DSpace Repository

INVESTIGATION OF THE USABILITY OF ORGANIC WASTES AS A BUILDING MATERIAL

Show simple item record

dc.creator DEMİR, İ̇smail
dc.creator ELMALI, Muhammet
dc.date 2020-12-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:49:04Z
dc.date.available 2021-01-21T07:49:04Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/58117/781554
dc.identifier 10.21923/jesd.781554
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77880
dc.description With global warming, the interest in environmental problems has been increased steadily in the last decades. The most important cause of global warming is the increasingly CO2 emission with industrialization. The main input in the construction of the infrastructure and superstructure of the cities that developed with the industrialization is concrete and accordingly cement production. In cement factories, emerging in the production process CO2 and particles are among the top air pollutants, emitting greenhouse gases to the atmosphere to a large extent. With the effect of industrialization and urbanization, the amount of waste increases continuously as a result of excessive use of resources and increasing consumption in the globalizing world. Waste problem that is growing exponentially; It has been affects the society, family and individual, and its negatively affects the quality of life. To solve the waste problem, recycling, which is the reprocessing of collected materials and their use in production, has an important mission in today's world as a necessity. Organic waste includes: agricultural wastes, peanut shell, nutshell, rice husk, sugar cane, palm oil, straw, tea scraps, cotton stalk, sunflower stalk, corn cob, cotton and textile wastes, wood fibers, etc. In this study, studies on the usability of organic wastes in the production of building materials were evaluated. In the study, it has been revealed that by selecting organic origin wastes, reusing or recycling in building material production, it has been shown that it can contribute to the protection of the environment by reducing the rate of resource use and disposal.
dc.description Küresel ısınmayla birlikte çevresel sorunlara olan ilgi son on yıllarda giderek artmıştır. Küresel ısınmanın en önemli nedeni sanayileşme ile birlikte giderek artan CO2 salınımıdır. Sanayileşme ile birlikte gelişen kentlerin altyapı ve üst yapılarının inşasında ana girdi beton ve buna bağlı olarak çimento üretimi gelmektedir. Çimento fabrikalarında, üretim prosesinde ortaya çıkan CO2 ve partiküller hava kirleticileri arasında ilk sıralarda yer almakta, büyük oranda atmosfere sera gazı salınımı yapmaktadır. Küreselleşen Dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle birlikte kaynakların aşırı kullanımı ve artan tüketim sonucu atık miktarı da sürekli artış göstermektedir. Gittikçe katlanarak büyümekte olan atık sorunu; toplumu, aileyi ve bireyi etkilemekte hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Atık sorununu çözmek için, toplanan materyallerin yeniden işlenmesi, üretimde kullanılması olan geri dönüşüm, bir zorunluluk olarak günümüz Dünyasında önemli yer tutar. Organik atıklar arasında: tarımsal atıklar, fıstık kabuğu, fındık kabuğu, pirinç kabuğu, şeker kamışı, palmiye yağı, saman, çay artıkları, pamuk sapı, ayçiçeği sapı, mısır koçanı, pamuk ve tekstil atıkları, odun lifleri vb yer almaktadır. Bu çalışmada, organik kökenli atıkların yapı malzemeleri üretiminde kullanılabilirliği üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Çalışmada, birçok atık türünden (tarım, evsel, tıbbi, sanayi, santral, vb.) organik kökenli atıklar seçilerek, yapı malzemesi üretiminde tekrar kullanılması veya geri dönüşümü ile kaynak kullanımının ve bertaraf oranını azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlanabileceği ortaya konmuştur.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1244200
dc.source Volume: 8, Issue: 4 1303-1311 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Organic Wastes,Recycling and Recovery,Construction Materials,Cement and Concrete Additives,Environmental Protection
dc.subject Organik Atıklar,Geri dönüşü ve geri kazanım,Yapı malzemeleri,Çimento ve beton katkıları,Çevrenin koruması.
dc.title INVESTIGATION OF THE USABILITY OF ORGANIC WASTES AS A BUILDING MATERIAL en-US
dc.title ORGANİK ATIKLARIN YAPI MALZEMESİ OLARAK KULLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account