DSpace Repository

MEB’in 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında LGS’ye Yönelik Yayınlamış Olduğu Türkçe Dersi Örnek Soruları ile 2019 LGS Türkçe Sorularının Karşılaştırılması

Show simple item record

dc.creator ORDU, Hasan Hüseyin; Dumlupınar Üniversitesi
dc.creator ENGİN, Ahmet Sencer; DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
dc.creator TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya; DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2021-10-27T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:46:14Z
dc.date.available 2021-12-03T11:46:14Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/65545/903565
dc.identifier 10.33710/sduijes.903565
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/93802
dc.description 2018 yılında uygulanmaya başlayan Liselere Geçiş Sistemi, ortaokul ders müfredatı ve TİMS-PİSA gibi sınavların soruları örnek alındığı, beceri temelli soruların yoğunlukta olduğu, mantık ve muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığının 2018-2019 eğitim öğretim yılında LGS’ye yönelik yayınladığı örnek Türkçe sorularıyla, 2019 LGS Türkçe sorularının arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışma grubu 80 adet örnek soru ve 20 adet LGS Türkçe soruşu olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında yayınlanan örnek Türkçe soruları ve 2019 yılı LGS Türkçe soruları incelenerek; soru kazanımları, seçilen metinlerin türleri ve öğrenme/beceri alanları alt başlıklarında ele alınmıştır. Veriler belgesel kaynak tarama ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda örnek sorular ile LGS sorularının kullanılan metin türleri uygunluğunun %100, kazanım uygunluğunun %93,3, öğrenme/beceri alanları uygunluğunun %100 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
dc.description 2018 yılında uygulanmaya başlayan Liselere Geçiş Sistemi, ortaokul ders müfredatı ve TIMSS-PISA gibi sınavların soruları örnek alındığı, beceri temelli soruların yoğunlukta olduğu, mantık ve muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığının 2018-2019 eğitim öğretim yılında LGS’ye yönelik yayımladığı örnek Türkçe sorularıyla, 2019 LGS Türkçe sorularının arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma olup doküman incelemesi yoluyla veriler elde edilmiştir. Çalışma grubu 80 adet örnek soru ve 20 adet LGS Türkçe sorusu olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında yayımlanan örnek Türkçe soruları ve 2019 yılı LGS Türkçe soruları incelenerek; soru kazanımları, seçilen metinlerin türleri ve öğrenme/beceri alanları alt başlıklarında ele alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda örnek sorular ile LGS sorularının kullanılan metin türleri uygunluğunun %100, kazanım uygunluğunun %93,3, öğrenme/beceri alanları uygunluğunun %100 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1663374
dc.source Volume: 8, Issue: 2 102-113 en-US
dc.source 2148-9068
dc.source SDU International Journal of Educational Studies
dc.subject Liselere Geçiş Sistemi,Türkçe dersi,Konu bütünlüğü,Soru uzunlukları.,Örnek sorular
dc.subject High School Transition System,Turkish lesson,Sample questions,Subject integrity,Question lengths
dc.title MEB’in 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında LGS’ye Yönelik Yayınlamış Olduğu Türkçe Dersi Örnek Soruları ile 2019 LGS Türkçe Sorularının Karşılaştırılması tr-TR
dc.title Comparison of Turkish Lesson Sample Questions for LGS Published by MEB in 2018-2019 Academic Year and 2019 LGS Turkish Questions en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Referans1: Batur, Z., Ulutaş, M. ve Beyret, N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının pısa okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi, Milli Eğitim, 48, Özel Sayı, Sayı 1, 595-615.
dc.citation Referans2: Bulut, K. (2019). 2006 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 862-881.
dc.citation Referans3: Cayhan, C. ve Akın, E. (2015). Teog sınavı Türkçe dersi sorularının Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlar açısından değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 119-128.
dc.citation Referans4: Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
dc.citation Referans5: İber, A, Tuna, A, Uysal, R, Kabuklu, Ü. (2018). Liselere geçiş sınavının örnek matematik sorularına dair destekleme ve yetiştirme kursu matematik öğretmenlerinin görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 6 (2), 63-80.
dc.citation Referans6: Karakılıç, S. ve Arslan, S. (2019) Kitap okumanın öğrencilerin matematik başarısı ve problem çözme becerisi üzerine etkisi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2):456 – 475.
dc.citation Referans7: Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
dc.citation Referans8: Kaya, B. ve Göktürk, Ş. (2019) Belirleyiciliği yüksek sınavlar ve bunun okul programları ve hedeflerine erişimde öğretmen motivasyonuna yansımaları, MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi,6 (1): 1-19.
dc.citation Referans9: Koçak, D. Doğan Gül, Ç. Gül, E. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2017) Öğrencilerin sınav kavramına yönelik metaforlarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,18 (3): 415-434.
dc.citation Referans10: Merriam, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications In Education. Revisedand Expanded From Case Study Research In Education. USA: JB Printing.
dc.citation Referans11: Millî Eğitim Bakanlığı 2018 LGS Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı (2018). Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 3. Aralık.
dc.citation Referans12: Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Madde 23, Fıkra 2.
dc.citation Referans13: Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı, Ankara.
dc.citation Referans14: Özdaş, F. (2019). Merkezi Yerleştirme Sınav Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Mukaddime,10 (2), 688-707.
dc.citation Referans15: Özcan, S. ve Açık, F. (2011). SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16): 355-370.
dc.citation Referans16: Vural, C. (2020). Son 10 Yılda Yapılan Liselere Geçiş Sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) Yer Alan Türkçe Dersi Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
dc.citation Referans17: Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account