DSpace Repository

Mikrobiyota farkındalık ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması = Validity and reliability study of microbiota awareness scale /

Show simple item record

dc.creator Külcü, Aydan, 1993- author 213494
dc.creator Önal, Özgür. thesis advisor 213497
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 10321 issuing body
dc.date 2020.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01326.pdf
dc.description Mikrobiyota Farkındalık Ölçeği Geçelilik ve Güvenilirlik Çalışması Amaç: Bu araştırma kişilerin mikrobiyota farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçüm aracı geliştirmek, geliştirilen ölçüm aracının geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla metadolojik olarak gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırma Isparta ilinin Eğirdir ilçesinde aile sağlığı merkezinde Eylül 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmaya 185'i(%61,5) kadın, 116'sı(%38,5) erkek olmak üzere toplam 301 kişi katıldı. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan taslak ölçek formu kullanıldı. Araştırmanın kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvuruldu. Yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Bulgular: Açıklayıcı faktör analizi sonucu toplam varyansın %53,331'ini açıklayan, 20 madde ve dört faktörden oluşan bir yapı elde edildi. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bu yapının iyi uyum değerleri(x²/sd=2,017, RMSEA=0,058, SRMR=0,061, CFI=0,908, GFI=0,904, AGFI=0,876, IFI=0,909, TLI=0,892) gösterdiği ve model olarak doğrulandığı tespit edildi.Güvenilirlik için Cronbach Alfa katsayısına bakıldı. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,852 olarak hesaplandı ve Mikrobiyota Farkındalık Ölçeği yüksek derecede güvenilir bulundu. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda Mikrobiyota Farkındalık Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve bireylerin mikrobiyota farkındalık düzeylerini ölçmede kullanılabileceği söylenebilir. Anahtar Kelime: Ölçek geliştirme, faktör analizi, probiyotik, prebiyotik, anket.
dc.description Validity and Reliability Study of Microbiota Awareness Scale Objective: This research was carried out methodologically in order to develop a measurement tool to determine the microbiota awareness levels of individuals and to test the validity and reliability of the developed measurement tool. Materials and Methods: The research was conducted in the family health center in Eğirdir, Isparta, between September 2019 and September 2020. A total of 301 people, 185 (61.5%) women and 116 (38.5%) men, participated in the study. The draft scale form created by the researcher by scanning the literature was used as the data collection tool. Expert opinion was consulted for the content validity of the study. Explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed for construct validity. Results: As a result of the explanatory factor analysis, a structure consisting of 20 items and four factors was obtained, explaining 53.331% of the total variance. It was determined that this structure obtained as a result of the confirmatory factor analysis showed good fit values(x²/sd=2.017, RMSEA=0.058, SRMR=0.061, CFI=0.908, GFI=0.904, AGFI=0.876, IFI=0.909, TLI=0.892) and was confirmed as a model. Cronbach Alpha coefficient was used for reliability. The Cronbach Alpha coefficient of the scale was calculated as 0.852, and the Microbiota Awareness Scale was found to be quite reliable. Conclusion: As a result of the analysis, it can be said that the Microbiota Awareness Scale is a valid and reliable measurement tool and can be used to measure the microbiota awareness levels of individuals. Keywords: Scale development, factor analysis, probiotic, prebiotic, survey.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2020.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Mikrobiyota Farkındalık Ölçeği Geçelilik ve Güvenilirlik Çalışması Amaç: Bu araştırma kişilerin mikrobiyota farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçüm aracı geliştirmek, geliştirilen ölçüm aracının geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla metadolojik olarak gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırma Isparta ilinin Eğirdir ilçesinde aile sağlığı merkezinde Eylül 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmaya 185'i(%61,5) kadın, 116'sı(%38,5) erkek olmak üzere toplam 301 kişi katıldı. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan taslak ölçek formu kullanıldı. Araştırmanın kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvuruldu. Yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Bulgular: Açıklayıcı faktör analizi sonucu toplam varyansın %53,331'ini açıklayan, 20 madde ve dört faktörden oluşan bir yapı elde edildi. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bu yapının iyi uyum değerleri(x²/sd=2,017, RMSEA=0,058, SRMR=0,061, CFI=0,908, GFI=0,904, AGFI=0,876, IFI=0,909, TLI=0,892) gösterdiği ve model olarak doğrulandığı tespit edildi.Güvenilirlik için Cronbach Alfa katsayısına bakıldı. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,852 olarak hesaplandı ve Mikrobiyota Farkındalık Ölçeği yüksek derecede güvenilir bulundu. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda Mikrobiyota Farkındalık Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve bireylerin mikrobiyota farkındalık düzeylerini ölçmede kullanılabileceği söylenebilir. Anahtar Kelime: Ölçek geliştirme, faktör analizi, probiyotik, prebiyotik, anket.
dc.description Validity and Reliability Study of Microbiota Awareness Scale Objective: This research was carried out methodologically in order to develop a measurement tool to determine the microbiota awareness levels of individuals and to test the validity and reliability of the developed measurement tool. Materials and Methods: The research was conducted in the family health center in Eğirdir, Isparta, between September 2019 and September 2020. A total of 301 people, 185 (61.5%) women and 116 (38.5%) men, participated in the study. The draft scale form created by the researcher by scanning the literature was used as the data collection tool. Expert opinion was consulted for the content validity of the study. Explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed for construct validity. Results: As a result of the explanatory factor analysis, a structure consisting of 20 items and four factors was obtained, explaining 53.331% of the total variance. It was determined that this structure obtained as a result of the confirmatory factor analysis showed good fit values(x²/sd=2.017, RMSEA=0.058, SRMR=0.061, CFI=0.908, GFI=0.904, AGFI=0.876, IFI=0.909, TLI=0.892) and was confirmed as a model. Cronbach Alpha coefficient was used for reliability. The Cronbach Alpha coefficient of the scale was calculated as 0.852, and the Microbiota Awareness Scale was found to be quite reliable. Conclusion: As a result of the analysis, it can be said that the Microbiota Awareness Scale is a valid and reliable measurement tool and can be used to measure the microbiota awareness levels of individuals. Keywords: Scale development, factor analysis, probiotic, prebiotic, survey.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Mikrobiyota farkındalık ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması = Validity and reliability study of microbiota awareness scale /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account