, sisam arazileri) ve bu arazilerdeki tarımsal üretimlerden elde edilen ürünlere değinilmiştir. Üçüncü bölümde; kazada yapılmış olan küçükbaş, büyükbaş, yük ve binek hayvancılığı ile arıcılık faaliyetlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; Pavlu kazasında yapılmış olan tarım, hayvancılık ve mesleki faaliyetlerden elde edilen kazançlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise; kazadaki vergi dağılımları (vergi-yi mahsusa, öşür ve rüsumu ağnam) hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmamızda ana kaynak olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde K.K.d. 6089 katalog numarasıyla kayıtlı olan Hamid Sancağı'na bağlı Pavlu (Sütçüler) Kazası'nın Temettuat Defteri incelenerek, 1844-1845 yıllarında Pavlu'nun sosyal ve ekonomik durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hamid, Pavlu, Temettuat, 1844-1845, Sancak, Kaza, Ekonomi.
dc.description After the declaration of the Tanzimat Edict in the Ottoman Empire, radical changes were applied in many areas. In this process, innovations were made in military, administrative, financial, socio-cultural and economic fields. In order to regulate the taxes in the financial field, temettuat registers (defter) have been created for each sanjaks, kazas and villages. The first of these registers was made in AH 1256 / AD 1840 and the second one in AH 1260-1261 / AD 1844-1845. In these registers, detailed information about the laqabs, names, professions, lands, animals, incomes and taxes of the family heads living in that area are given. In the introductory chapter of our study, the history of the Kaza of Pavlu is mentioned after giving information about the counts of the tahrir and temettü (dividends). In the first chapter, the administrative structure (settlements) and social structure of the kaza (tribes, population, names, laqabs, titles and occupations) are given. In the second chapter; the distributions of the cultivable lands in the Kaza of Pavlu (mezru / cultivated, gayrimezru / uncultivated, vineyard, garden, duhan, penbe, sisam lands) and products obtained from agricultural productions in these lands were mentioned. In the third chapter; ovine breeding, bovine breeding, husbandry for pack and mount animals and beekeeping activities in the Kaza. In the fourth chapter; the gains from agriculture, animal husbandry and professional activities in the Pavlu district are included. In the fifth chapter; information about the tax distributions in the Kaza (vergi-yi mahsusa /special income tax, öşür / tithe ve rüsumu ağnam / cattle tax). In this study, as a main source, the Temettuat Register (Defter) of the Kaza of Pavlu (Sütçüler) in the Sanjak of Hamid numbered K.K.d. 6089 was examined and the detailed information was given about the social and economic situation of Paul in the years 1844-1845. Keywords: Hamid, Pavlu, Temettuat, 1844-1845, Sanjak, Kaza, Economy.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title XIX. yüzyıl ortalarında Pavlu (Sütçüler) kazasının sosyal ve ekonomik durumu (K.K.D. 6089 nolu temettuat defterine göre) = The social and economic situation of the kaza of Pavlu (Sütçüler) in the mid-nineteenth century (According to the temettuat register numbered K.K.D. 6089) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account