DSpace Repository

İnflamatuvar bağırsak hastalığı ile takipli hastalarda aktif dönemde nötrofil / lenfosit oranının klinik ve endoskopik aktivite derecesiyle ilişkisi, kalprotektin, ESR ve CRP ile karşılaştırılması = The comparison of neutrophil / lymphocyte ratio with clinical and endoscopic activity level, calprotectin, ESR and CRP in the active period at patients with inflammatory bowel disease /

Show simple item record

dc.creator Uğurlu, Zübeyde. author 215500
dc.creator Koçkar, Muhammet Cem, 1966- thesis advisor 10701
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı. 9315 issuing body
dc.date 2020.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01348.pdf
dc.description Amaç: Bu çalışmanın amacı, İnflamatuvar Barsak Hastalığı olan olgularda rutin laboratuvar bulguları (hemoglobin, sedimantasyon, C-reaktif protein, fekal kalprotektin) ve nötrofil / lenfosit oranı ile klinik ve endoskopik aktivite arasındaki ilişkiyi belirlemek ve daha az invaziv olan bu yöntemlerin hastalık aktivitesini belirlemekde faydalı olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D gastroenteroloji polikliniğine ve kliniğine 2014-2019 yılları arasında başvuran Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı tanıları mevcut olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların kolonoskopi yapıldığı tarihteki hemoglobin, ESR (Eritrosit Sedimantasyon Hızı), CRP (C-Reaktif Protein), FC (Fekal Kalprotektin), NLO (Nötrofil/Lenfosit Oranı), B12 değerleri ve aldığı tedaviler kaydedildi. Hastalar aktif ve remisyonda olarak gruplandırıldı. Aktif ve remisyonda olan hastaların incelenilen labaratuvar değerleri karşılaştırıldı. Hastalık aktivite indeksi ile değerlerin korelasyonu istatiksel olarak hesaplandı. Kaydedilen değerlerin birbiriyle ilişkiside çalışmamızda incelenmiştir. Aynı zamanda çalışmaya aldığımız hastaların ek hastalıkları, komplikasyonları, kolonoskopi yapıldığı andaki aldığı tedaviler ve şu anda aldıkları güncel tedaviler de belirtildi. Bulgular: Hem ÜC hem de CH'de ESR, CRP, FC, NLO ile hastalık aktivasyonu arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. ÜC hastalarında aktif hasta grubunda hastalık aktivite şiddeti ile ESR, CRP arasında bir ilişki yok iken FC ve NLO arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. ÜC hastalarında EAİ ile FC ve ESR arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Diğer parametreler ile EAİ arasında klinik aktivasyon indeksinde olduğu gibi bir ilişki saptanmamıştır. ROC analizinde ise en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip değerin FC olduğu görülmüştür. CH'de aktif hastalarda aktivasyon şiddeti ile ESR, CRP, NLO, FC arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. KAİ sayısal değeri ile labaratuvar parametreleri arasındaki korelasyon hesaplandığında ise KAİ sayısal olarak arttıkça ESR, FC ve NLO değerinin de artması istatiksel olarak anlamlı saptanmıştır. ROC analizinde ise en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip değerin FC olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak NLO ile hem aktif hastalık arasında hem de hastalık aktivasyonu arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Bu da tanı anında ve ataklarda optimal medikal tedaviyi düzenlemek için klinisyene yol gösterebilir. İBH'da başlangıç tedavisinin optimal düzeyde olması hastalığın kontrol altına alınması ve komplikasyon gelişmesinin önlenebilmesi açısından önemlidir. Literatürde yer alan çalışmalar doğrultusunda NLO için diğer inflamatuvar belirteçlerde olduğu gibi bir kesme değerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Ancak aktif başka bir enfeksiyonu bulunanlar, hematolojik hastalığı olanlar, neoplastik hastalığı olanlar da diğer inflamatuvar belirteçlerin etkilendiği gibi NLO da etkilenmektedir. Biz de çalışmamızı tasarlarken bu hasta grubunu çalışma dışında bıraktık. Bu nedenle İBH'da dış koşullardan ve ek hastalıklardan etkilenmeyen daha spesifik belirteçlerin bulunabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı, Nötrofil/Lenfosit Oranı, İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Aktivite İndeksi, C-Reaktif Protein, Eritrosit Sedimantasyon Hızı, Fekal Kalprotektin
dc.description The Comparison of Neutrophil / Lymphocyte Ratio with Clinical and Endoscopic Activity Level, Calprotectin, ESR and CRP in the Active Period at Patients with Inflammatory Bowel Disease Objective: The aim of this study is to (1) determine the relationship between routine laboratory findings (hemoglobin, sedimentation, C-reactive protein, fecal calprotectin) and neutrophil/lymphocyte ratio and clinical and endoscopic activity in patients with Inflammatory Bowel Disease and (2) investigate whether these less invasive methods are useful in determining disease activity. Materials and Methods: Patients diagnosed with Ulcerative Colitis and Crohn's Disease who admitted to the Süleyman Demirel University Faculty of Medicine Internal Diseases Gastroenterology clinic between 2014-2019 years were retrospectively investigated. Hemoglobin, ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate), CRP (C-Reactive Protein), FC (Fecal Calprotectin), NLR (Neutrophil / Lymphocyte Ratio), B12 values and treatments were recorded at the time of colonoscopy. The patients were assigned into active and remission groups. The laboratory values of patients were compared. The correlation between disease activity index and the values was statistically analyzed. The relationship between the recorded values was also examined. Moreover, additional diseases, complications, the treatments that they received at the time of colonoscopy, and current treatments were also mentioned. Results: A positive correlation was found between ESR, CRP, FC, NLR, and disease activation in both UC and CH. While there was no relationship between disease activity severity and ESR, CRP in the active patient group at UC patients, a positive correlation was found between FC and NLO. A positive correlation was found between EAI and FC and ESR in UC patients. No relation was found between other parameters and AUC, as in the clinical activation index. In ROC analysis, the value with the highest sensitivity and specificity was found to be FC. A positive relationship was found between activation intensity and ESR, CRP, NLO, and FC at active patients in CH. When the correlation between the numerical value of the CAI and laboratory parameters was calculated, the increase in ESR, FC, and NLO values was found to be statistically significant as the CAI increased numerically. In ROC analysis, the value with the highest sensitivity and specificity was found to be FC. Conclusion: A positive correlation was found between NLO with active disease and disease activation. This may help the clinician to organize optimal medical treatment at the time of diagnosis and attacks. Optimum initial therapy in IBD is important for controlling the disease and preventing complications. In line with the studies in the literature, it is necessary to determine a cut-off value for NLO as in other inflammatory markers. However, those with another active infection, a hematological disease, neoplastic disease, as well as other inflammatory markers, are also affected by NLO. In this study, we excluded these patients from the study. Therefore, further studies are needed to find more specific markers in IBD that are not affected by external conditions and additional diseases. Keywords: Inflammatory Bowel Disease, Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Inflammatory Bowel Disease Activity Index, C-Reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate, Fecal Calprotectin
dc.description Tez (Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2020.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Amaç: Bu çalışmanın amacı, İnflamatuvar Barsak Hastalığı olan olgularda rutin laboratuvar bulguları (hemoglobin, sedimantasyon, C-reaktif protein, fekal kalprotektin) ve nötrofil / lenfosit oranı ile klinik ve endoskopik aktivite arasındaki ilişkiyi belirlemek ve daha az invaziv olan bu yöntemlerin hastalık aktivitesini belirlemekde faydalı olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D gastroenteroloji polikliniğine ve kliniğine 2014-2019 yılları arasında başvuran Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı tanıları mevcut olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların kolonoskopi yapıldığı tarihteki hemoglobin, ESR (Eritrosit Sedimantasyon Hızı), CRP (C-Reaktif Protein), FC (Fekal Kalprotektin), NLO (Nötrofil/Lenfosit Oranı), B12 değerleri ve aldığı tedaviler kaydedildi. Hastalar aktif ve remisyonda olarak gruplandırıldı. Aktif ve remisyonda olan hastaların incelenilen labaratuvar değerleri karşılaştırıldı. Hastalık aktivite indeksi ile değerlerin korelasyonu istatiksel olarak hesaplandı. Kaydedilen değerlerin birbiriyle ilişkiside çalışmamızda incelenmiştir. Aynı zamanda çalışmaya aldığımız hastaların ek hastalıkları, komplikasyonları, kolonoskopi yapıldığı andaki aldığı tedaviler ve şu anda aldıkları güncel tedaviler de belirtildi. Bulgular: Hem ÜC hem de CH'de ESR, CRP, FC, NLO ile hastalık aktivasyonu arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. ÜC hastalarında aktif hasta grubunda hastalık aktivite şiddeti ile ESR, CRP arasında bir ilişki yok iken FC ve NLO arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. ÜC hastalarında EAİ ile FC ve ESR arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Diğer parametreler ile EAİ arasında klinik aktivasyon indeksinde olduğu gibi bir ilişki saptanmamıştır. ROC analizinde ise en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip değerin FC olduğu görülmüştür. CH'de aktif hastalarda aktivasyon şiddeti ile ESR, CRP, NLO, FC arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. KAİ sayısal değeri ile labaratuvar parametreleri arasındaki korelasyon hesaplandığında ise KAİ sayısal olarak arttıkça ESR, FC ve NLO değerinin de artması istatiksel olarak anlamlı saptanmıştır. ROC analizinde ise en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip değerin FC olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak NLO ile hem aktif hastalık arasında hem de hastalık aktivasyonu arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Bu da tanı anında ve ataklarda optimal medikal tedaviyi düzenlemek için klinisyene yol gösterebilir. İBH'da başlangıç tedavisinin optimal düzeyde olması hastalığın kontrol altına alınması ve komplikasyon gelişmesinin önlenebilmesi açısından önemlidir. Literatürde yer alan çalışmalar doğrultusunda NLO için diğer inflamatuvar belirteçlerde olduğu gibi bir kesme değerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Ancak aktif başka bir enfeksiyonu bulunanlar, hematolojik hastalığı olanlar, neoplastik hastalığı olanlar da diğer inflamatuvar belirteçlerin etkilendiği gibi NLO da etkilenmektedir. Biz de çalışmamızı tasarlarken bu hasta grubunu çalışma dışında bıraktık. Bu nedenle İBH'da dış koşullardan ve ek hastalıklardan etkilenmeyen daha spesifik belirteçlerin bulunabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı, Nötrofil/Lenfosit Oranı, İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Aktivite İndeksi, C-Reaktif Protein, Eritrosit Sedimantasyon Hızı, Fekal Kalprotektin
dc.description The Comparison of Neutrophil / Lymphocyte Ratio with Clinical and Endoscopic Activity Level, Calprotectin, ESR and CRP in the Active Period at Patients with Inflammatory Bowel Disease Objective: The aim of this study is to (1) determine the relationship between routine laboratory findings (hemoglobin, sedimentation, C-reactive protein, fecal calprotectin) and neutrophil/lymphocyte ratio and clinical and endoscopic activity in patients with Inflammatory Bowel Disease and (2) investigate whether these less invasive methods are useful in determining disease activity. Materials and Methods: Patients diagnosed with Ulcerative Colitis and Crohn's Disease who admitted to the Süleyman Demirel University Faculty of Medicine Internal Diseases Gastroenterology clinic between 2014-2019 years were retrospectively investigated. Hemoglobin, ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate), CRP (C-Reactive Protein), FC (Fecal Calprotectin), NLR (Neutrophil / Lymphocyte Ratio), B12 values and treatments were recorded at the time of colonoscopy. The patients were assigned into active and remission groups. The laboratory values of patients were compared. The correlation between disease activity index and the values was statistically analyzed. The relationship between the recorded values was also examined. Moreover, additional diseases, complications, the treatments that they received at the time of colonoscopy, and current treatments were also mentioned. Results: A positive correlation was found between ESR, CRP, FC, NLR, and disease activation in both UC and CH. While there was no relationship between disease activity severity and ESR, CRP in the active patient group at UC patients, a positive correlation was found between FC and NLO. A positive correlation was found between EAI and FC and ESR in UC patients. No relation was found between other parameters and AUC, as in the clinical activation index. In ROC analysis, the value with the highest sensitivity and specificity was found to be FC. A positive relationship was found between activation intensity and ESR, CRP, NLO, and FC at active patients in CH. When the correlation between the numerical value of the CAI and laboratory parameters was calculated, the increase in ESR, FC, and NLO values was found to be statistically significant as the CAI increased numerically. In ROC analysis, the value with the highest sensitivity and specificity was found to be FC. Conclusion: A positive correlation was found between NLO with active disease and disease activation. This may help the clinician to organize optimal medical treatment at the time of diagnosis and attacks. Optimum initial therapy in IBD is important for controlling the disease and preventing complications. In line with the studies in the literature, it is necessary to determine a cut-off value for NLO as in other inflammatory markers. However, those with another active infection, a hematological disease, neoplastic disease, as well as other inflammatory markers, are also affected by NLO. In this study, we excluded these patients from the study. Therefore, further studies are needed to find more specific markers in IBD that are not affected by external conditions and additional diseases. Keywords: Inflammatory Bowel Disease, Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Inflammatory Bowel Disease Activity Index, C-Reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate, Fecal Calprotectin
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İnflamatuvar bağırsak hastalığı ile takipli hastalarda aktif dönemde nötrofil / lenfosit oranının klinik ve endoskopik aktivite derecesiyle ilişkisi, kalprotektin, ESR ve CRP ile karşılaştırılması = The comparison of neutrophil / lymphocyte ratio with clinical and endoscopic activity level, calprotectin, ESR and CRP in the active period at patients with inflammatory bowel disease /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account