DSpace Repository

Öğretmenlerin Kendi Kendine Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator SARICALAR, Fatma; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator ÖZKAN, Hasan Hüseyin; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2021-10-27T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:46:14Z
dc.date.available 2021-12-03T11:46:14Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/65545/971614
dc.identifier 10.33710/sduijes.971614
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/93801
dc.description Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi kendine öğrenme düzeylerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, öğrenim düzeyi, branş, çalıştığı kurum türü, meslekteki kıdem yılı, kitap okuma ve interneti kullanma sıklığı ile hizmet içi kurs ve faaliyetlere katılma durumu) açısından incelemektir. Tarama modelinde bir çalışma olan araştırmanın örneklemini Van ilinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü katılım gösteren 253 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “öğretmenlerin kendi kendine öğrenme becerileri ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler SPSS veri analiz programı ile çözümlenmiş olup, verilerin analizinde t-testi ile varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre genel olarak öğretmenlerin kendi kendine öğrenme becerilerinin x̄=4,23 “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin kendi kendine öğrenme düzeylerinin; çalıştığı kurum türü, öğrenim düzeyi, kitap okuma ve interneti kullanma sıklığı ile hizmet içi kurs ve faaliyetlere katılma durumu değişkenlerine göre farklılaştığı ancak cinsiyet, branş ve meslekteki kıdem değişkenlerine göre herhangi farklılaşmanın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
dc.description The aim of this study is to examine teachersı self-learning levels in terms of various variables (gender, education level, branch, type of institution they work for, years of seniority in the profession, frequency of reading books and using the internet, and participation in in-service courses and other activities).The sample of this study, (which is a survey model) consisted of 253 teachers voluntarily participated in the research where they working in Van City of Turkey. The research data were collected with the "teachers’ self-learning skills scale" developed by the researchers. The data were analyzed with the SPSS data analysis program, and T-test and analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data. According to the results obtained from the research, it was concluded that teachersı self-learning skills were at the level of x̄=4.23 "strongly agree". Teachersı self-learning levels; It has been concluded that there is no differentiation according to the variables of the type of institution, education level, frequency of reading books and using the internet, and participation in in-service courses and activities, but there is also no differentiation according to the variables of gender, branch and seniority in the profession.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1881372
dc.source Volume: 8, Issue: 2 114-130 en-US
dc.source 2148-9068
dc.source SDU International Journal of Educational Studies
dc.subject Kendi kendine öğrenme,Öğretmen,Öğrenme,Kendi kendine öğrenme düzeyi
dc.subject Self-learning,Teacher,Learning,Self-learning level
dc.title Öğretmenlerin Kendi Kendine Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi tr-TR
dc.title Examining Teachers’ Self-Learning Levels en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Acar, C. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
dc.citation Akın, U. & Maviş Sevim, F. Ö. (2021). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde lisansüstü eğitimin rolü: Mezun olmak yeterli mi? Eğitim ve Bilim Dergisi, (Erken Görünüm), 1- 28.
dc.citation Aktan, C. C. (2000). Bilgi üzerine özlü sözler. Erişim Adresi: http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/ozlu-sozler-bilgi.htm Erişim Tarihi: 05.05.2021
dc.citation Alkan, F. & Erdem, E. (2013). Kendi kendine öğrenmenin laboratuvarda başarı, hazırbulunuşluk, laboratuvar becerileri tutumu ve endişeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 15-26.
dc.citation Aydede, M. N. & Kesercioğlu, T. (2009). Fen ve teknoloji dersine yönelik kendi kendine öğrenme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 53-61.
dc.citation Binay – Eyuboğlu, F. G. & Karaoğlan – Yılmaz F. A. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları, dijital yerli olma durumları ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin birbirleri ile ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 1-17.
dc.citation Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
dc.citation Candy, P. C. (2004). Linking, thinking: Self-directed learning in the digital age. Commonwealth of Australia: Department of Education, Science and Training
dc.citation Donmuş, V., Eroğlu, M. & Özbek, R. (2017). Öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenmeye ilişkinhazırbulunuşluklarının incelenmesi.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,7 (13),17-35.
dc.citation Eroğlu, M. (2019). Öğretmenlerin mesleki gelişime katılımlarıyla, mesleki gelişime yönelik tutumları, kendi kendine öğrenmeye hazırbulunuşlukları ve destekleyici okul özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
dc.citation Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Higher Education.
dc.citation Garrison, D. R. (1992). Critical thinking and self-directed learning in adult education: An analysis of responsibility and control issues. Adult Education Quarterly, 42, 136-148.
dc.citation Guglielmino, M. L. (2008). Why self-directed learning?. International Journal Of Self-Directed Learning, 5 (1), 1-14.
dc.citation Hoban, S. & Hoban, G. (2004). Self-esteem, self-efficacy and self-directed learning: Attempting to undo the confusion. International Journal of Self-Directed Learning, 1(2), 7-25.
dc.citation Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
dc.citation Kalaycı, Ş. (2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
dc.citation Kılıç, D. & Sökmen, Y. (2012). Sınıf öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 216-221.
dc.citation Küçüker, F. G. (2014). İlkokul öğrencilerinin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretici destekli bir model önerisi(doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
dc.citation Long, H. B. (1990). Learner managed learning. New York: St Martin’s Press.
dc.citation MEB. (2006). Milli eğitim bakanlığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
dc.citation OECD (2000). Motivating students for lifelong learning. Paris: Centre for Educational Research and Innovation.
dc.citation Saeednia, Y. (2011). Basic needs satisfaction and self-directed learning among children: An appraisal of the educational aspects of Maslow’s theory. United States of America: VDM Publishing House.
dc.citation Salas, G. (2010). Öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenmeye hazırbulunuşlukları (yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
dc.citation Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N. & Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12) 149-157.
dc.citation Selvi, K. (2020). Kendi kendine öğrenme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
dc.citation Şen, S. & Yıldırım, İ. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
dc.citation Taşkın, B. (2019). Kendi kendine öğrenme bağlamında bilgisayar okuryazarlığının incelenmesi: Bilişsel etnografik çalışma (doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
dc.citation Teo, T., Tan, S. C., Lee, C. B. & Chai, C. S., (2010). The self-directed learning with technology scale (SDLTS) for young students: An initial development and validation. Computers Education, 55 (4), 1764–1771.doi: 10.1016/j.compedu.2010.08.001.Erişim adresi: https://www.researchgate .net/publication/232 39 4042
dc.citation Walker, T. W.& Loftan, S. P. (2003) Effect of a problem based learning curriculum on student‟s perceptions of self directed learning. Issies in Educational Research, (13), 15–17.
dc.citation Williamson, S. W. (2007) Development of self-rating scale of self-directed learning. Nursing Researcher, 14(2), 66–83.
dc.citation Zsiga, P. L. & Webster, M. (2007). Why should secondary educators be interested in self-directed learning? International Journal of Self-Directed Learning, 4(2), 58-68.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account