DSpace Repository

Kitsch ve Estetik

Show simple item record

dc.creator KARAGÜZEL, Rabia; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
dc.creator KARACA, Gülçin; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2021-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T10:55:58Z
dc.date.available 2022-05-10T10:55:58Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/67306/976973
dc.identifier 10.21602/sduarte.976973
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96093
dc.description Kitsch kavramının kökeni çok eski tarihlere dayalı olsa da gerçek varlığını ilk olarak 1800’lü yılların ikinci yarısından sonraki sanat piyasasında bulunan basit, gösterişli, kolayca pazarlanabilen, karşıt estetik değer ve klişe tarzdaki özellikleri içeren eserleri tanımlamak adına ortaya çıktığı gözlemlenebilir. Çok yönlü uygulanma alanına sahip olan kitschin geçmişten günümüze birçok sanatsal yaratı ve uygulamalarda var olduğu kabul edilebilir fakat kitsch olarak nitelenen görüntülerin anlamına yönelik tanımının bugün dahil bir kesinlik barındırmaması kitsch kavramını sanatsal yönlerden tartışmalara açık hale getirmektedir. Bu araştırmanın amacı da çoğu zaman farkında olmadan üretilen, sanatın beklentileri karşısında yetersiz olarak değerlendirilebilen kitsch eserleri güzel ve çirkin kavramları arasındaki karşıtlık yönünden ele almak ve 21. Yüzyıldaki estetik anlayışla birlikte kitschin güncel sanat pratiklerinde farklı ve yaratıcı bir yöntem olarak da kullanılabilecek bir yönü olduğunu vurgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak döküman analizi uygulanmış ve konuyla ilişkili eser görselleri ek kaynak olarak değerlendirilmiştir. Araştırma Giriş; Kitsch; Güzel, Estetik ve Çirkin; Kitsch ve Estetik; Sonuç ve Öneriler olmak üzere 5 başlıktan oluşmaktadır. Sonuç olarak güzel ve çirkinin çatışkısındaki kitsch kavramından yola çıkarak, kitschin sanatsal yönü incelenmiş ve bu alanda üretilen eserler için farklı gözlem ve ele alış biçimleri kaynaklarla birlikte değerlendirilmiştir. Böylelikle değişen estetik anlayışla birlikte kitschin tanımının da yeni anlamlara büründüğü vurgulanmak istenmiştir. Araştırmada kitsch kavramı sanatsal bir ifade biçimi olarak belirtilmiş ve bundan sonraki süreçte sanat alanında kitsche atfedilen değerleri tanımlayabilmek için araştırmanın yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1901797
dc.source Volume: 14, Issue: 28 672-691 en-US
dc.source 1308-2698
dc.source Art-e Sanat Dergisi
dc.subject Güzel,Çirkin,Beğeni,Sanat,Resim Sanatı.
dc.title Kitsch ve Estetik tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Akbulut, H. (t.y.). Film Çözümlemeleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları Radyo Televizyon Sinema Lisans Programı, İstanbul.
dc.citation Aslışen, M. (2006). Postmodern Süreçte Kitsch Olgusu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
dc.citation Berk, E. (2017). Fotoğraf Sanatına Kitsch Yaklaşımlar, idil, 2017, Cilt 6, Sayı 39, 3187-3209. DOI: 10.7816/idil-06-39-12
dc.citation Demir, G. İ. (2009). Kiç ve Plastik Sanatlar Üzerine, Ankara: Ütopya Yayınevi.
dc.citation Doğan, H. (2014). Çağdaş Sanatta Çirkinlik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
dc.citation Gombrich, E. H. (1997). Sanatın Öyküsü, Çev. Erol Erduran ve Ömer Erduran, İstanbul: Remzi Kitabevi.
dc.citation Kagan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri, Çev. Aziz Çalışlar, Ankara: İmge Kitabevi.
dc.citation Keskin, G. (2018). Baumgarten'ın Felsefesinde Estetik ve Mantık, Felsefe Arkivi - Archives of Philosophy, Sayı/Issue: 49: 13-22. DOI: 10.26650/arcp2018-591061
dc.citation Kulka, T. (2014). Kitsch ve Sanat. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları, I. Basım.
dc.citation Mamur, N. (2012). Kitsch (Kiç) Olgusunun Sanat Eğitiminde Estetik Beğeniler Açısından Sorgulanması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2012, ss.70-79, ISSN: 1306-7850
dc.citation Orman, E. (2010). Estetik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, Sosyoloji Lisans Programı, İstanbul.
dc.citation Sakallı, M. (2018). Çağdaş Sanatta Beden Kullanımı Olarak Çirkinin Estetiği, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
dc.citation Sena, C. (1971). Estetik, Sanat ve Güzelliğin Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
dc.citation Şahin, H, (2016). Sanatta Kitsch Olgusu Üzerine, Akdeniz Sanat Dergisi, 2016, Cilt 9, Sayı 17: 1-27. ISSN: 1307-9700
dc.citation Şimşek, İ. (2014). Antikçağdan Alman İdealizmine; Estetik Bir Değer Olarak Güzellik, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 41; Erzurum: 330-344. ISSN: 1303 – 295X
dc.citation Tunalı, İ. (2004). Estetik, İstanbul: Remzi Kitapevi.
dc.citation Uncu, G. ve Çalışır, G. (2018). Sanatta Çirkinin Temsili, International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7670 Number: 71 , p. 455-480, Autumn II 2018: 455-480.
dc.citation Yıldız, N, (2013). Günümüz Sanat Yapıtlarını Okuma Girişimi Olarak Güzel ve Güzel Yerine Geçen Kavramlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
dc.citation Zeybek, H, (2017). Modern Sanatta İfade ve Yapıt, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Doktora Tezi, Lefkoşa.
dc.citation Benmayor, G. (2021). Rüküş Sanat Oldu. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rukus-sanat-oldu-1816556 (Erişim Tarihi: 15.05.2021)
dc.citation Berk, E. (2018). Fotoğrafta Kitsch ve Martin Parr, https://gaiadergi.com/fotograftakitsch-martin-parr/ (Erişim Tarihi: 20.06.2021)
dc.citation Brown, R. (2010). Nick Cave’s exhibit of “˜Soundsuits’ at the Fowler Museum moves beyond identity and the familiar https://dailybruin.com/2010/02/02/nick-caves-exhibit-soundsuits-fowler-museum-moves (Erişim Tarihi: 18.05.2021)
dc.citation Kavrakoğlu, F. (2013). Kitsch (Kiç) https://kavrakoglu.com/kitsch-kic/ (Erişim tarihi: 20.07.2021).
dc.citation Korkmaz Ekici, F. D. (2014). Dada'dan Günümüze Plastik Sanatlarda Anti-Estetik Form Olarak Beden, skopbülten, https://www.e-skop.com/skopbulten/tezler-dadadan-gunumuze-plastik-sanatlarda-anti-estetik-form-olarak-beden/2154 (Erişim Tarihi: 18.06.2021)
dc.citation Pera Müzesi (t.y.). https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/zevk-meselesi/1265 (Erişim Tarihi: 28.07.2021).
dc.citation Sanatta Güzellik Kavramı Nedir? (2016). https://sanatta-guzellik-kavrami.nedir.org/ (Erişim Tarihi: 03.05.2021)
dc.citation Scruton, R. (2015). Kitsch’in Dayanılmaz Çekiciliği, Çeviri: Ayşe Boren, https://www.e-skop.com/skopbulten/kitschin-dayanilmaz-cekiciligi/2273 Erişim Tarihi: 20.07.2021).
dc.citation Şüyün, F. (2021). “Kitch” mi, “Zevk Meselesi” mi?! https://www.dunya.com/kose-yazisi/kitch-mi-zevk-meselesi-mi/612651 (Erişim Tarihi: 25.06.2021).
dc.citation Türkmen, B. (2017). Göz Ardı Edilemeyecek Kadar Kötü Eserlerin Sergisi: Kötü Sanat Müzesi (MOBA), https://wannart.com/icerik/8182-goz-ardi-edilemeyecek-kadar-kotu-eserlerin-sergisi-kotu-sanat-muzesi-moba (Erişim Tarihi: 12.02.2021)
dc.citation Yalçın, C. (2017). Dünyanın en kötü eserlerini toplayan müze: Kötü Sanat Müzesi https://www.nolm.us/dunyanin-en-kotu-eserlerini-toplayan-muze-kotu-sanat-muzesi/ (Erişim Tarihi: 15.06.2021)
dc.citation Yılmaz, N. (2017). Sanata Yüzeysel Bir Tepki: Kiç. https://nalanyilmaz.blogspot.com/2017/02/sanata-yuzeysel-bir-tepki-kitsch.html (Erişim Tarihi: 18.06.2021)
dc.citation Görsel 1. Anonim, “Kabuklu Hayvan Süren Kadın”, 1980, Tuval Üzeri Yağlıboya, http://museumofbadart.org/ Erişim tarihi: 05.04.2021
dc.citation Görsel 2. Anonim, “Protez pençe”, 1994, Tuval Üzeri Yağlıboya, http://museumofbadart.org/ Erişim tarihi: 05.04.2021
dc.citation Görsel 3. Rubens, “Oğlu Nicholas’ın portresi”, 1514-1620 dolayları, Kağıt Üstüne Siyah ve Kırmızı Pastel, Gombrich, E. H. (1997). Sanatın Öyküsü, Çev: Erol Erduran ve Ömer Erduran, İstanbul: Remzi Kitabevi: 16, Erişim tarihi: 05.04.2021
dc.citation Görsel 4. Dürer, “Annesinin Portresi”, 1514, Kağıt Üzerine Siyah Tebeşir, Gombrich, E. H. (1997). Sanatın Öyküsü, Çev: Erol Erduran ve Ömer Erduran, İstanbul: Remzi Kitabevi: 17. Erişim tarihi: 15.06.2021.
dc.citation Görsel 5. Gilles, “Çiçekler ve Gözyaşları”, 2016, Tuval Üzeri İnkjet Baskı Ve Boya, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rukus-sanat-oldu-1816556 Erişim tarihi: 15.06.2021.
dc.citation Görsel 6. Cave, “Drive-by”, 2011, Video, https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/zevk-meselesi/1265 Erişim tarihi: 13.03.2021
dc.citation Görsel 7. Phalle, “Afiyet Olsun”, Enstalasyon, 1980,https://bianet.org/biamag/sanat/159780-niki-de-saint-phalle-hatun-gucu Erişim tarihi: 13.03.2021
dc.citation Görsel 8. Phalle, “Ölüm”, Enstalasyon, 1985. https://bianet.org/biamag/sanat/159780-niki-de-saint-phalle-hatun-gucu Erişim tarihi: 16.04.2021
dc.citation Görsel 9. Parr, “Otoportre”, 1999, Fotoğraf, Berk, E. (2017). Fotoğraf Sanatına Kitsch Yaklaşımlar, idil, 2017, Cilt 6, Sayı 39: 15.
dc.citation Görsel 10. Parr, “Otoportre”, 2000, Fotoğraf, Berk, E. (2017). Fotoğraf Sanatına Kitsch Yaklaşımlar, idil, 2017, Cilt 6, Sayı 39: 17.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account