DSpace Repository

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Sıklığı İle Eleştirel Okuma Becerileri Arasındaki İlişki

Show simple item record

dc.creator UYAR AYDIN, Cansu; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
dc.creator BALKAN, Sevgi; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
dc.date 2022-04-20T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T10:57:11Z
dc.date.available 2022-05-10T10:57:11Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/69499/1083726
dc.identifier 10.33710/sduijes.1083726
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96160
dc.description Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma sıklığı ile eleştirel okuma becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin okuma sıklığı ile eleştirel okuma beceri düzeylerini cinsiyet, kardeş sayısı, ailenin eğitim düzeyi, anne – babanın iş durumu değişkenlerine göre incelemek ve öğrencilerin okuma sıklığı ile eleştirel okuma becerileri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmaya Giresun il merkezindeki devlet okullarının 4. sınıfında okuyan toplam 448 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu”, “Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği” ile “Kişisel Eğilimden Kaynaklanan Okuma Miktarı Ölçeği” kullanılmıştır. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma sıklıkları ile eleştirel okuma becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma nicel araştırma yöntemiyle ve tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Cinsiyetler arasında okuma sıklığı ve eleştirel okuma becerisi arasındaki ilişkiye bakmak için t testi uygulanmış, öğrencilerin anne eğitim durumlarına göre onların sıklık puanları ve ölçek puanları arasında fark olup olmadığı (ANOVA) ile test edilmiştir. Üniversite mezunu olan annelerin çocuklarının ölçek puanları ile ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ve okuryazar olmayan annelerin çocuklarının ölçek puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Öğrencilerin ölçek puanları ile sıklık puan ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Bu iki değişken arasında orta büyüklükte ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir.
dc.description In this study, the relationship between reading frequency and critical reading skills of 4th grade students was examined. The aim of the study is to examine the reading frequency and critical reading skill levels of 4th grade students according to the variables such as gender, number of siblings, family education level, parents' job status and to determine whether there is a relationship between students' reading frequency and critical reading skills. A total of 448 students from 4th grade of public schools in Giresun city center participated in the study. In the research, “Personal Information Form”, “Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale” and “Personal Quantity Reading Scale” were used as data collection tools. The aim of this study was to determine the relationship between primary school 4th grade students' reading frequencies and critical reading skills. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to examine the relationship between gender and the frequency of reading and critical reading skills. Tukey test was used to determine whether there is a statistically significant difference between the scale scores of children of mothers who are university graduates and those of children of primary school, middle school and illiterate mothers. A statistically significant relationship was obtained between the students' scale scores and the mean frequency scores. It is seen that there is a moderate and positive relationship between these two variables.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2293603
dc.source Volume: 9, Issue: 1 29-41 en-US
dc.source 2148-9068
dc.source SDU International Journal of Educational Studies
dc.subject Eleştirel okuma becerisi,Okuma sıklığı,İlkokul,4. Sınıf öğrencisi
dc.subject Critical reading skill,Reading frequency,Primary school,4th Grade student
dc.title İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Sıklığı İle Eleştirel Okuma Becerileri Arasındaki İlişki tr-TR
dc.title The Relationship between Reading Frequency and Critical Reading Skills of 4th Grade Primary School Students en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Akar, C., Başaran, M., & Kara, M. (2016). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/3, 1-14 http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/906670231_1AkarC%C3%BCneyt-egt-1-14.pdf.
dc.citation Arslan, Y., Çelik, Z., & Çelik, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültei Dergisi, 113-124 https://dergipark.org.tr/download/article-file/114663.
dc.citation Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel Öğrenmeler İçin Eleştirel Okumanın Önemi ve Onu Geliştirme Yolları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 1-11 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939924.pdf.
dc.citation Başaran, M., & Seyit, A. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakiltesi Dergisi (29) 1, 73 - 92 http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/77091.
dc.citation Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik. Araştırma Deseni Spss Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
dc.citation Çam, B. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri İle Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
dc.citation Çiftçi, Ö., & Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi 5, 109-129 http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000516.
dc.citation Demirel, Ö., & Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
dc.citation Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
dc.citation Gönen, M., Öncü, E. Ç., & Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Mili Eğitim Dergisi, 164 https://www.researchgate.net/publication/293823522_Gonen_M_Oncu_E_ve_Isitan_S_2004_Ilkogretim_5_6_ve_7_Sinif_Ogrencilerinin_Okuma_Aliskanliklarinin_Incelenmesi_Milli_Egitim_Dergisi_32_1647-34.
dc.citation Güven, M., & Çam, A. B. (2013). Eleştirel Okuma ve Görsel Okuma Arasındaki İlişki. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 3 (6), 31 - 45.
dc.citation İşeri, K. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 468-487 https://arastirmax.com/en/publication/uluslararasi-insan-bilimleri-dergisi/7/2/ilkogretim-ikinci-kademe-ogrencilerinin-okuma-tutumlarinin-incelenmesi/arid/400136a1-5aaa-434e-853e-556eaddf3e59.
dc.citation Johnson, A. P. (2017). Okuma ve yazma öğretimi. (A. Benzer Çev.) Ankara: Pegem A Akademi.
dc.citation Karadedeli, İ. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma ve Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Uşak İli Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Uşak.
dc.citation Karadeniz, A. (2014). Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-140 https://dergipark.org.tr/buefad/issue/3814/51170.
dc.citation Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
dc.citation Karatay, H. (2010). İllköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındılıkları. Tübar, XXVII, 457 - 475.
dc.citation Karatay, H. (2011). Okuma Eğitimi Kuram ve Uygulama. Ankara: Berikan Yayınevi.
dc.citation Odabaş, H., Odabaş, Z. Y., & Polat, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi DÜnyası 9 (2), 431-465 http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/330/335.
dc.citation Orhan, Ö. (2007). İlköğretim Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Eleştirel Okuma Tekniğinin Kullanımının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
dc.citation Özdemir, S. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Özyeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 41-55 https://dergipark.org.tr/download/article-file/395938.
dc.citation Özmutlu, P., Gürler, İ., Kaymak, H., & Demir, Ö. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3, 1121-1133 http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/593448977_67%C3%96ZMUTLU%20PINAR%20EDE-1121-1133.pdf.
dc.citation Paul, R., & Elder, L. (2013). Kritik Düşünce- Yaşamınızın ve Öğrenmenizin Sorumluluğunu Üstlenmek İçin Araçlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Çev. Esra Aslan, Gamze Sart.
dc.citation Sadioğlu, Ö., & Bilgin, A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel okuma Becerileri İle Cinsiyet ve Anne Baba Eğitim Durumu Arasındaki İlişki. İlköğretim Online 7 (3), http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1782.
dc.citation Savaş, B. (2006). Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
dc.citation Sert, A. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
dc.citation Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-407 https://rsrc.psychologytoday.com/files/u81/Stanovich__1986_.pdf.
dc.citation Taşkın, Ç. Ş., & Aygün, H. E. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online C (16), S (3), 1120-1136 http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2449/2086.
dc.citation Ünalan, Ş. (2017). Türkçe öğretimi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
dc.citation Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Ankara : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/okuma-motivasyonu-olcegi-toad.pdf.
dc.citation Yıldız, M., & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31-3, 793-815 http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078437/5000072658.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account