DSpace Repository

Çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı ile gelen hastalarda etiyolojinin araştırılması ve anksiyete skorunun değerlendirilmesi = Investigation of eti̇ology of chi̇ldren admi̇tted topedi̇atri̇c cardi̇ology cli̇ni̇c due to chest pai̇n andevaluati̇on of anxi̇ety scale /

Show simple item record

dc.creator Uzunoğlu, Mehmet. 213492 author
dc.creator Keskin, Mahmut. thesis advisor 213496
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 10668 issuing body
dc.date 2020.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01324.pdf
dc.description Amaç: Çocukluk çağında görülen göğüs ağrıları psikojenik kökenli olabilir. Bu çalışmada çocuklarda görülen göğüs ağrısı ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Pediatrik kardiyoloji bölümüne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran olgular ve kontrol grubunu oluşturan sağlıklı çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hastaların hikayesi, fizik muayene bulguları ile biyokimyasal testlerin, elektrokardiyografik incelemenin, 24-saatlik Holter monitörizasyonunun ve ekokardiyografik incelemenin sonuçları kaydedildi. Göğüs ağrısı olan grup ile kontrol grubu, Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-Yenilenmiş ölçeği kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Göğüs ağrısı olan toplam 100 çocuk [46 (%46,0) erkek ve 54 (%54,0) kız; ortalama yaş: 12,5 yıl] ve 55 sağlıklı kontrol [25 (%45,5) erkek ve 30 (%54,5) kız; ortalama yaş: 13,1 yıl] çalışmaya dahil edildi. Psikiyatrik ölçek ile değerlendirme 8- 18 yaş arasındaki çocuklara (göğüs ağrısı grubundaki 93 hastaya ve kontrol grubundaki 54 olguya) uygulandı. Göğüs ağrısı grubunda tüm alt ölçek skorları, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (yaygın anksiyete bozukluğu: 7.39±3.4 ve 5.48±2.6, P=0.001; majör depresif bozukluk: 8.84±6.1 ve 6.27±4.7, P=0.009; panik bozukluk: 9.07±6.1 ve 4.92±4.7, P=0.000; ayrılık anksiyetesi bozukluğu: 5.53±3.7 ve 3.77±3.3, P=0.005; obsesif-kompülsif bozukluk: 6.48±3.6 ve 4.74±3.3, P=0.005; sosyal anksiyete bozukluğu: 10.1±5.5 ve 7.81±4.9, P=0.010). Sonuç: Bu sonuçlar, çocukluk çağında artmış anksiyete ve depresyon düzeyleri ile göğüs ağrısı arasındaki ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Göğüs ağrısı olan çocuklarda bazı temel kardiyak incelemelere ek olarak kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirme yapılması uygundur. Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Göğüs Ağrısı, Çocuk, Depresyon
dc.description Objective: Chest pain in children may be caused by psychogenic disorders. We aimed to evaluate the relationship between chest pain and the levels of anxiety and depression in children. Methods: Children admitted to a pediatric cardiology unit with the complaint of chest pain and healthy controls were included. History of the cases, physical examination findings, and the results of biochemical tests, electrocardiogram, 24-h Holter monitoring and echocardiographic examination were recorded. The group with chest pain and the control group were compared using the Revised Child Anxiety and Depression Scale-Child Version. Results: A total of 100 children with chest pain [46 (46.0%) boys and 54 (54.0%) girls; mean age, 12.5 years] and 55 healthy controls [25 (45.5%) boys and 30 (54.5%) girls; mean age, 13.1 years] were included into the study. The psychiatric scale was applied to children aged 8-18 years (93 cases with chest pain and 54 control subjects). The scores of all the subscales were statistically higher in the group with chest pain than in the control group (generalized anxiety disorder: 7.39±3.4 versus 5.48±2.6, P=0.001; major depressive disorder: 8.84±6.1 versus 6.27±4.7, P=0.009; panic disorder: 9.07±6.1 versus 4.92±4.7, P=0.000; separation anxiety disorder: 5.53±3.7 versus 3.77±3.3, P=0.005; obsessive-compulsive disorder: 6.48±3.6 versus 4.74±3.3, P=0.005; social anxiety disorder: 10.1±5.5 versus 7.81±4.9, P=0.010). Conclusions: There seems to be an association between increased levels of anxiety and depression disorders and chest pain in children. A comprehensive psychiatric assessment should be carried out in pediatric chest pain cases in addition to some basic cardiac evaluations. Keywords: Anxiety, Chest Pain, Children, Depression
dc.description Tez (Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Amaç: Çocukluk çağında görülen göğüs ağrıları psikojenik kökenli olabilir. Bu çalışmada çocuklarda görülen göğüs ağrısı ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Pediatrik kardiyoloji bölümüne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran olgular ve kontrol grubunu oluşturan sağlıklı çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hastaların hikayesi, fizik muayene bulguları ile biyokimyasal testlerin, elektrokardiyografik incelemenin, 24-saatlik Holter monitörizasyonunun ve ekokardiyografik incelemenin sonuçları kaydedildi. Göğüs ağrısı olan grup ile kontrol grubu, Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-Yenilenmiş ölçeği kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Göğüs ağrısı olan toplam 100 çocuk [46 (%46,0) erkek ve 54 (%54,0) kız; ortalama yaş: 12,5 yıl] ve 55 sağlıklı kontrol [25 (%45,5) erkek ve 30 (%54,5) kız; ortalama yaş: 13,1 yıl] çalışmaya dahil edildi. Psikiyatrik ölçek ile değerlendirme 8- 18 yaş arasındaki çocuklara (göğüs ağrısı grubundaki 93 hastaya ve kontrol grubundaki 54 olguya) uygulandı. Göğüs ağrısı grubunda tüm alt ölçek skorları, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (yaygın anksiyete bozukluğu: 7.39±3.4 ve 5.48±2.6, P=0.001; majör depresif bozukluk: 8.84±6.1 ve 6.27±4.7, P=0.009; panik bozukluk: 9.07±6.1 ve 4.92±4.7, P=0.000; ayrılık anksiyetesi bozukluğu: 5.53±3.7 ve 3.77±3.3, P=0.005; obsesif-kompülsif bozukluk: 6.48±3.6 ve 4.74±3.3, P=0.005; sosyal anksiyete bozukluğu: 10.1±5.5 ve 7.81±4.9, P=0.010). Sonuç: Bu sonuçlar, çocukluk çağında artmış anksiyete ve depresyon düzeyleri ile göğüs ağrısı arasındaki ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Göğüs ağrısı olan çocuklarda bazı temel kardiyak incelemelere ek olarak kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirme yapılması uygundur. Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Göğüs Ağrısı, Çocuk, Depresyon
dc.description Objective: Chest pain in children may be caused by psychogenic disorders. We aimed to evaluate the relationship between chest pain and the levels of anxiety and depression in children. Methods: Children admitted to a pediatric cardiology unit with the complaint of chest pain and healthy controls were included. History of the cases, physical examination findings, and the results of biochemical tests, electrocardiogram, 24-h Holter monitoring and echocardiographic examination were recorded. The group with chest pain and the control group were compared using the Revised Child Anxiety and Depression Scale-Child Version. Results: A total of 100 children with chest pain [46 (46.0%) boys and 54 (54.0%) girls; mean age, 12.5 years] and 55 healthy controls [25 (45.5%) boys and 30 (54.5%) girls; mean age, 13.1 years] were included into the study. The psychiatric scale was applied to children aged 8-18 years (93 cases with chest pain and 54 control subjects). The scores of all the subscales were statistically higher in the group with chest pain than in the control group (generalized anxiety disorder: 7.39±3.4 versus 5.48±2.6, P=0.001; major depressive disorder: 8.84±6.1 versus 6.27±4.7, P=0.009; panic disorder: 9.07±6.1 versus 4.92±4.7, P=0.000; separation anxiety disorder: 5.53±3.7 versus 3.77±3.3, P=0.005; obsessive-compulsive disorder: 6.48±3.6 versus 4.74±3.3, P=0.005; social anxiety disorder: 10.1±5.5 versus 7.81±4.9, P=0.010). Conclusions: There seems to be an association between increased levels of anxiety and depression disorders and chest pain in children. A comprehensive psychiatric assessment should be carried out in pediatric chest pain cases in addition to some basic cardiac evaluations. Keywords: Anxiety, Chest Pain, Children, Depression
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı ile gelen hastalarda etiyolojinin araştırılması ve anksiyete skorunun değerlendirilmesi = Investigation of eti̇ology of chi̇ldren admi̇tted topedi̇atri̇c cardi̇ology cli̇ni̇c due to chest pai̇n andevaluati̇on of anxi̇ety scale /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account