DSpace Repository

Eğitim-Araştırma Hastanelerinde Çalışanların İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ordu İli Örneği

Show simple item record

dc.creator Çankaya, Soner; ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
dc.creator Gürdal, Osman; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.creator Tunç, Taner; ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
dc.creator Orhan, Hikmet; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
dc.date 2018-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:08:16Z
dc.date.available 2019-07-09T12:08:16Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/40718/439841
dc.identifier 10.17343/sdutfd.439841
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/47268
dc.description Bu tez çalışmasında Sağlık Bakanlığı-OrduÜniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarınıniş doyumu, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkilerinYapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniğiyle açıklanması amaçlanmıştır. Buamaçla çalışmada toplam 486 personele (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vediğer) Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Allen-MeyerÖrgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır. YEM sonuçlarına göre, araştırmabulguları sağlık çalışanlarının tükenmişlik ile örgütsel bağlılıkları arasındanegatif, iş doyumu ile örgütsel bağılıkları arasında ise pozitif yönlü anlamlıilişkiler olduğunu göstermiştir. Çalışmada, ayrıca, çalışanların tükenmişlikile iş doyumları arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.Sonuç olarak, hastane yöneticileri veya karar vericiler, personelin tükenmişliklerini azaltmak ve işdoyumu ile örgütsel bağlılıklarını arttırmak içinçalışanlarının iş yükünü yeniden revize etmeli, adil bir yönetim anlayışısergilemeli, çalışanlarına işle ilgili söz hakkı tanıma, uygun çalışma ortamısağlamalıdır. Bu sayede, sağlık çalışanlarınınişe gelme istekleri arttırılarak kuruma karşı bağlılıkları yükseltilebilir ve motivasyonları arttırılabilir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/586002
dc.source Volume: 25, Issue: 4 436-449 en-US
dc.source 1300-7416
dc.source 2602-2109
dc.subject İş Tatmini,Örgütsel Bağlılık,Tükenmişlik,Sağlık Çalışanı
dc.title Eğitim-Araştırma Hastanelerinde Çalışanların İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ordu İli Örneği en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account