DSpace Repository

Biyofilik Tasarımın Diyarbakır Geleneksel Konutlarında Araştırılması

Show simple item record

dc.creator ERBAŞ ÖZİL, Meltem; DICLE UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE
dc.creator AYKAL, Demet; DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
dc.date 2021-07-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:22:45Z
dc.date.available 2021-12-03T11:22:45Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud/issue/62362/801022
dc.identifier 10.30785/mbud.801022
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/91469
dc.description Günümüzde yapay çevrenin yarattığı sonuçlar, doğanın tahrip edilmesini, doğallığın bozulmasını ve insanların da doğadan kopmasını beraberinde getirmiştir. İnsanlar var olduklarından bu yana, doğayla iç içe yaşamını sürdürürken, günümüzde yapma çevreye bağımlı yaşamaya başlamışlardır. Bu süreç insanlarda olumsuz etkiler doğurmuş hem fiziksel hem de ruhsal sağlık sorunlarına yol açmıştır. İnsanların yapay çevrede yaşadığı bu sıkıntıların azaltılması ve insan-doğa etkileşiminin yeniden sürdürülebilmesi için mimaride farklı stratejiler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de mimaride biyofilik tasarım olmuştur. Biyofilik tasarımda yapay çevre ile doğa bağlantısı tekrar oluşturularak, mekân konforu ve insanların ruhsal- fiziksel sağlığının yükseltilmesi amaç edinilmiştir. Çalışmada biyofili ve biyofilik tasarım kavramlarının temel boyutları ile tanımlanarak, tarihi süreç içerisinde yaklaşımın kullanıldığı alanlar ve tasarım stratejilerinin uygulanması açısından deneyimler ve özellikler açıklanmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır geleneksel evleri üzerinden gözlem metoduyla biyofilik tasarım incelenmiştir. Seçilen evlerde biyofilik niteliklerin varlığı tespit edilerek ilgili çizim ve fotoğraflarla desteklenmiş ve böylece biyofilik tasarım unsurlarının varlığı/yokluğu ve nelerin kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır.
dc.description Today, the results created by the artificial environment have brought about the destruction of nature, the deterioration of naturalness and the separation of people from nature. While people have been living in nature since their existence, they have started to depend on the built environment today. This process had negative effects on humans; it has caused both physical and mental health problems. Different strategies have been developed in architecture in order to reduce these problems that people experience in the artificial environment and to maintain human-nature interaction again. One of them has been biophilic design in architecture. In this study, biophilic and biophilic design concepts are defined, the areas where the approach is used in the historical process and the experiences and features in terms of the implementation of design strategies are explained. In this context, biophilic design was examined by observation method through Diyarbakır traditional houses. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1313192
dc.source Volume: 6, Issue: 1 45-58 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.source Journal of Architectural Sciences and Applications
dc.subject Biyofili,biyofilik tasarım,Diyarbakır geleneksel evler
dc.subject Biophilia,biophilic design,Diyarbakır traditional houses
dc.title Biyofilik Tasarımın Diyarbakır Geleneksel Konutlarında Araştırılması tr-TR
dc.title The Research of Biophilic Design in the Traditional Houses of Diyarbakır en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Beyaz, E. (2017). Beyşehir’deki XIII. ve XIV. Yüzyıl Camilerinin Biyofilik Kriterler Üzerinden İncelenmesi. KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
dc.citation Fromm, E. O. (1964). The Heart of Man. UK: Harpercollins.
dc.citation Gündüz, E. (2019). Mimaride Doğayı Temel Alan Tasarım Yaklaşımları İzleği. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
dc.citation Kara, D. (2004). Bir Biyofilik Olarak Joseph Beuys ve Sanatı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
dc.citation Kayıhan, K., (2018). Examination of Biophilia Phenomenon in the Context of Sustainable Architecture. Erişim adresi (10.02.2019): https://www.researchgate.net/publication/324063335.
dc.citation Kayıhan, K., Güney S. Ve Ünal F., (2018). Biophilia as the Main Design Question inArchitectural Design Studio Teaching. Megaron, 13(1):1-12.
dc.citation Kellert, S. and Calabrese, E. (2015). The Practice of Biophilic Design. Erşim adresi (12.02.2019): www.biophilic-design.com
dc.citation Kellert, S. and Wilson, E. O. (1993). The Biophilia Hypothesis, Island Press, Washington, DC. 484 pages. ISBN: 1-55963-148-1.
dc.citation Ünlü, E. (2017). Mimarlıkta Biyofili Olgusu ve Sağlık Yapıları Örneği. Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, Gebze.
dc.citation Wilson, E., (1984). Bıophılıa, ABD. Erişim Adresi (14.03.2019): https://epdf.pub/biophilia.html
dc.citation Yıldırım, M., Dalkılıç, N., Halifeoğlu, F. M., Dağtekin, E. ve Payaslı Oğuz, G., (2012). D. Ü. Mimarlık Fak. Rölöve Teknikleri Dersi Öğrenci Çalışmaları, TMMOB Diyarbakır Şubesi Yayınları, 1.Baskı


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account