DSpace Repository

Belediyelerde halkla ilişkiler uygulamaları ve vatandaşların bu uygulamalara yönelik algıları: Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği = Public relations practices in municipalities and citizens' perceptions of these practices: The case of Ankara Metropolitan Municipality /

Show simple item record

dc.creator Mankara, Ahmet, 1985- author 210269
dc.creator Aktel, Mehmet, 1969- 10588 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 10408
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03609.pdf
dc.description Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları Ve Vatandaşların Bu Uygulamalara Yönelik Algıları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği" adlı bu tez çalışmasının amacı, halkla ilişkileri anlatıp, teorik bir çerçeveyle belediyelerde halkla ilişkiler algısının vatandaş nezdinde algılanmasının araştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde halkla ilişkiler kavramının, tanımı, dünyadaki halkla ilişkiler uygulamaları, önemi, amaçları, ilkeleri, kullanılan araçları ve süreci açıklanmıştır. Tezin ikinci bölümünde belediyelerde halkla ilişkiler kavramından bahsedilmiştir. Belediyelerde halkla ilişkilerin önemi, ilkeleri, evreleri, amaçları, düzenlemeleri ve sorunları açıklanmıştır. Tezin üçüncü bölümünde belediyelerde halkla ilişkiler algısı araştırılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ele alınmış olup 21 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Bu araştırma tarama modeli olarak tasarlanmış olup, araştırmanın evrenini Ankara'da yaşayan vatandaşlar oluşturmaktadır. Örneklem formülü kullanılarak homojen bir yapıda olmayan bu evren için ise % 95 güven aralığında, ± % 5 örnekleme hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü n = 7608 (1,96)2 (0,5) (0,5) / (0,5)2 (7608-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5)= 366 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada literatürde bulunan araştırmalarda en sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri kullanılmış ve Halkla İlişkiler Algısı Ölçeğinin daha önceden belirlenmiş faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmiştir. Analiz sonuçları ise, doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan uyum istatistiklerinin ölçeğin daha önce belirlenen faktör yapısı ile kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Halkla İliŞkiler, Belediyeler, Kamu Yönetimi
dc.description Public Relations Practices in Municipalities and Citizens' Perceptions of These Practices: The Case of Ankara Metropolitan Municipality, covers public relations and explores the perception of public relations perception in municipalities by the citizens. In the first part of the working, the definition of public relations concept, public relations practices in the world, its importance, aims, principles, tools and process are explained. In the second part of the thesis, the concept of public relations in municipalities is mentioned. The importance, principles, phases, objectives, regulations and problems of public relations in municipalities are explained. In the third part of the thesis, the perception of public relations in municipalities was investigated and Ankara Metropolitan Municipality was evaluated and a 21-item scale was used. This study was designed as a screening model and the population of the study is composed of citizens living in Ankara. For this population which is not homogeneous by using the sampling formula, the required sample size with ± 5% sampling error in 95% confidence interval n = 7608 (1,96) 2 (0,5) (0,5) / (0,5) 2 (7608-1) (1,96) 2 (0.5) (0.5) = 366. In this study, the most commonly used goodness of fit indices were used in the studies in the literature and the predetermined factor structure of the Public Relations Perception Scale was tested by confirmatory factor analysis. The results of the analysis showed that the compliance statistics calculated by confirmatory factor analysis were in agreement with the previously determined factor structure. Keywords: Public Relations, Municipalities, Public Administration
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları Ve Vatandaşların Bu Uygulamalara Yönelik Algıları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği" adlı bu tez çalışmasının amacı, halkla ilişkileri anlatıp, teorik bir çerçeveyle belediyelerde halkla ilişkiler algısının vatandaş nezdinde algılanmasının araştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde halkla ilişkiler kavramının, tanımı, dünyadaki halkla ilişkiler uygulamaları, önemi, amaçları, ilkeleri, kullanılan araçları ve süreci açıklanmıştır. Tezin ikinci bölümünde belediyelerde halkla ilişkiler kavramından bahsedilmiştir. Belediyelerde halkla ilişkilerin önemi, ilkeleri, evreleri, amaçları, düzenlemeleri ve sorunları açıklanmıştır. Tezin üçüncü bölümünde belediyelerde halkla ilişkiler algısı araştırılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ele alınmış olup 21 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Bu araştırma tarama modeli olarak tasarlanmış olup, araştırmanın evrenini Ankara'da yaşayan vatandaşlar oluşturmaktadır. Örneklem formülü kullanılarak homojen bir yapıda olmayan bu evren için ise % 95 güven aralığında, ± % 5 örnekleme hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü n = 7608 (1,96)2 (0,5) (0,5) / (0,5)2 (7608-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5)= 366 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada literatürde bulunan araştırmalarda en sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri kullanılmış ve Halkla İlişkiler Algısı Ölçeğinin daha önceden belirlenmiş faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmiştir. Analiz sonuçları ise, doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan uyum istatistiklerinin ölçeğin daha önce belirlenen faktör yapısı ile kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Halkla İliŞkiler, Belediyeler, Kamu Yönetimi
dc.description Public Relations Practices in Municipalities and Citizens' Perceptions of These Practices: The Case of Ankara Metropolitan Municipality, covers public relations and explores the perception of public relations perception in municipalities by the citizens. In the first part of the working, the definition of public relations concept, public relations practices in the world, its importance, aims, principles, tools and process are explained. In the second part of the thesis, the concept of public relations in municipalities is mentioned. The importance, principles, phases, objectives, regulations and problems of public relations in municipalities are explained. In the third part of the thesis, the perception of public relations in municipalities was investigated and Ankara Metropolitan Municipality was evaluated and a 21-item scale was used. This study was designed as a screening model and the population of the study is composed of citizens living in Ankara. For this population which is not homogeneous by using the sampling formula, the required sample size with ± 5% sampling error in 95% confidence interval n = 7608 (1,96) 2 (0,5) (0,5) / (0,5) 2 (7608-1) (1,96) 2 (0.5) (0.5) = 366. In this study, the most commonly used goodness of fit indices were used in the studies in the literature and the predetermined factor structure of the Public Relations Perception Scale was tested by confirmatory factor analysis. The results of the analysis showed that the compliance statistics calculated by confirmatory factor analysis were in agreement with the previously determined factor structure. Keywords: Public Relations, Municipalities, Public Administration
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Belediyelerde halkla ilişkiler uygulamaları ve vatandaşların bu uygulamalara yönelik algıları: Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği = Public relations practices in municipalities and citizens' perceptions of these practices: The case of Ankara Metropolitan Municipality /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account